Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn canmol prosiect sy’n helpu ieuenctid mewn perygl o ddigartrefedd Thursday 28 May 2015

Canmolwyd prosiect sy’n helpu ieuenctid sydd mewn perygl o fod yn ddigartref gan Y Comisiynydd Heddlu a Throsedd, Winston Roddick.


Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn canmol prosiect sy’n helpu ieuenctid mewn perygl o ddigartrefedd

Ymwelodd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru â Yr Hafod, cynllun tai â chefnogaeth yn Ninbych sy’n cynnig llety dros-dro i bobl ifanc rhwng 16 a 25 oed.

Mae’r cynllun, a ariennir gan raglen Cefnogi Pobl Cyngor Sir Ddinbych, sy’n gallu cartrefu chwech o bobl ifanc, wedi ei leoli yn HWB Dinbych.

Mae HWB Dinbych, a agorodd fis Awst y llynedd, yn ddatblygiad arloesol £2.2miliwn gan Grŵp Cynefin. Yn ddiweddar, enillodd Wobr Datblygiad Rhagorol y Flwyddyn yng Ngwobrau Tai y DU.

Fel rhan o’r ymweliad, cafodd Mr Roddick daith o amgylch yr HWB, sy’n cynnwys ystafell TG, gofod gweithgaredd cymunedol a phedair ystafell addysgu a ddefnyddir gan Goleg Llandrillo i gynnal amrywiaeth o ddosbarthiadau a chyrsiau sydd ar gael i gymuned Dinbych gyfan.

Un o’r bobl y bu i Mr Roddick ei gyfarfod oedd Will Hession, 24 oed, a oedd yn wynebu’r posibilrwydd o ddigartrefedd cyn iddo symud i Yr Hafod.

Dywedodd Will: “Mae bod yma wedi fy helpu gyda llawer o bethau. Mae wedi fy helpu gyda fy hunan-barch a’m hyder. Rydw i wedi bod yn dysgu sgiliau adeiladu tîm a sut i gyllido fy arian.

“Maent hefyd yn fy helpu i geisio dod o hyd i swydd ac wedi fy rhoi mewn cysylltiad â’r ganolfan waith.

“Rydw i wedi bod yn gwirfoddoli gyda Chyngor Sir Ddinbych, yn gwneud coedwigaeth a gofalu am gefn gwlad gan wneud pethau fel plannu coed, plygu gwrychoedd, codi sbwriel, a phethau fel ‘na. Rwyf wedi mwynhau’n fawr. Dyma’r math o swydd yr hoffwn ei wneud gan fy mod i’n hoffi bod allan yn yr awyr agored.

Roedd yr hyn a welodd wedi creu argraff ar Mr Roddick.

Dywedodd: “Rwy’n meddwl fod gan Grŵp Cynefin lawer iawn i ymfalchïo ynddo am eu bod wedi dangos eu bod yn cydnabod yr angen mawr am le o’r math hwn. Mae’n llenwi bwlch enfawr mewn modd effeithiol ac ystyrlon iawn. Does dim ond angen i chi fod ymysg y bobl sy’n byw yma, a’r rhai sy’n defnyddio’r lle i gael mesur o’r gwerthfawrogiad a deimlir am yr hyn sy’n cael ei wneud ar eu rhan.

““Mae’n agoriad llygad i ddod yma i weld safon y cyfleusterau ac ymrwymiad y bobl sy’n gweithio yma. Maent yn gwbl ymroddedig; mae ganddynt ddealltwriaeth wych o’r angen, a sut i ddarparu ar gyfer hynny.

Dywedodd Osian Elis, rheolwr prosiect Yr Hafod: “Paratôdd trigolion presennol Yr Hafod deisen cyn y cyfarfod, a manteisio ar y cyfle i rannu eu profiadau gyda Mr Roddick. Buont yn trafod sut mae’r HWB yn eu helpu i ddatblygu sgiliau newydd a pharatoi ar gyfer byw’n annibynnol.

“Mae’n wych o beth eu bod nhw gallu gweithio gyda’r HWB gan fod popeth sydd ei angen arnynt o dan un to.

“Mae’r bobl ifanc yn gwneud yn dda iawn. Gallant aros yma am hyd at 12 mis ac yna gallant symud ymlaen i denantiaeth gynaliadwy yn y gymuned. Rydym hefyd yn darparu cefnogaeth emosiynol. ”

Ychwanegodd Claire Owens, swyddog cymorth tai ar gyfer Cefnogi Pobl,: “Rydym yn cael cyfeiriadau gan yr adran tai, gwasanaethau cymdeithasol, Heddlu Gogledd Cymru, ac amrywiaeth o asiantaethau eraill. Os oes pobl ifanc o ardal Dinbych sydd ag anghenion uchel ac sydd mewn perygl o fod yn ddigartref, yna i fan hyn y byddem yn eu cyfeirio.

“Mae’r cynllun hwn yn helpu pobl ifanc i ennill y sgiliau sydd eu hangen arnynt i fyw yn annibynnol pan fyddant yn symud ymlaen o fan hyn. Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys gweithio, coginio, rheoli tenantiaeth, rhannu gyda’i gilydd, a chyllidebu eu harian.

“Mae’n llety o safon uchel iawn. Os yw pobl ifanc yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt, mae’n gwneud gwahaniaeth mawr.


Yn ôl i'r rhestr