Dod a phobl Dinbych ynghyd i agoriad swyddogol HWB Dinbych Monday 17 November 2014

Mae aelodau o'r gymuned yn Ninbych wedi dod at ei gilydd i agor, adeilad newydd HWB Dinbych yn swyddogol ar Ffordd Smithfield yn y dref.


Dod a phobl Dinbych ynghyd i agoriad swyddogol HWB Dinbych

Caiff y datblygiad £2.2m gan Grŵp Cynefin ei agor yn swyddogol gan Gynghorydd Sir Ward Dinbych Uchaf, Colin Hughes, a ymunodd â grwpiau a sefydliadau Dinbych i agoriad mawreddog yr adeilad newydd arloesol.

Agorodd HWB Dinbych ei drysau am y tro cyntaf ym mis Awst, ac mae’n ofod cymunedol newydd ar gyfer pobl leol, sydd hefyd yn darparu nifer o gyfleoedd addysgol a chyflogaeth.

Mae’r adeilad yn brolio amrywiaeth o gyfleusterau sydd ar gael i aelodau o’r cyhoedd eu defnyddio. Yn eu mysg mae pedair ystafell addysgu, stiwdio cerddoriaeth, gweithdai, ystafell Technoleg Gwybodaeth, cegin addysgu ac ystafell amlbwrpas sy’n gallu cynnal amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys dosbarthiadau ffitrwydd, cyfarfodydd a chlybiau ieuenctid.

Yn ôl Y Cynghorydd Colin Hughes: “Dwi’n hynod falch o fod wedi derbyn y cais i agor HWB Dinbych yn swyddogol, sydd eisoes wedi dod yn ganolbwynt i’r gymuned yma yn Ninbych.

“Bydd yr adeilad yn gwneud cyfraniad sylweddol i adfywiad ardal Dinbych Uchaf, ac mae’n wych gweld cymaint o bobl yma i’r agoriad; pobl sydd wedi cefnogi ein gweledigaeth ar gyfer canolfan menter ieuenctid yn y dref.

“Mae nifer sylweddol wedi defnyddio’r cyfleusterau yma eisoes, ac edrychaf ymlaen at weld yr effaith hirdymor gaiff HWB Dinbych ar y gymuned.”

Dros y ddau fis diwethaf, mae’r ganolfan wedi dod yn gartref i nifer o glybiau a sefydliadau, gan gynnwys Prosiect Ieuenctid Dinbych. Mae’r ganolfan hefyd yn cael ei defnyddio fel man cyfarfod ar gyfer busnesau Dinbych, ac yn cynnal rhaglen o ddosbarthiadau ar gyfer pob oedran a redir gan Grŵp Llandrillo Menai.

Mae’r cynllun, a ddatblygwyd ar safle tir llwyd, hefyd yn cynnwys chwe fflat i bobl ifanc gaiff eu cefnogi a’u paratoi ar gyfer byw’n annibynnol.

Rheolir HWB Dinbych gan gymdeithas dai Grŵp Cynefin, ac mae’n bartneriaeth rhwng adrannau gwasanaethau ieuenctid a thai Cyngor Sir Ddinbych, Grŵp Llandrillo Menai, a Phrosiect Ieuenctid Dinbych.

Yn ôl Walis George, prif weithredwr Grŵp Cynefin: “Rydyn ni’n hynod falch o’r adborth cadarnhaol rydym wedi ei dderbyn am HWB Dinbych gan drigolion Dinbych, grwpiau a busnesau hyd yn hyn.

“Mae’r HWB ar gael i’r gymuned gyfan ei defnyddio, ac rydym yn gobeithio y bydd mwy o grwpiau a sefydliadau yn manteisio ar y cyfleusterau sydd ar gael ar garreg eu drws.”

Mae Grŵp Cynefin yn rheoli bron i 4,500 o gartrefi fforddiadwy ar draws Gogledd Cymru, yn darparu ystod o wasanaethau cymunedol i bobl mewn angen ac yn cyflwyno nifer o brosiectau adfywio cymunedol hefyd.

Am fwy o wybodaeth am HWB Dinbych ffoniwch Ann Davies ar 0300 111 2122 neu dilynwch @HWB_Dinbych ar Twitter.


Yn ôl i'r rhestr