Datblygiad HWB Dinbych yn cystadlu am wobr tai arbennig Tuesday 4 November 2014

Mae datblygiad newydd arloesol sy'n darparu cyfleoedd addysgol a chyflogaeth ar gyfer y gymuned yn Ninbych, yn cystadlu am wobr tai cenedlaethol.


Datblygiad HWB Dinbych yn cystadlu am wobr tai arbennig

Mae HWB Dinbych, a reolir gan Grŵp Cynefin, wedi cyrraedd rhestr fer yng nghystadleuaeth Datblygiad y Flwyddyn yng Ngwobrau Sefydliad Siartredig Tai, Gwobrau Tai Cymru 2014.

Mae’r gwobrau’n dathlu rhagoriaeth ym maes tai ac enghreifftiau o arfer da ar draws bob rhan o’r sector dai yng Nghymru.

Mae HWB Dinbych, a leolir ar safle tir llwyd ar Ffordd Smithfield, yn cynnwys nifer o gyfleusterau cymunedol, gan gynnwys stiwdio cerddoriaeth, ystafell Technoleg Gwybodaeth, cegin ac ystafelloedd addysgu.

Mae’r datblygiad gwerth £ 2.2 miliwn hefyd yn cynnwys chwech o fflatiau ar gyfer pobl ifanc o ardal Dinbych, ac yn darparu gwasanaethau i’w cefnogi a’u paratoi ar gyfer byw’n annibynnol.

Yn ôl Rhys Dafis, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Adfywio Grŵp Cynefin: “Mae’r enwebiad ar gyfer Datblygiad y Flwyddyn yn gydnabyddiaeth wych o’r adeilad newydd, sy’n brosiect adfywio sylweddol yn y dref.

“Mae’r adeilad yn adnodd gwerthfawr ar gyfer y gymuned gyfan yn Ninbych, o ddarparu cyflogaeth a chyfleoedd addysgol i bobl ifanc i gynnig lleoliad i grwpiau lleol gyfarfod a dysgu sgiliau newydd.”

Mae’r datblygiad cymunedol hefyd wedi ymddangos yn nigwyddiad Drysau Agored Sir Ddinbych yn ddiweddar, a rhoddwyd y cyfle i’r cyhoedd ymweld â’r safle a dysgu am gartrefi diddorol, anarferol, ac adeiladau arwyddocaol eraill y sir.

Rheolir HWB Dinbych mewn partneriaeth â Gwasanaethau Ieuenctid a Thai Cyngor Sir Ddinbych, Grŵp Llandrillo Menai, a Phrosiect Ieuenctid Dinbych.

Cynhelir gwobrau’r Sefydliad Tai Siartredig Cymru ar 21 o Dachwedd yng Ngwesty’r Vale Resort, Caerdydd.


Yn ôl i'r rhestr