Sied nwyddau i’w throi’n ganolfan fenter ymwelwyr yn dathlu ennill £1.1m o arian loteri Tuesday 25 October 2016

Mae grant loteri £1.1m wedi ei ddyfarnu i gynllun sy'n anelu at droi hen sied nwyddau yn ganolfan fenter a threftadaeth.


Sied nwyddau i’w throi’n ganolfan fenter ymwelwyr yn dathlu ennill £1.1m o arian loteri

Mae trigolion Gallt Melyd yn dathlu heddiw wedi’r cyhoeddiad gan y Gronfa Loteri Fawr eu bod wedi cyrraedd carreg filltir bwysig yn eu cais i drawsnewid hen sied nwyddau rheilffordd rhestredig Gradd 2 yn ased cymunedol.

Wedi’i leoli ar ffordd brysur o Brestatyn i Ddyserth, cofnodwyd bod mwy na 60,000 o gerddwyr a beicwyr wedi mynd heibio i’r adeilad yn ystod 2015.

Bydd Y Sied yn cael ei drawsnewid i fod yn gaffi ar gyfer 100 o bobl ac yn ganolfan dreftadaeth sy’n cyflwyno hanes y pentref a’r diwydiannau mwyngloddio a chwareli lleol mewn dau dwnnel amser. Bydd cyfleusterau eraill hefyd ar y safle gan gynnwys gwasanaeth llogi beiciau i deuluoedd, rhandiroedd a pherllan.

Bydd y ganolfan hefyd yn cynnwys dwy uned ar gyfer busnesau bychain a gweithdai crefft a gaiff eu dylunio fel bod ymwelwyr yn gallu gwylio’r crefftwyr wrth eu gwaith. Bydd siop gymunedol hefyd ar y safle i alluogi crefftwyr bach i hyrwyddo a gwerthu eu nwyddau.

Cyflwynwyd y cais loteri gan gymdeithas tai elusennol, Grŵp Cynefin.

Yn ôl Rheolwr Mentrau Cymunedol Grŵp Cynefin, Mair Edwards: “Mae’r prosiect heddiw yn cymryd cam pwysig ymlaen ac rydym wrth ein bodd bod y Loteri wedi penderfynu cefnogi ein prosiect ni. Unwaith y bydd arian cyfatebol yn ei le rydym yn disgwyl y bydd y gwaith datblygu yn dechrau yn ystod y Pasg 2017.

“Bydd y Sied yn darparu cyfleoedd cyflogaeth, gwirfoddoli ac addysgol gwerthfawr, yn ogystal â gwarchod treftadaeth Gallt Melyd.

“Bydd tîm Grŵp Cynefin yn cefnogi staff y Shed, tenantiaid a gwirfoddolwyr, wrthi i’r fenter dyfu i fod yn adnodd cymunedol cynaliadwy ac atyniad ymwelwyr.

“Dylid llongyfarch cymuned Gallt Melyd am ei dycnwch wrth weithio i adfywio’r adeilad er budd ymwelwyr a’r bobl leol dros y blynyddoedd diwethaf.”

Dywedodd Cynghorydd Sir Ddinbych sy’n cynrychioli trigolion Gallt Melyd, Peter Evans: “Ers cau’r adeilad rhestredig gradd 2, rydym wedi bod â dyheadau i’w datblygu yn ganolfan sy’n ymgorffori treftadaeth gyfoethog Gallt Melyd gan annog ymwelwyr i’r ardal. Mae’r cyhoeddiad heddiw yn rhoi anogaeth wych i ni bod y Loteri wedi rhannu ein gweledigaeth ac yn rhoi’r ffydd ynom i symud ymlaen gyda hyder.”

Gwnaed y prosiect yn bosibl diolch i drosglwyddo asedau rhydd-ddaliad yr adeilad gan Gyngor Sir Ddinbych.

Dywedodd Jamie Groves, Pennaeth Cyfleusterau, Asedau a Thai Cyngor Sir Ddinbych: “Adfer y Sied nwyddau oedd y flaenoriaeth uchaf a nodwyd yn ystod yr ymgynghoriad a gynhaliwyd ym Gallt Melyd wrth i ni gynorthwyo yn y gwaith o greu cynllun ardal ar gyfer y pentref.

“Mae’r Cyngor Sir yn falch o fod yn aelod o’r bartneriaeth sydd bellach yn mynd i allu cyflwyno’r prosiect hwn er budd y gymuned leol.”

Mae cadarnhad o’r grant nawr yn galluogi’r bartneriaeth dynnu arian cyfatebol pellach i lawr.

Dywedodd Rob Pickford, aelod o Gronfa Loteri Fawr Cymru a chadeirydd CAT2 y rhaglen bwyllgor: “Mae’r rhaglen yn helpu cymunedau Cymru i fod yn gryfach ac yn fwy cynaliadwy drwy eu cynorthwyo i dderbyn a datblygu asedau a gwella eu hardaloedd. Drwy helpu i

drosglwyddo asedau i sefydliadau mentrus sydd o fudd i’r cymunedau maent yn eu gwasanaethu, rydym yn y pen draw yn helpu mwy o bobl i elwa o’u hasedau cymunedol lleol, cynhyrchu incwm lleol a chyflogaeth.”


Yn ôl i'r rhestr