Rhaglen arbed ynni yn goleuo bywyd Sandra Mercher 21 Mai 2014

Mae dynes o Gaernarfon wedi gweddnewid ei bywyd wrth helpu cyd drigolion yng Ngogledd Orllewin Cymru i wario llai ar gynhesu a goleuo eu tai.


Rhaglen arbed ynni yn goleuo bywyd Sandra

Ychydig dros chwe mis yn ôl roedd Sandra Kargin, 50 oed, yn ddi-waith, wedi colli ei hunan hyder a hyd yn oed yn ofni mynd allan o’i chartref yng Nghadnant.

Ond cafod le ar gynllun wardeiniaid ynni Grŵp Cynefin sy’n rhoi cyfle i bobl ddi-waith hyfforddi fel cynghorwyr arbed ynni. Rhoddodd hyn bwrpas newydd i’w bywyd – sef helpu pobl mewn trafferth talu eu biliau ynni.

Yn ogystal ag ennill hyder personol wrth wneud rhywbeth gwerth chweil, mae Sandra a’i chyd wardeiniaid wedi helpu mwy na 600 o bobl yng Ngwynedd a Môn i arbed dros £18,000 ar eu biliau. Meddai Sandra:

“Mewn gwirionedd, ’doeddwn ni ddim yn gwybod beth i’w wneud hefo fi fy hun. Byddwn yn codi, aros yn fy mhyjamas a chysgu’n aml drwy’r rhan fwyaf o’r dydd. Awgrymodd y ganolfan byd gwaith y dylwn gysylltu â’r rhaglen arbed ynni, ond nid oeddwn yn disgwyl am eiliad y cawn gynnig cyfweliad, heb sôn am swydd ar y diwedd. Roedd y cynllun wardeiniaid ynni yn drobwynt pwysig - newidiodd fy mywyd yn llwyr. Ers mynd ar y cwrs, mae pwrpas newydd i’m bywyd ac rydw i’n teimlo y gallaf fod o werth i bobl.”

Ar ôl cael ei dewis fel un o’r chwech cyntaf i gymryd rhan yn y cynllun, bu Sandra ar gwrs mis prysur dros ben yn dysgu am y diwydiant ynni, syniadau am sut i arbed arian a sgiliau ymarferol fel darllen mesuryddion ynni.

Mae Sandra’n un o 18 o bobl sydd bellach wedi gorffen y rhaglen, a noddwyd gan bartneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru, Cyngor Gwynedd, Cyngor Sir Ynys Môn, Cartrefi Cymunedol Gwynedd a Grŵp Cynefin.

Yn awr mae Sandra, sydd hefyd yn un o denantiaid Grŵp Cynefin, yn rhoi cyngor ynghylch arbed arian ar ynni i drigolion ym mhob rhan o Gaernarfon, gan gydweithio mewn partneriaeth â thimau eraill o wardeiniaid arbed ynni yng Nghaergybi a Bangor. Meddai:

“Mae’r cynllun wedi gwneud gwahaniaeth go iawn i mi a gobeithio fod ein gwaith hefyd yn helpu pobl eraill sydd mewn tlodi tanwydd. Mi synnech y gwahaniaeth y gall newidiadau bach i’ch arferion dydd i ddydd ei wneud. Rydym yn gweithio gyda llawer o bobl a theuluoedd sydd angen help ac yn awyddus iawn i helpu pobl eraill i ddysgu sut i wario llai ar eu biliau trydan a nwy.”

Meddai Ieuan Davies, swyddog gwaith a hyfforddiant Grŵp Cynefin:

“Rwyf wedi gweithio gyda nifer o brosiectau cymdeithasol a phrosiectau ar gyfer y di-waith dros y blynyddoedd ond ni wnaeth yr un ohonynt gymaint o wahaniaeth â hwn i’r bobl sy’n cymryd rhan. Ar y diwrnod cyntaf, roedd pawb yn teimlo’n ddihyder a braidd yn ddiwerth. Bythefnos yn ddiweddarach roedd pob aelod o’r tîm wedi sylweddoli o’r newydd eu bod yn gallu gwneud pethau da. Llwyddodd pawb oedd ar y cynllun yn ardderchog. O gofio’u man cychwyn, rwy’n arbennig o falch o’r rhaglen hon. Mae tlodi tanwydd yn bwnc sy’n cael llawer o sylw ar hyn o bryd a braf gweld y wardeiniaid yn gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl ym Môn a Gwynedd.”

Gall trigolion Môn a Gwynedd gael manylion pellach am y cynllun arbed ynni trwy gysylltu â Sandra neu un o’r wardeiniaid eraill. Mae gwybodaeth ar gael hefyd ar y wefan grwpcynefin.org, neu drwy ffonio 0300 111 2122.

Gwyliwch awgrymiadau arbed ynni Sandra:


Yn ôl i'r rhestr