Grŵp Cynefin yn cyhoeddi enw ei Gadeirydd newydd Monday 9 November 2020

Mae Grŵp Cynefin wedi penodi Carys Edwards, cyn bennaeth gwasanaethau oedolion Cyngor Sir Ynys Môn, fel ei gadeirydd newydd.


Grŵp Cynefin yn cyhoeddi enw ei Gadeirydd newydd

O’r Parc, ger y Bala, ymunodd Carys â‘r Bwrdd yn 2014, wedi iddi ymddeol yn gynnar o’i swydd a dod yn hunangyflogedig gan ddechrau gwasanaeth ymgynghoriaeth gofal cymdeithasol.

Ei blaenoriaeth yw arwain y gymdeithas dai, sy’n rheoli 4,800 eiddo ledled gogledd Cymru a gogledd Powys, wrth iddi ganolbwyntio ar gyfleoedd newydd ‘cyffrous’ tra ar yr un pryd yn delio ag effaith barhaus y pandemig COVID-19.

Yn ôl Carys: “Dros y chwe mis diwethaf, rydyn ni wedi gwneud gwaith da wrth ganolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau yn ddiogel, a sicrhau lles ein tenantiaid a’n staff.

“Mae COVID wedi dod a nifer o faterion i’r amlwg, ac mae’r haint dal gyda ni. Ond os gallwn ni edrych y tu hwnt iddo, mae na amser cyffrous o’n blaenau, er bod rhaid i ni barhau i ddelio â’r clwy.”

“Mae gennym gyfle rwan i ddechrau edrych ymlaen at gyfnod newydd o dwf, gan ddarparu cartrefi a gwasanaethau rhagorol i’n cwsmeriaid. Dwi’n edrych ymlaen yn fawr at ddatblygu ein cynlluniau a gweld canlyniadau ar lawr gwlad.

“Bydd partneriaethau yn allweddol i ni symud ymlaen. Rydyn ni’n gwneud cynnydd da, nid yn unig gydag awdurdodau lleol, ond hefyd trwy gydweithio gydag awdurdodau iechyd, darparwyr gofal sylfaenol a darparwyr addysg bellach, ymhlith eraill.

“Dyma beth mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl i ni ei wneud ac mae’n gyraeddadwy.

“Mae gennym ni brosiect gwych ar y gweill i ddatblygu canolfan iechyd a lles Dyffryn Nantlle ym Mhenygroes, Gwynedd.

“I ardal wledig, bydd yn gwneud gwahaniaeth mor gadarnhaol i iechyd a lles trigolion sy’n byw yn yr ardal. Mae budd ychwanegol hefyd sef helpu i adfywio canol Penygroes, trwy gydweithio gyda phartneriaid. Mi fyddwn i wrth fy modd yn ein gweld ni’n cyflwyno prosiectau tebyg mewn ardaloedd gwledig eraill.”

Mae gan Carys, a ddewisodd roi’r gorau i weithio fel cantores lled-broffesiynol i ganolbwyntio ar ei gyrfa, lawer o brofiad ym maes gofal cymdeithasol. Yn gynharach yn ei gyrfa bu’n dal swyddi fel swyddog cwynion gofal cymdeithasol; swyddog sicrhau ansawdd; ac arolygydd safonau gofal Llywodraeth Cymru.

Esboniodd: “Pan ymunais â Grŵp Cynefin, doedd gen i ddim cefndir mewn tai, ond ro’n i’n chwilio am swydd wirfoddol ac yn teimlo y byddwn i’n dod â’m profiad o weithio â thenantiaid a gwybodaeth am y sector gofal i Grŵp Cynefin.

“Dwi’n awyddus i barhau i adeiladu ar sylfaen fy rhagflaenydd, Dafydd Lewis, a’r cadeirydd cyntaf, John Arthur Jones.

“Recriwtiodd Grŵp Cynefin bedwar aelod newydd o’r bwrdd y llynedd ac mae’r sgiliau sydd gennym bellach o amgylch y bwrdd yn ein rhoi mewn sefyllfa gadarn i ddatblygu’n llwyddiannus.”

Rhwng ei hymrwymiadau gwirfoddol a gwaith, mae Carys yn cadw’n brysur yn helpu ar y fferm deuluol; treulio amser gyda’i hwyrion ac eistedd wrth ei phiano i gyfansoddi caneuon a chwarae cerddoriaeth.

Is-gadeirydd newydd Grŵp Cynefin yw Elen Williams, cyfarwyddwr cwmni cefnogi busnesau, Menter a Busnes.

Ymunodd Elen, sy’n byw ym Mhorthmadog, â Bwrdd Grŵp Cynefin yn 2017, ac mae hefyd yn aelod o’i bwyllgor cyllid a thwf.

Yn ôl Elen: “Mae hi’n gyfnod cyffrous i’r gymdeithas dai. Mae angen tai fforddiadwy, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig, ac mae gennym gynlluniau da i’r dyfodol. Un o fuddion Grŵp Cynefin yw ei fod wedi’i wreiddio o fewn y cymunedau mae’n eu gwasanaethu, a’i fod yn weladwy ac yn hawdd cyrraedd ato - a dyna sydd ei angen ar denantiaid.

“Mae digon o gyfleoedd ar gyfer twf o ran adeiladu tai newydd ledled y rhanbarth ac mae mwy o gyfleoedd hefyd i ni wneud mwy o weithgareddau yn y gymuned.

“Yn ogystal, bydd yn gyffrous gweld sut y gallwn ddatblygu’r ddarpariaeth gofal ychwanegol ymhellach.”

Dywedodd prif weithredwr Grŵp Cynefin, Shan Lloyd Williams: “Dwi mor falch o groesawu Carys ac Elen i’w swyddi newydd. Bydd eu profiad yn y sectorau gofal cymdeithasol a busnes yn profi’n werthfawr wrth i ni wneud cynnydd tuag at wireddu ein gweledigaeth o wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau a chymunedau.

“Mae Grŵp Cynefin yn cychwyn ar gyfnod prysur a chyffrous, ac rydyn ni’n mynd i elwa’n fawr o’u harweinyddiaeth.”

Am ragor o wybodaeth, ewch i www.grwpcynefin.org


Yn ôl i'r rhestr