Teuluoedd yn canmol cynllun sy’n dod â thai fforddiadwy newydd i galon eu cymuned Monday 23 May 2016

Mae menter wedi ei lansio gan bartneriaeth o gymdeithasau tai, cynghorau lleol ac awdurdod parc cenedlaethol yn cynorthwyo i ddarparu tai fforddiadwy gan fynd i’r afael â thlodi mewn ardaloedd gwledig.


Teuluoedd yn canmol cynllun sy’n dod â thai fforddiadwy newydd i galon eu cymuned

Mae Hwyluswyr Tai Gwledig (HTG) yn llwyddo i gynorthwyo teuluoedd i sicrhau cartrefi fforddiadwy o safon ac yn eu galluogi’n aml, i aros yn eu cymunedau.

Mae cymdeithas dai Grŵp Cynefin yn cydweithio gydag Chynghorau siroedd Conwy, Gwynedd â Môn, cymdeithasau tai Cartrefi Conwy a Thai Gogledd Cymru, yn ogystal ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri i gyllido’r gwasanaeth, i sicrhau fod mwy o gymunedau yn gallu manteisio o’r fenter.

Un teulu sydd erbyn hyn yn byw mewn cartref newydd cyfforddus oherwydd y gwasanaeth yw Catherine Jones, ei phartner Tony Poulton a’u tri o blant. Mae Catherine yn llawenhau wrth setlo yn ei chartref newydd, yng nghalon ei bro enedigol, Gwynedd.

Symudodd y cwpl i’w cartref tair llofft ym Mhant yr Eithin, Harlech yn ystod yr haf, ddeng niwrnod cyn geni eu trydydd plentyn.

Cyn symud, roedd y teulu wedi bod yn byw mewn fflat dwy lofft, tamp lle’r oedd eu merch fach Yvonne, 2, wedi bod yn dioddef o symptomau tebyg i asthma.

Meddai Catherine Jones, 27, sy’n gweithio mewn siop yn Harlech: “Mae ein cartref newydd yn wych, a fedrwn ni ddim gofyn am well. Dwi’n nabod llawer o’m cymdogion gan ein bod wedi tyfu fyny gyda’n gilydd yn yr ardal, a chan fod ganddyn nhw deuluoedd ifanc hefyd, gallwn helpu ein gilydd.

“Mae ein merched wrth eu boddau gan fod cymaint o le yma ac mae ganddynt ardd i chwarae ynddi, rhywbeth nad oedd ganddynt yn ein cartref blaenorol. Mae yna hefyd le diogel i’r plant allu chwarae gyda’i gilydd.

“Mae ein biliau hefyd yn llawer is. Yn y fflat roeddem yn talu £50 yr wythnos am drydan. Ychydig wythnosau wedi i ni symud yma, cawsom fil am £40 a hynny am ddefnydd chwe wythnos. Roeddwn yn meddwl fod camgymeriad wedi digwydd! Ond doedd dim.

“’Does gan Yvonne ddim asthma erbyn hyn, a dwi ddim yn credu ei fod wedi bod arni erioed. Dwi’n credu mai oherwydd ein bod yn byw mewn eiddo tamp roedd hi’n cael trafferthion.”

Fe dderbyniodd y teulu eu goriadau fis Gorffennaf diwethaf, yr un diwrnod ag yr oedd Catherine i fod i eni ei thrydydd plentyn. Fe anwyd Nathaniel ddeng niwrnod wedi hynny, a chafodd Catherine gymorth gan gymydog a ffoniodd am ambiwlans iddi. Mae gan Catherine a Tony ddwy ferch hefyd, Yvonne sy’n ddwy a Sophia sy’n bedair.

Mae Catherine hefyd yn ddiolchgar i allu byw mor agos at ei nain a’i thaid, oherwydd i’r ddau gymryd yr awenau o’i magu o’r cyfnod pan oedd hi’n wyth oed ag ymlaen. “Mae gan Nain glefyd Parkinsons ac mae gan Taid dementia ac felly dwi’n gallu cynorthwyo’r gofalwyr i edrych ar eu holau,” meddai.

Teulu arall sydd hefyd yn elwa o wasanaeth yr Hwyluswyr Tai Gwledig gaiff ei ariannu’n rhannol gan Llywodraeth Cymru, yw Darren a Donna Williams a’u mab bach Siôn. Roedd y cwpl, sy’n disgwyl eu hail blentyn ym mis Gorffennaf, yn arfer byw mewn eiddo rhent preifat cyn symud i Pant yr Eithin. Ond roeddynt yn poeni y gallai’r eiddo gael ei werthu.

Erbyn hyn mae ganddynt denantiaeth sicr, rhent llai a gardd ddiogel i’w mab chwarae ynddo.

Yn ôl Darren, sy’n gweithio yn y siop Spar cyfagos, “Mae’n gartref braf mewn llecyn tawel. Rydym hefyd yn teimlo bod gennym fwy o berchnogaeth dros ein cartref newydd, a gallwn roi ein stamp ein hunain arno.”

Fe weithiodd yr Hwylusydd Tai Gwledig gyda’r cyngor cymuned leol i adnabod yr angen am gartrefi i deuluoedd drwy holiadur a yrrwyd i bob cartref yn yr ardal. Wedyn, bu’r Hwylusydd yn gweithio gyda Grŵp Cynefin, Cyngor Gwynedd a Chyngor Tref Harlech i ddatblygu’r safle.

Dywedodd Arfon Hughes, yr Uwch Hwylusydd Tai Gwledig: “Rydym yn falch iawn ein bod, trwy gydweithio hefo partneriaid, wedi gallu cael pecyn ariannu yn ei le fydd yn golygu y bydd y gwasanaeth Hwyluswyr Tai Gwledig ar gael i gymunedau ar draws Gogledd Orllewin Cymru.

“Ein blaenoriaeth ni yw sicrhau fod gan bobl sy’n byw mewn ardaloedd gwledig fynediad at gartrefi sy’n eu galluogi i aros yn eu cymunedau a chyfrannu tuag at y gymdeithas. Mae hyn yn bwysig er mwyn diogelu dyfodol tymor hir a chynaladwyedd cymunedau gwledig ar draws Gogledd Cymru.”

Yn ôl Y Cynghorydd Caerwyn Roberts, sy’n cynrychioli trigolion Harlech ar y Cyngor: “Roedd hi’n braf gweld sut roedd yr Hwylusydd Tai Gwledig yn cynorthwyo’r cyngor cymuned i adnabod yr angen am gartrefi newydd, a sut y gwnaeth hynny sicrhau ein bod yn cael y cartrefi roedd y gymuned ei hangen.

“Mae’n galonogol iawn clywed pa mor dda mae’r teuluoedd yn setlo yn eu cartrefi newydd, a faint maen nhw’n gwerthfawrogi bod yn rhan o’r gymuned y maent yn ei hadnabod mor dda.”


Yn ôl i'r rhestr