Grŵp Cynefin yn cyhoeddi pedwar aelod newydd i’r bwrdd Friday 6 December 2019

Mae Grŵp Cynefin, wedi penodi Geraint George, Jane Lewis, Mike Corfield a Tony Jones i’r bwrdd rheoli o 10 aelod sy’n gyfrifol am bob agwedd o weithgareddau’r gymdeithas. Y bwrdd sy’n cynnig cyfarwyddyd ar faterion y gymdeithas yn unol â’i hamcanion a’i chanllawiau.


Grŵp Cynefin yn cyhoeddi pedwar aelod newydd i’r bwrdd

Mae Mike Corfield yn ymuno â Grŵp Cynefin gyda mwy na 30 mlynedd o brofiad yn y sector tai cymdeithasol a dywedodd ei fod o’r farn mai dull eang y sefydliad oedd “yr union beth y mae angen i’r sector fod yn ei wneud.”

“Fel rhywun sydd â chefndir llywodraethu, mae Grŵp Cynefin yn sefydliad rhagorol yn fy marn i.

“Maen nhw’n ymwneud ag ystod eang o gefnogaeth a datblygu cymunedol sy’n ymestyn y tu hwnt i’r busnes craidd ac roedd hyn yn ddeniadol iawn i mi. Dwi’n meddwl y dylai mwy o gymdeithasau tai wneud yr un peth.

“Dwi’n edrych ymlaen yn fawr at weithio gyda Grŵp Cynefin.”

Dywedodd Tony Jones, a anwyd yn Wrecsam, fod y cyfle i roi rhywbeth yn ôl i gwmni o Gymru wedi profi i fod yn ffactor pwysig yn ei benderfyniad i ymuno â‘r bwrdd.

Meddai: “Dwi wedi bod yn ymwneud â thai cymdeithasol ers 15 mlynedd mewn rolau amrywiol ac wedi bod yn awyddus i ymuno â bwrdd.

“Dwi’n teimlo ei bod hi’n hen bryd i mi roi rhywfaint o’r wybodaeth dwi wedi’i gasglu dros y blynyddoedd yn ôl i sefydliad Cymreig. Dwi’n edrych ymlaen at gynnig mewnwelediad i weithrediadau strategol, agwedd dwi’n ei fwynhau o fewn y sector. Mae ystod amrywiol o agweddau gwaith Grŵp Cynefin yn ddiddorol a gallaf gynnig profiad o fewn gwahanol feysydd.”

Ar ôl mwy nag 20 mlynedd mewn cyllid, dywedodd Jane Lewis ei bod yn teimlo y byddai ei sgiliau yn y sector preifat yn gallu cael eu trosglwyddo i Grŵp Cynefin.

Meddai: “Ar ôl cymryd ychydig o amser allan o fy rôl ddiwethaf, ro’n i’n gallu gwneud pethau eraill gyda fy amser.

“Hoffais ddelwedd Grŵp Cynefin yn fawr ac roedd yr agwedd o gynnwys y gymuned gyfan yn eu gwaith yn atyniadol. Roeddwn yn teimlo bod gen i’r sgiliau i’w cynnig i helpu i wella hynny, yn ogystal â chael rhywbeth yn ôl hefyd.”

Treuliodd Geraint George fwy na 25 mlynedd yng Nghyngor Gwynedd ar ôl gweithio yn y sector gwirfoddol. Dywedodd ei fod yn “awyddus i rannu ei sgiliau a’i brofiad” gyda’r gymuned yn ei rôl newydd.

“Ymunais â bwrdd Canllaw a ro’n i wir yn ei fwynhau, yn ei weld yn werthfawr, ac mae gan Grŵp Cynefin enw da am ei waith ym maes lles cymunedol,” meddai.

“Ro’n i’n awyddus i roi rhywbeth yn ôl ac o fy safbwynt i, mae Grŵp Cynefin yn gwneud cymaint o waith pwysig mewn cymunedau ledled Gogledd Cymru, i unigolion ym mhob ardal.”

Dywedodd Shan Lloyd Williams, Prif Weithredwr Grŵp Cynefin: “Dwi’n falch o groesawu aelodau newydd ein bwrdd, bydd eu cyfoeth o brofiad ar y cyd a’u cefndiroedd amrywiol yn cryfhau ystod eang o sgiliau a galluoedd ein bwrdd.”

Yn ôl Dafydd Lewis, Cadeirydd Grŵp Cynefin: “Dwi’n ymfalchïo yn y ffaith bod Geraint, Mike, Tony a Jane wedi ymuno â’r bwrdd. Mae’r apwyntiadau yma’n parhau i gryfhau arweinyddiaeth profiadol Grŵp Cynefin a bydd o gymorth wrth i’r cwmni edrych tua’r dyfodol.”


Yn ôl i'r rhestr