Ysgol Fusnes Ar-lein Am Ddim ar gyfer busnesau newydd yn cael ei lansio yng Ngogledd Cymru Thursday 22 October 2020

Bydd darpar entrepreneuriaid yn cael help llaw i wireddu eu breuddwydion, diolch i bartneriaeth unigryw rhwng ysgol fusnes flaenllaw a llu o sefydliadau Gogledd Cymru.


Ysgol Fusnes Ar-lein Am Ddim ar gyfer busnesau newydd yn cael ei lansio yng Ngogledd Cymru

Mae Is-grŵp Cyflogadwyedd Gogledd Cymru, y mae ei aelodaeth yn cynnwys cymdeithasau tai, cynghorau, addysg bellach, a grwpiau cymorth swyddi, yn ariannu prosiect pythefnos gydag Ysgol Fusnes PopUp.

Mae Ysgol Fusnes PopUp wedi’i chynllunio i ysbrydoli pobl, a’u helpu i ganfod yr hyder i ddatblygu eu syniadau busnes eu hunain, ac mae wedi’i hanelu at bawb, o’r rheini heb arian parod na phrofiad, i fusnesaunewydd sy’n gofyn am arweiniad i aros ar y trywydd iawn.

Am bythefnos, bydd busnesau newydd yn gallu cael mynediad am ddim ar-lein i sesiynau ymarferol, hyfforddi un i un, sesiynau gweithdy a chymorth cyfoedion lleol.

Mae’r gymdeithas dai elusennol Grŵp Cynefin yn un o’r partneriaid. Esboniodd y Prif Weithredwr Shan Lloyd Williams pam eu bod wedi cymryd rhan.

“Mae 2020 wedi bod yn flwyddyn heriol mewn sawl ffordd, ond un peth rydyn ni wedi’i sefydlu o siarad â’n tenantiaid a’n cysylltiadau yw bod pobl yn meddwl yn wahanol am yr hyn maen nhw eisiau ei wneud, a sut byddant yn ennill bywoliaeth yn y dyfodol,” meddai.

“Yn genedlaethol, rydym wedi gweld enghreifftiau o bobl sydd wedi troi syniad busnes, sydd wedi ei sefydlu wrth y bwrdd bwyd adref, yn llwyddiant ar-lein, gan wneud y mwyaf o’r cyfnod clo. Mae cymaint o sefydliadau wedi camu ymlaen i ariannu hyn oherwydd, gyda’n gilydd, rydyn ni’n gwybod bod gan Ogledd Cymru lawer o bobl greadigol a blaengar a fyddai’n elwa o help llaw i ddechrau neu i fynd â‘u busnes i’r lefel nesaf. Yr hyn yr ydym ynei gynnig yw cyngor rhad ac am ddim gan arbenigwyr busnes.”

Gall mynychwyr ddisgwyl dysgu am ddull hollol wahanol o gychwyn busnes. Bydd unrhyw un sydd wedi cofrestru ar y cwrs yn gysylltiedig â darparwyr lleol a all eu helpu i barhau unwaith y bydd y cwrs wedi gorffen.

Dywedodd Simon Paine, cyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol yr Ysgol Fusnes PopUp: “Does dim byd gwell na chwrdd â rhywun heb unrhyw brofiad busnes a’u tywys trwy eu gwerthiant cyntaf - gall drawsnewid bywydau.

“Nid oes angen arian, profiad na gradd prifysgol arnoch i gychwyn busnes. Dim ond syniad, rhywfaint o angerdd, ac ychydig o help sydd ei angen. Bydd llawer o’r rhai sy’n mynychu yn gadael gyda busnes a gwerthiant cyntaf. Bydd y rhai sydd ddim yn dal i adael gyda sgiliau busnes,cyngor ymarferol a hyder. ”

Mewn digwyddiad tebyg a gynhaliwyd ym mis Mai, cychwynnodd dros chwarter y mynychwyr fusnes newydd ac ennill eu gwerthiant cyntaf o fewn pum niwrnod.

Ychwanegodd David Roberts, Cadeirydd Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru: “Er bod gan dîm Ysgol Fusnes PopUp enw da am ysbrydoli busnesau newydd, maent hefyd yn cyflwyno ac yn siarad am ystod o sgiliau perthnasol i waith, gyda’r nod o helpu pobl i wella eu rhagolygon swydd,yn enwedig os yw sefydlu busnes yn gam yn rhy bell ar hyn o bryd. Rydym yn falch o fod yn cefnogi prosiect sy’n addo bod yn drawsnewidiol i gynifer o bobl ledled Gogledd Cymru. “


Yn ôl i'r rhestr