Grŵp Cynefin, cymdeithas dai newydd i ogledd Cymru Iau 3 Ebrill 2014

Mae dwy o gymdeithasau tai mwyaf blaenllaw gogledd Cymru wedi dod ynghyd, gan ddarparu mwy na 70 mlynedd o brofiad ac arbenigedd i’w tenantiaid.


Grŵp Cynefin, cymdeithas dai newydd i ogledd Cymru

Unwyd Cymdeithas Tai Clwyd a Chymdeithas Tai Eryri i ffurfio Grŵp Cynefin, yr unig gymdeithas dai i weithredu ar draws pob un o chwe siroedd gogledd Cymru yn ogystal â gogledd Powys.

Mae Grŵp Cynefin yn darparu mwy na 3,700 o gartrefi rhent i bobl a theuluoedd ar draws gogledd Cymru, yn ogystal â mwy na 700 o dai fforddiadwy i unigolion a theuluoedd sy’n awyddus i brynu cartref.

Yn ogystal â darparu ystod eang o wasanaethau tai sy’n diwallu anghenion lleol mewn cymunedau gwledig a threfol gogledd Cymru, mae Grŵp Cynefin hefyd yn cynnal amrywiaeth o fentrau cymunedol i gefnogi ei denantiaid.

Mae ymdrechion i ymgysylltu â chymunedau ar draws gogledd Cymru yn cynnwys amrywiaeth o brosiectau menter gymdeithasol a gwasanaethau cymorth i bobl fregus. Mae hefyd yn annog cyfranogiad tenantiaid i wella gwasanaethau.

Cynefin yw’r gair Cymraeg am leoliad diogel, croesawgar, lle mae person yn teimlo eu bod yn perthyn ac wedi eu gwreiddio, sef yr union beth y bydd y gymdeithas dai newydd yn darparu ar gyfer ei thenantiaid .

Ffurfiwyd y gymdeithas dai elusennol newydd ar 1 Ebrill 2014. Nodwyd yr achlysur mewn digwyddiad arbenig yn Llanuwchllyn, Gwynedd, yr ardal lle roedd gwaith y ddau sefydliad gwreiddiol yn ffinio.

Daeth detholiad o denantiaid Grŵp Cynefin a’i brif weithredwr, Walis George, cyn brif weithredwr Cymdeithas Tai Eryri, i Lanuwchllyn i nodi’r achlysur.

Dywedodd Walis George: “Drwy uno, rydym yn ychwanegu at ein gwerth ac yn adeiladu ar gyfer y dyfodol. Mae gweithio gyda’n gilydd yn atgyfnerthu’r gallu sydd gennym i ddarparu gwasanaethau dwyieithog o ansawdd uchel i’n tenantiaid a’n cwsmeriaid eraill.

“Mae Tai Eryri a Thai Clwyd wedi cydweithio mewn partneriaeth dros nifer o flynyddoedd, a thrwy gyfuno sgiliau ac arbenigedd priodol, gallwn wneud hyd yn oed mwy wrth ymateb i anghenion lleol mewn ffyrdd newydd ac arloesol.”

“Rhyngddynt, roedd gan y ddwy gymdeithas fwy na 70 mlynedd o brofiad yn sicrhau cartrefi cyfforddus i bobl ledled gogledd Cymru. Y profiad a’r arbenigedd hwnnw fydd o gymorth i Grŵp Cynefin barhau â‘r etifeddiaeth gan chwarae rôl ganolog wrth gefnogi cymunedau ar draws y rhanbarth.

“Ein nod yw parhau i ddarparu cartrefi o ansawdd uchel a gwasanaethau o safon i bobl gogledd Cymru, yn ogystal â datblygu cymunedau cynaliadwy lle mae pobl yn dymuno byw.

“Ein bwriad yw gwneud gwahaniaeth - i fywydau pobl ac i gymunedau lleol – a gwneud y gwahaniaeth hynny mewn mwy o feysydd na dim ond darparu tai.”

O ran busnes y gymdeithas newydd, bydd yn cadw holl weithwyr Tai Clwyd a Thai Eryri, sy’n gyfwerth â chyflogi 157 o swyddi llawn amser. Mae gan Grŵp Cynefin asedau sy’n werth bron i £300 miliwn.

Bydd Grŵp Cynefin hefyd yn parhau i weinyddu ei brosiectau cymunedol presennol a mentrau cymdeithasol, gan gynnwys Canllaw, Gwledda, Cywaith, Gofal a Thrwsio Sir Ddinbych a Gorwel.

Yn ôl Annie Jones, tenant Grŵp Cynefin sy’n byw yn Llanuwchllyn, Y Bala: “Mae ffurfio Grŵp Cynefin yn gam positif - bydd yr uno yn gwneud y gymdeithas yn gryfach ar gyfer y dyfodol ac yn parhau i gynnig y gwasanaeth gwych a gawsom yn flaenorol gan Tai Clwyd.”

“O safbwynt y tenantiaid, byddwn yn parhau i gysylltu â‘r un swyddogion lleol ag o’r blaen, ond bellach yn defnyddio un rhif cyswllt canolog.”

Bydd dau ddarn o lechen sydd wedi eu creu fel darn celf i ddathlu’r achlysur yn cael eu harddangos yn safleoedd Grŵp Cynefin yn Ninbych a Phenygroes, cartref prif swyddfeydd y ddwy gymdeithas dai wreiddiol.

Mae’r uno hefyd yn golygu y gall tenantiaid presennol a chwsmeriaid gysylltu â Grŵp Cynefin drwy ddefnyddio un rhif cyswllt canolog. Am fwy o wybodaeth, ewch i grwpcynefin.org, neu ffoniwch 0300 111 2122 .


Yn ôl i'r rhestr