Gorwel - diogelu gwasanaethau trais, digartrefedd a phobl hŷn gogledd Cymru Thursday 2 February 2017

O’r cyntaf o Ebrill, bydd dau wasanaeth pwysig yn uno dan adain Grŵp Cynefin er mwyn gwarchod gwasanaethau rheng flaen yn nghefn gwlad Cymru.


Bydd Gwasanaethau Trais yn y Cartref De Gwynedd yn uno gyda Gorwel, uned sydd eisoes yn rhan o Grŵp Cynefin. Bydd y gwasanaeth ar y cyd mewn sefyllfa gryfach i gefnogi dioddefwyr trais yn y cartref, pobl ddigartref a phobl hŷn, yn wyneb toriadau gwariant cyhoeddus.

Mae Gorwel a Gwasanaethau Trais yn y Cartref De Gwynedd wedi cydweithio’n agos ers dros chwarter canrif, felly mae hanes da o gydweithio.

“Yr hyn sy’n bwysig yw ein bod ni’n parhau i gynnig cefnogaeth i unigolion sydd angen cymorth yn ardaloedd gwledig gogledd Cymru a’u bod yn gwybod sut i gael gafael arnom,” eglura Carina Roberts, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Grŵp Cynefin.

“Trwy fod yn rhagweithiol a chreu partneriaeth gref, rydym yn gwarchod a chryfhau’r gwasanaethau pwysig yma yng nghefn gwlad.”

O fis Mawrth ymlaen bydd Gorwel yn cefnogi merched, dynion a phlant yng Ngwynedd a Môn sy’n dioddef trais yn y cartref i chwilio am loches a chefnogaeth. Bydd hefyd yn cynnig cymorth i geisio atal digartrefedd, trwy gefnogi bobl sengl a theuluoedd yng Ngwynedd ac yn ardal Dinbych sydd mewn perygl o fod yn ddigartref. Bydd y gwasanaeth hefyd yn cefnogi pobl sy’n dioddef gyda phroblemau iechyd meddwl yn Sir Ddinbych. Ac yn Ynys Môn, bydd Gorwel yn darparu cefnogaeth sy’n gysylltiedig â thai i bobl dros 55 oed i fyw mor annibynnol a phosib

Yn ôl Rhian Ellis, Cadeirydd Gwasanaethau Trais yn y Cartref De Gwynedd: “Rydym yn ffodus o allu cynnig gwasanaeth rhagorol i unigolion a theuluoedd, oherwydd bod gennym staff profiadol ac ymroddedig. Hoffwn achub ar y cyfle i ddiolch i’r staff, y byrddau rheoli a’n partneriaid am gydweithio yn hwylus dros gyfnod y trosglwyddo. Rydym yn edrych ymlaen i barhau i gefnogi unigolion yng nghefn gwlad Cymru, fel un tîm cryf yn Gorwel.”

Os ydych angen unrhyw wybodaeth pellach am wasanaethau Gorwel, cysylltwch a Grŵp Cynefin ar 0300 111 2122.


Yn ôl i'r rhestr