Safon arbed ynni o’r Almaen yn helpu trigolion ardal weledig ym Môn i arbed costau tanwydd Gwener 4 Gorffennaf 2014

Bydd cynllun arbed ynni a ddatblygwyd yn yr Almaen yn helpu trigiolion cymuned wledig ym Môn i leihau eu biliau cynhesu i gyn lleied â £100 y flwyddyn


Safon arbed ynni o’r Almaen yn helpu trigolion ardal weledig ym Môn i arbed costau tanwydd

Fel rhan o’r Wythnos Tai Gwledig (Mehefin 30 - Gorffennaf 6) mae cymdeithas dai Grŵp Cynefin yn dangos rhinweddau pum eiddo arloesol ym mhentref Dwyran, Ynys Môn sy’n cwrdd â’r safon effeithlonrwydd ynni Passivhaus.

Grŵp Cynefin yw’r gymdeithas dai gyntaf yng Ngogledd Cymru i ddarparu tai ynni effeithiol Passivhaus ar gyfer teuluoedd lleol. Disgwylir y bydd tenantiaid yn symud mewn i’w tai gwledig newydd cyn diwedd Gorffennaf.

Datblygwyd y safon adeiladu uchel hwn gan Sefydliad Passivhaus yn Darmstadt yn yr Almaen fel bod cartrefi’n cadw gymaint â phosibl o’u gwres ac yn defnyddio fawr ddim ynni.

Mae nodweddion arbed ynni’r tai Passivhaus yn golygu y gall eu biliau cynhesu fod cyn lleied â £100 y flwyddyn i’r preswylwyr. Mae’r tai newydd yn rhan o ymrwymiad Grŵp Cynefin i gefnogi cymunedau gwledig ar draws Gogledd Cymru.

Dywedodd Huw Evans, rheolwr datblygu Grŵp Cynefin, y byddai’r tai’n helpu tenantiaid i docio eu biliau tanwydd a gwneud defnydd mwy effeithlon o ynni.

Meddai Huw: Mae safon insiwleiddio’r tai yn uchel dros ben, mae ganddynt wydr trebl a systemau adfer gwres sy’n casglu aer poeth o amgylch y tŷ, ei lanhau a’i ail ddosbarthu yn rhywle arall.

“Bydd y mesurau hyn gyda’i gilydd o gymorth i gadw tymheredd cyson o fewn y tŷ. Boed y tymheredd yn minws pedwar neu plws 30 tu allan, bydd y gwres o fewn y tŷ yn gyson rhwng 21 a 25 gradd.

“Yn y tai hefyd mae offer cynhesu solar sy’n defnyddio gwres yr haul i gynhesu’r dŵr

“Bydd y Sefydliad Ymchwil Adeiladau yn gosod dyfeisiau monitro’r defnydd o ynni dros y 12 mis nesaf fel y gallwn fodloni ein hunain fod y tai’n perfformio gystal â’r disgwyl. A byddwn yn cynnig cyngor pellach i’r tenantiad ynghylch eu defnydd o ynni.”

Fel rhan o weithgareddau’r Wythnos Tai Gwledig, dangoswyd Aelod Cynulliad Ynys Môn, Rhun ap Iorwerth, o amgylch y tai arloesol.

Meddai Rhun ap Iorwerth: “Mae tai fforddiadwy yw hanfodol i unrhyw gymuned wledig gynaliadwy ac mae’n wych gweld y tai ynni effeithlon hyn yma yn Nwyran, Ynys Môn.

“’Dwi’n llongyfarch Grŵp Cynefin am fod mor arloesol ac edrychaf ymlaen at weld teuluoedd yn dal i fedru byw, gweithio a mwynhau bywyd yma ym Môn.

Y tai arloesol hyn yw y datblygiad Passivhaus cyntaf o fewn portffolio Grŵp Cynefin o fwy na 3,700 eiddo ac mae cynlluiau ddatblygu rhagor o dai tebyg yn y dyfodol.

Mae gan Grŵp Cynefin dri tŷ Passivhaus arall ar safle Dwyran, yn ogystal â chynlluniau ar gyfer wyth ychwanegol ym Menrhyndeudraeth, Gwynedd.

Meddai John Arthur Jones, cadeirydd Grŵp Cynefin: “Ymfalchïwn yn ein gallu i ganfod ffyrdd arloesol o gefnogi cymunedau ym mhob rhan o Ogledd Cymru.

“Darparwyd y tai yma i helpu ein tenantiaid. Mae tlodi tanwydd yn bla mewn sawl cymuned wledig ac mae eiddo fel y rhain yn medru lleihau biliau cynhesu yn aruthrol, heb son am helpu’r amgylchedd.

“Un enghraifft yn unig ydynt o’r amrywiol ffyrdd yr ydym yn gwireddu ein hymrwymiad i gefnogi cymunedau gwledig a helpu ein tenantiaid mewn gymaint o ffyrdd â phosibl.”

(Llun - O’r chwith i’r dde: y Cynghorydd Peter Rogers (Cyngor Sir Ynys Môn), Rhun ap Iorwerth AC (Aelod Cynulliad dros Ynys Môn), Huw Evans (Rheolwr Datblygu Grŵp Cynefin) a John Arthur Jones (Cadeirydd Grŵp Cynefin).)


Yn ôl i'r rhestr