Lansio rhaglen camdrin domestig yng Ngwynedd sy'n helpu tadau ail adeiladu perthynas gyda’i plant Wednesday 20 July 2016

Mae cynllun gwirfoddol ar Ynys Môn sy'n helpu tadau ail-adeiladu perthynas gadarnhaol â'u plant sydd wedi eu heffeithio gan gamdrin domestig, yn cael ei gyflwyno yng Ngwynedd.


Mae’r rhaglen Tadau Gofalgar yn Ynys Môn eisoes wedi atal dwsinau o blant rhag gorfod cael eu rhoi mewn gofal, wrth i dadau ailadeiladu perthynas gadarnhaol gyda’u teuluoedd.

Bellach mae’r cynllun yn cael ei ehangu i Wynedd er mwyn helpu tadau yno i ddatblygu perthynas tad-plentyn iach, fel y gall eu plant barhau i fyw adref gyda’r teulu yn eu cartrefi yn ddiogel.

Mae’r cynllun arloesol yn cael ei redeg gan wasanaeth cymorth camdrin domestig Gorwel, a Gwasanaethau Camdrin Domestig De Gwynedd mewn partneriaeth â Thadau Gofalgar Canada. Rheolir Gorwel gan gymdeithas dai Grŵp Cynefin.

Bydd y rhaglen yng Ngwynedd yn cael ei lansio ym Mhenrhyndeudraeth ar y 25 o Orffennaf a bydd yn digwydd yn wythnosol am 17 wythnos.

Yn ôl arweinydd y rhaglen, sy’n weithiwr cymdeithasol therapiwtig, Paul Jones, hyd yma mae’r cyfranogwyr wedi amrywio o ŵr 17 oed sy’n dad am y tro cyntaf i dad yn ei chwedegau.

“Maen nhw hefyd yn dod o sbectrwm cymdeithasol eang. Mae cyfranogwyr wedi cynnwys dyn digartref a thad sydd wedi ei addysgu i lefel prifysgol sydd â chymwysterau proffesiynol,” meddai.

Mae Tadau Gofalgar yn awyddus i gynyddu ymwybyddiaeth cyfranogwyr o agweddau, credoau ac ymddygiad sy’n ffurfio perthynas tad-plentyn, Mae hefyd yn cynyddu eu cyfrifoldeb am ymddygiad esgeulus a chamdrin a datblygu ymwybyddiaeth o dad sy’n canolbwyntio ar anghenion y plentyn.

Mae ymchwil yn dangos bod ymgysylltu effeithiol gyda thadau yn cynyddu’r cyfraniad cadarnhaol maen nhw’n ei gael ar fywydau eu plant. Mae hyn wedyn yn arwain at amrywiaeth o fanteision emosiynol, corfforol a gwybyddol i’r plant.

Ychwanegodd Paul: “Hyd yn hyn, mae dwsinau o blant wedi cael eu tynnu oddi ar y Rhestr Amddiffyn Plant ac nid oedd angen eu rhoi yng ngofal yr awdurdod lleol. Mae teuluoedd wedi aros gyda’i gilydd.

“Wrth gwrs yr elfen o ddiogelu plant yw’r prif flaenoriaeth i ni, ond gyda’r esgid yn gwasgu allwn ni ddim diystyru’r ffaith bod y gost o gadw un plentyn mewn gofal yn £1,000 yr wythnos a bod gofal i blentyn ag anghenion arbennig yn amrywio rhwng £3,000 a £4,000 yr wythnos. Arian trethdalwyr drwy’r awdurdodau lleol yw hwnnw.”

Erbyn hyn mae’r tîm yn cyhoeddi bod y rhaglen bellach yn weithredol yng Ngwynedd a hynny drwy’r ymwelwyr iechyd, bydwragedd, gwasanaethau cymdeithasol, meddygon teulu ac asiantaethau eraill. Gall tadau hefyd gyfeirio eu hunain at y rhaglen.

Bydd pawb sy’n cymryd rhan yn cael eu hasesu i benderfynu a ydynt yn addas ar gyfer y rhaglen.

Mae gan Gwasanaethau Trais yn y Cartref De Gwynedd swyddfeydd ym Mlaenau Ffestiniog a Dolgellau, ac yn Llangefni mae ‘siop un stop’ Gorwel sy’n darparu gwybodaeth a gwasanaethau i geisio lleihau camdrin domestig. Mae prosiectau eraill a ddarperir gan y ddau wasanaeth yn cynnwys lloches, Ymgynghorydd Trais Domestig annibynnol, cymorth cymunedol a Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc.

Am ragor o wybodaeth am Tadau Gofalgar, gan gynnwys manylion am sut i gymryd rhan yn y rhaglen, cysylltwch â Paul Jones & Megan Williams - 01341 422 210 swyddfa@degwynedd.co.uk.


Yn ôl i'r rhestr