Cynllun newydd yn cymryd agwedd holistig tuag at helpu pobl ag anghenion cefnogaeth lluosog a chymhleth Tuesday 12 June 2018

Gall pobl sydd ag anghenion cefnogaeth lluosog oherwydd problemau megis celcu, camddefnyddio sylweddau, cefndir o droseddu, anabledd dysgu lefel isel neu ag anghenion iechyd meddwl, bellach elwa ar wasanaeth cymorth arloesol ‘symudol' sy'n gysylltiedig â thai.


Cynllun newydd yn cymryd agwedd holistig tuag at helpu pobl ag anghenion cefnogaeth lluosog a chymhleth

Bydd y gwasanaeth newydd, a sefydlir gan Gorwel, uned o fewn cymdeithas dai Grŵp Cynefin, ar gael i denantiaid cymdeithasol a phreifat, yn ogystal â pherchnogion tai.

Y fenter yw’r cyntaf o’i fath i ddarparu cefnogaeth ddwys, gyda chylch gorchwyl i helpu’r bobl fwyaf bregus i fyw mor annibynnol â phosib trwy fynd i’r afael â‘u holl broblemau gyda’i gilydd.

Wedi’i ariannu gan Dîm Cefnogi Pobl Cyngor Gwynedd, bydd gweithiwr achos llawn amser Gorwel yn gweithio’n benodol gydag unigolion neu aelwydydd sydd ag anghenion mwyaf cymhleth.

Yn ôl Carina Roberts, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Grŵp Cynefin:

“Mae’n llenwi bwlch gan roi cefnogaeth ddwys i’r bobl fwyaf bregus sydd ddim yn derbyn digon o gymorth gan un gwasanaeth yn unig.

“Mae’n feddylfryd holistaidd, ac ar gael i bobl sydd â chyfuniad o broblemau megis cysgu ar y stryd, celcu, camddefnyddio sylweddau, cefndir troseddol, iechyd meddwl neu anabledd dysgu lefel isel.

“Mae hefyd ar gael os oes gennych do uwch eich pen, ond eich bod mewn perygl o golli’r denantiaeth oherwydd eich problemau.

“Mae’n gefnogaeth gyffrous a ffres ac mae’n ffordd wahanol o feddwl. Byddwn yn edrych ar wahanol ffyrdd o ddelio â‘r materion hyn.

“Byddwn yn hyrwyddo gweithio rhyngasiantaethol, gan gael arbenigwyr o wahanol wasanaethau o amgylch yr un bwrdd i roi’r pecyn cymorth gorau at ei gilydd.

“Am y tro cyntaf, byddwn yn gallu helpu pobl sydd angen y cymorth mwyaf, ond sydd wedi, yn y gorffennol, elwa o dderbyn un gwasanaeth, ac wedyn wedi llithro drwy’r rhwyd.

“Bydd y person sy’n derbyn y gwasanaeth yn arwain ar y gwaith. Mae hyn yn golygu y byddant yn cael y pecyn cymorth sy’n diwallu eu hanghenion nhw i’r dim. Byddwn ni’n helpu pobl i wella eu bywydau yn yr hirdymor.”

I ddechrau’r broses, bydd pobl o ardal Arfon a aseswyd eisoes ac sy’n gymwys ar gyfer y gwasanaeth, yn cael eu cyfeirio atom.

Ar ôl ei sefydlu bydd hefyd yn bosib i bobl gyfeirio eu hunain at y cynllun, sydd â chyllid am ddwy flynedd gydag estyniad posibl am 12 mis arall.

Yn ôl Arwel Wyn Owen, Uwch Reolwr Tai, Cyngor Gwynedd: “Rydyn ni’n croesawu datblygiad y gwasanaeth arloesol hwn a’i agwedd holistaidd tuag at Gefnogi Pobl ag anghenion cymorth lluosog.”

Mae Gorwel yn cyflogi 50 o bobl sy’n gweithio ar gynlluniau gwahanol i gynorthwyo pobl ddigartref, dioddefwyr cam-drin domestig, a phobl dros 55 oed sydd angen help i barhau i fyw’n annibynnol, ar draws Gwynedd, Ynys Môn a Sir Ddinbych. Daw tua 90 y cant o’i gyllid trwy raglen Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru, sy’n rhoi cymorth i helpu pobl fregus i fyw mor annibynnol â phosib yn eu cartrefi.


Yn ôl i'r rhestr