Trigolion Dinbych yn croesawu Gweinidog Cymunedau Llywodraeth Cymru i’r HWB Friday 13 February 2015

Mae Gweinidog Llywodraeth Cymru dros Gymunedau a Threchu Tlodi wedi cyfarfod â thrigolion Dinbych sydd wedi elwa o ofod cymunedol newydd arloesol yng nghanol y dref.


Trigolion Dinbych yn croesawu Gweinidog Cymunedau Llywodraeth Cymru i’r HWB

Cyfarfu Lesley Griffiths AC gyda nifer o grwpiau a sefydliadau o’r ardal yn HWB Dinbych, datblygiad gwerth £ 2.2 miliwn gan Grŵp Cynefin.

Mae HWB Dinbych, y datblygiad cyntaf o’i fath yng ngogledd Cymru, yn darparu nifer o gyfleusterau addysgol a hamdden i bobl o bob oed ac o bob rhan o’r gymuned yn Ninbych.

Fel rhan o’r ymweliad i gael gwybodaeth am y prosiect arloesol, cyfarfu Lesley Griffiths ag aelodau o Brosiect Ieuenctid Dinbych, grŵp mamau ifanc a leolir yn yr HWB, ac aelodau o glwb sgiliau hanfodol cyfrifiadurol.

Cyfarfu’r Gweinidog hefyd â myfyrwyr Grŵp Llandrillo Menai sy’n defnyddio stiwdio gerddoriaeth bwrpasol ar y safle a thenantiaid y chwe fflat, pobl ifanc sydd wrthi’n derbyn cefnogaeth a chymorth i baratoi eu hunain ar gyfer byw’n annibynnol.

Dywedodd Lesley Griffiths AC: “Rwy’n hynod falch o allu ymweld â HWB Dinbych. Mae’n enghraifft arbennig o dda o sut mae’r sector dai yn gallu gweithio gyda sefydliadau partneriaeth a’r gymuned leol i greu cyfleuster sy’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i ardal Dinbych.

“Yn ogystal â darparu tai â chymorth ar gyfer pobl ifanc, mae’r HWB yn cael ei fwynhau gan bobl leol ar gyfer cyfleoedd addysg, hyfforddiant a chyflogaeth.

“Roedd yn wych i gwrdd â llawer o bobl leol sydd eisoes wedi bod yn defnyddio’r cyfleuster ac i glywed sut mae un fam ifanc wedi cael ei hysbrydoli i ddechrau ei menter fusnes bach eu hunain o ganlyniad i’r cymorth a’r gefnogaeth y mae wedi ei dderbyn yma yn yr HWB.”

Mae HWB Dinbych yn brosiect partneriaeth rhwng Grŵp Cynefin, Cyngor Sir Ddinbych, Grŵp Llandrillo Menai, a Phrosiect Ieuenctid Dinbych.

Mae’r gofod cymunedol yn cynnwys pedair ystafell addysgu, stiwdio gerddoriaeth, gweithdai, ystafell Technoleg Gwybodaeth, cegin addysgu ac ystafell amlbwrpas sy’n gallu cynnal amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys clybiau ieuenctid, cyfarfodydd a chyrsiau crefft.

Yn ôl Mair Edwards, rheolwr datblygu cymunedol Grŵp Cynefin: “Roedd yn bleser cael croesawu’r Gweinidog i HWB Dinbych a’i chyflwyno i unigolion a grwpiau sydd yn elwa o’r cyfleuster rhagorol yma.

“Mae HWB Dinbych yn adnodd sydd ar gael i’r gymuned gyfan, ac roedd yn wych gallu dangos rhai o’r camau rydym yn eu cymryd i gynyddu sgiliau a chyflogaeth ar lefel leol”

I gael rhagor o wybodaeth am HWB Dinbych, cysylltwch â rheolwr y ganolfan Ann Davies ar 0300 1112122 neu dilynwch @HWB_Dinbych ar Twitter.


Yn ôl i'r rhestr