Byw yn Annibynnol - gêm fwrdd newydd yn adlewyrchu materion bywyd go iawn sy'n wynebu pobl ifanc Tuesday 23 June 2015

Mae gêm fwrdd newydd sbon wedi cael ei lansio sy'n amlygu realiti byw'n annibynnol i bobl ifanc yng ngogledd Cymru. Mae'r gêm wedi ei datblygu gan bobl ifanc sydd wedi cael profiad go iawn o'r anawsterau sy’n ymwneud â byw'n annibynnol a digartrefedd.


Byw yn Annibynnol - gêm fwrdd newydd yn adlewyrchu materion bywyd go iawn sy'n wynebu pobl ifanc

Sefydlwyd y gêm fwrdd ‘Byw yn Annibynnol’, a gefnogir gan Grŵp Cynefin, Cartrefi Conwy, Tai Gogledd Cymru a Phrosiect Bus Stop, o daflen wybodaeth a grëwyd i helpu pobl ifanc i ddysgu am sgiliau bywyd fel rheoli cyllideb a chostau byw.

Teimlai’r bobl ifanc oedd y tu ôl i ddatblygu’r gêm bod natur ryngweithiol gêm fwrdd yn ffordd hwyliog o gael pobl i siarad am y materion allai eu poeni wrth ddysgu am wirioneddau digartrefedd yr un pryd.

Gan ddod â‘r materion yma’n fyw, cynhaliwyd gwaith ymchwil a sylweddoli bod yr elfen ryngweithiol o chwarae gêm fwrdd yn fwy buddiol i bobl ifanc na dilyn y llwybr arall, o greu gêm ddigidol.

Bydd y gêm a ddatblygwyd gan Rwydwaith Tai Ieuenctid, ar gael ar gyfer ysgolion a grwpiau cymunedol yng Nghonwy a Sir Ddinbych i’w ddefnyddio fel adnodd dysgu effeithiol.

Yn ôl Gemma Closs-Davies, Cydlynydd Prosiect Digartrefedd Ieuenctid: “Mae Byw yn Annibynnol yn debyg i’r gêm fwrdd Monopoly mewn sawl ffordd. Rydych yn teithio o gwmpas y bwrdd gan godi cerdyn sefyllfa wahanol a rhyngweithio. Mae gennych bedwar diwrnod pan fydd eich cyflog yn cyrraedd a phedwar diwrnod i dalu biliau yn ystod y gêm, ac mae angen i chi reoli eich arian i sicrhau bod gennych ddigon o arian i fynd â chi o gwmpas y bwrdd.

“Cyn lansio’r gêm, rydym wedi cynnal nifer o sesiynau peilot i brofi’r gêm ac rydym wedi cael adborth cadarnhaol iawn gan bobl ifanc sydd wedi ei ddefnyddio.

“Gan fod y gêm wedi cael ei datblygu gan bobl ifanc sydd wedi cael profiadau go iawn o’r problemau hyn, mae’n cynnwys sefyllfaoedd realistig all gael eu defnyddio fel pynciau trafod. Mae’r digwyddiadau a grëwyd o fewn y gêm yn adlewyrchu’r hyn all ddigwydd mewn bywyd go iawn.”

Yn ôl Mair Edwards o Grŵp Cynefin: “Mae ffigurau Shelter Cymru yn dangos y bydd tua 1 o bob 5 o bobl ifanc yn wynebu rhyw fath o ddigartrefedd cyn eu bod yn 25 oed. Gall hyn olygu eu bod yn treulio amser yn cysgu ar soffa ffrind neu berthynas ‘soffa-syrffio’ neu’n byw mewn llety dros dro fel hosteli.

“Rydym yn falch iawn o fod yn rhan o nifer o gynlluniau sy’n cefnogi pobl ifanc ar draws Gogledd Cymru. Gall y math yma o brosiect wneud gwahaniaeth gwirioneddol i unigolion a’r gymuned ehangach.”

Mae’r gêm yn cael ei lansio yn TAPE, Bae Colwyn lle mae gêm enfawr wedi ei greu a’i osod ar y llawr.

Os ydych yn chwilio am wybodaeth ynglŷn â’r gêm fwrdd ‘Byw yn Annibynnol’, neu i gael manylion am gymorth ar gyfer pobl ifanc sy’n wynebu digartrefedd, cysylltwch â Grŵp Cynefin ar 0300 111 21220.


Yn ôl i'r rhestr