Grŵp Cynefin y gymdeithas tai gyntaf yng Ngogledd Cymru i ennill gwobr sy’n cefnogi’r rhai sy’n colli eu golwg Monday 16 November 2015

Grŵp Cynefin yw'r gymdeithas tai gyntaf yng Ngogledd Cymru i dderbyn gwobr fawreddog gan Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Deillion (RNIB).


Grŵp Cynefin y gymdeithas tai gyntaf yng Ngogledd Cymru i ennill gwobr sy’n cefnogi’r rhai sy’n colli eu golwg

Mae cynlluniau tai gofal ychwanegol Llys Awelon yn Rhuthun ac Awel y Coleg yn Y Bala ill dau wedi derbyn safon blatinwm yr RNIB sef safonau Visibly Better Cymru.

Y wobr yw lefel uchaf achrediadau’r elusen colli golwg, ac mae’n cael ei chyflwyno i ddarparwyr tai sy’n sicrhau bod eu heiddo, eu gwasanaethau a’u staff yn diwallu anghenion pobl sydd â nam ar eu golwg.

Cyflwynwyd y wobr blatinwm Visibly Better Cymru i breswylwyr a staff Grŵp Cynefin yn Awel y Coleg gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru, Sarah Rochira a John Ramm, Cadeirydd RNIB Cymru.

Aseswyd Grŵp Cynefin ar feini prawf penodol gan gynnwys hyfforddiant ymwybyddiaeth weledol barhaus ar gyfer ei staff, sicrhau bod eiddo yn cael ei gynllunio i leihau risg a gwella annibyniaeth i bobl sydd wedi colli eu golwg, a hyrwyddo gweithredol mewn iechyd llygaid.

Cymrwyd nifer o gamau ymarferol gan Grŵp Cynefin i gefnogi trigolion sydd wedi colli golwg, gan gynnwys peintio waliau pellaf ystafelloedd yn lliw gwahanol i wella’r canfyddiad o ddyfnder a defnyddio botymau a switsys gyda lliwiau cyferbyniol i gynorthwyo gwelededd.

Yn ôl Ceri Jackson, Cyfarwyddwr RNIB Cymru: “Mae ein gwobrau Visibly Better Cymru yn gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau tenantiaid. Yn aml, y newidiadau bychan a syml sy’n arwain at leihad yn nifer y cwympiadau a damweiniau.

“Er bod y safonau wedi’u hanelu at wella hygyrchedd ar gyfer pobl sydd wedi colli eu golwg, byddant o fudd i ystod eang o denantiaid, gan gynnwys pobl sydd â phroblemau dementia neu symudedd.

“Rydym yn gwybod bod un o bob pump o bobl 75 oed a hŷn yn byw gyda cholli golwg, a bod colli golwg yn debygol o ddyblu yn y 25 mlynedd nesaf.

“Llongyfarchiadau i Grŵp Cynefin ar lwyddo i dderbyn dwy wobr ragorol blatinwm – y gwobrau dwbl cyntaf i’n partneriaid yng ngogledd Cymru!”

Bydd Grŵp Cynefin nawr yn ceisio gweithredu safonau Visibly Better Cymru yn ei adeiladau eraill, gan gynnwys ei trydydd canolfan gofal ychwanegol, Penucheldre yng Nghaergybi. Mae’r RNIB hefyd yn cydweithio ar ddyluniad cynllun tai gofal ychwanegol arall Grŵp Cynefin, sef Hafod y Gest ym Mhorthmadog, sydd wrthi’n cael ei ddatblygu ar hyn o bryd.

Yn ôl Cadeirydd Bwrdd Grŵp Cynefin, John Arthur Jones: “Rydym yn gwneud pob ymdrech i wella safon byw ar gyfer ein holl breswylwyr tai gofal ychwanegol.

“Mae’r newidiadau bychain yn ein heiddo yn gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau tenantiaid sy’n byw â cholled golwg, ac rydym nawr yn gweithredu’r safon Visibly Better mewn canolfannau eraill a reolir gennym.”

Y wobr hon yw’r diweddaraf mewn cyfres o lwyddiannau ar gyfer Grŵp Cynefin, a enillodd Datblygiad Rhagorol y Flwyddyn yng Ngwobrau Tai Prydeinig 2015 ar gyfer ei wgaith gyda chanolfan HWB Dinbych, ac mae’r gymdeithas ar restr fer ar gyfer dwy wobr yng Ngwobrau Tai Cymru 2015.


Yn ôl i'r rhestr