Grŵp Cynefin a’i thenantiaid yn cael llwyddiant gyda dwy wobr Friday 5 July 2019

Enillodd Grŵp Cynefin ddwy wobr glodfawr y diwydiant, gan gryfhau ei chymhwyster i gynnig ‘Mwy Na Thai’.


Grŵp Cynefin a’i thenantiaid yn cael llwyddiant gyda dwy wobr

Enillodd Grŵp Cynefin y wobr gyntaf yng ngwobrau TPAS Cymru, a gynhaliwyd yng Nghaerdydd, yng nghategorïau tenant ifanc y flwyddyn a gweithredu cymunedol.

Cafodd Keira George gydnabyddiaeth am ei siwrnai lwyddiannus o gael ei gwneud yn ddigartref, i fod yn ddylanwad allweddol ym mhrosiect Youth Shedz y gymdeithas ac astudio am gymhwyster trin gwallt.
Mae Keira, sy’n 21 oed, yn byw yn natblygiad Yr Hafod gan Grŵp Cynefin. Prosiect yw hwn sy’n cynnig tai â chefnogaeth i chwech o bobl ifanc rhwng 16 a 25 oed.

Mae’r prosiect yn darparu gweithgareddau cefnogol i’r bobl ifanc yn eu llety, ar y safle ac yn y gymuned.

Cafodd yr ail gategori llwyddiannus ei wobrwyo i Siop Griffiths, Penygores. Fel rhan o’r prosiect hwn gwelwyd y gymuned leol yn cymryd perchnogaeth o siop wag a’i throi’n gaffi, gyda chanolfan ddigidol i gael ei lansio yn nes ymlaen yn y flwyddyn, a llety i ymwelwyr i gael ei ddatblygu yn nechrau 2020. Bydd y llety yn cynhyrchu incwm i redeg y caffi a llogi gweithiwr.

Cefnogodd Grŵp Cynefin y grŵp cymunedol gyda cheisiadau grant a chyngor ar ddatblygu’r cynllun yn fusnes hunangynhaliol.

Mae’r gwobrau, a gafodd eu sefydlu fwy nag 20 mlynedd yn ôl, yn canolbwyntio ar y rôl y mae tenantiaid yn ei chwarae wrth greu cymunedau tai cymdeithasol.

Dywedodd Mair Edwards, sy’n Rheolydd Mentrau Cymunedol i Grŵp Cynefin: “Mae ennill y ddwy wobr yn dangos ein hymrwymiad i ‘Fwy Na Thai’, sy’n greiddiol i’n gweledigaeth i wneud gwahaniaeth positif i fywydau a chymunedau.

“Mae Keira wedi profi y gallwch newid cyfeiriad os nad ydych chi’n hapus gyda’ch sefyllfa bresennol. Tra mae Grŵp Cynefin yn darparu’r elfennau ymarferol, megis tai fforddiadwy a phrosiectau cymunedol, gan gynnwys Youth Shedz, mae ei hagwedd a’i rhagolwg cadarnhaol wedi bod yn ysbrydoledig gan alluogi iddi wneud yn fawr o’r cyfleoedd a gafodd eu cynnig iddi.

“Mae stori prosiect The Siop Griffiths yn un wych – nid yn unig yn un o roi bywyd newydd i hen siop, ond hefyd yn cynhyrchu cyflogaeth a chefnogaeth ddigidol i’r gymuned. Dylai’r grŵp fod yn falch o’u cyflawniad, a gobeithiaf y bydd yn annog eraill i geisio cefnogaeth gennym ni i helpu i wella eu cymunedau.”

Cafodd Youth Shedz ei sefydlu i gefnogi pobl ifanc a fu’n ddigartref, a chaiff ei redeg gan wasanaeth cefnogi Grŵp Cynefin, sef Gorwel.

Meddai Keira: “Mae ennill yn wirioneddol wych, ac yn eising ar y gacen. Mae’r gydnabyddiaeth yma yn dangos ei bod yn bosib i bobl wella eu hamgylchiadau.

“I mi yn bersonol, y cyflawniad mwyaf yw pa mor bell yr ydw i wedi dod ac wedi datblygu ers i mi fynd i fyw i’r Hafod. Cefais fy ngwneud yn ddigartref ar ôl byw adref, ac ar ôl symud o soffa i soffa am ychydig ddyddiau, symudais i’r Hafod yn 2017.

“Mae Grŵp Cynefin wedi darparu profiadau datblygu da i mi, gan gynnwys y prosiect Youth Shedz, ac maent wedi fy nghefnogi ym mhob penderfyniad yr ydw i wedi ei wneud.

“Rydw i’n gobeithio y bydd y wobr yma yn rhoi hyder i bobl ifanc eraill i wella eu hunain beth bynnag eu cefndir.

Dywedodd Shan Lloyd Williams, Prif Weithredwraig Grŵp Cynefin “Mae ein staff a’n tenantiaid yn gweithio’n ddiflino i wneud gwahaniaeth positif yn y gymuned, ac mae’r wobr hon yn tystio i’r gwaith gwych a wnânt.”


Yn ôl i'r rhestr