Rhoi Caniatâd i Gynllun Gofal Ychwanegol ar y Lôn Ganol Friday 17 March 2017

Mae Aelodau Pwyllgor Cynllunio Cyngor Sir Ddinbych wedi cymeradwyo cynllun i godi 70 o unedau gofal ychwanegol ar safle'r Lôn Ganol yn Ninbych.


Rhoi Caniatâd i Gynllun Gofal Ychwanegol ar y Lôn Ganol

Cyflwynwyd y cais gan Grŵp Cynefin, a ddewiswyd gan Sir Ddinbych i lunio cynigion ar gyfer cynllun gofal ychwanegol yn y dref.

Mae’r cais yn cynnwys dymchwel yr adeiladau ysgol presennol ar Lôn Ganol, a chodi 70 o unedau llety ac uned gymunedol.

Bydd y llety yn cynnwys 42 rhandy dwy ystafell wely a 28 rhandy un ystafell wely ar gyfer pobl gydag anghenion gofal ychwanegol a byw â chymorth. Bydd hefyd yn cynnwys gofod byw cymunedol ar gyfer pedwar person sydd angen gofal a chefnogaeth fwy ffurfiol. Bydd cyfleusterau cymunol ar gael yn y prif adeilad gofal ychwanegol a byddant yn cynnwys cyfleusterau arlwyo mewn caffi i gynorthwyo’r rheiny sy’n llai abl i baratoi bwyd ac i roi cyfle i drigolion fwyta gyda’i gilydd.

Meddai Phil Gilroy, Pennaeth Gwasanaethau Cymorth Cymunedol: “Mae cynlluniau gofal ychwanegol yn boblogaidd iawn yn Sir Ddinbych, gan eu bod yn rhoi cyfle i bobl barhau i fyw’n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain yn ogystal â derbyn sicrwydd bod cymorth a chefnogaeth ar gael bob awr o’r dydd.

“Nod cynllun Pentre Canol yw darparu gwasanaeth gofal ychwanegol heb ei ail i drigolion Dinbych a’r fro; mae’r cyfleusterau yn agos at ganol y dref ac mae yna wasanaethau cludiant cyhoeddus ar gael i mewn ac allan o’r dref.

“Mae’r prosiect hwn yn enghraifft dda o waith partneriaeth. Mae’r Cyngor wedi gweithio’n agos gyda Grŵp Cynefin i ddatblygu’r cynlluniau yn gyfleuster addas i’r diben sy’n diwallu anghenion pobl hŷn yn ein cymuned. Mae hon yn garreg filltir arwyddocaol i ddatblygiad gofal ychwanegol yn Sir Ddinbych.”

Ychwanegodd Rhys Dafis, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Adfywio Grŵp Cynefin: “Rydym wrth ein bodd cael cydweithio mewn partneriaeth â Chyngor Sir Ddinbych ar y gwaith o ail-ddatblygu’r safle hwn, fydd yn ateb y galw am dai ar gyfer pobl hyn yn Ninbych.

“Byddwn hefyd yn gweithio gyda’r gymuned leol er mwyn sicrhau bod y gymuned yn ehangach yn manteisio ar fudd y cynllun”.


Yn ôl i'r rhestr