Enwi Warden Arbed Ynni, Sandra, yn Arwres Ynni’r Deyrnas Gyfunol Tuesday 6 September 2016

Mae degau o filoedd o bunnoedd sydd wedi eu harbed i denantaid tai ar eu biliau ynni diolch i Warden ynni cymunedol o Gaernarfon, wedi sicrhau ei bod yn cael ymweld â’r Tŷ Cyffredin.


Enwi Warden Arbed Ynni, Sandra, yn Arwres Ynni’r Deyrnas Gyfunol

Mae Sandra Kargin yn dweud ei bod wrth ei bodd ac y bydd ei thaith i San Steffan: “Fel bod ar y X-Factor!”

Ychydig dros ddwy flynedd yn ôl, roedd Sandra yn ddi-waith ac mae’n cyfaddef ei bod mewn “lle drwg” cyn iddi gael ei chyflogi gan gymdeithas dai Grŵp Cynefin, i roi cyngor arbed ynni i bobl ar fudd-daliadau yng Ngwynedd.

Nawr mae ei hymroddiad wedi sicrhau ei bod wedi ennill gwobr Arwyr Ynni gan yr elusen, National Energy Action .

“Mi griais ar ôl derbyn y neges e-bost oedd yn dweud fy mod wedi ennill. Yna es â’r tîm i gyd allan am bryd o fwyd,” meddai Sandra.

Er mai trwy ei swydd y mae wedi ennill y wobr genedlaethol, mae Sandra hefyd yn awyddus i dynnu sylw at effaith personol ei swydd gyda Grŵp Cynefin.

“Mae wedi codi fy hunan-hyder. Dwi’n teimlo ddeng mlynedd yn iau a dwi hyd yn oed wedi colli pwysau hyd yn oed,” meddai.

Mae Sandra hefyd wedi cwblhau cymwysterau ers ymuno â Grŵp Cynefin, gan gynnwys City & Guilds mewn effeithlonrwydd ynni ac ymwybyddiaeth ynni, yn ogystal â TGAU yn y Gymraeg.

Mae Sandra, sy’n fam i ddau ac yn nain i ŵyr bach pedair blwydd oed, yn angerddol am helpu pobl i leihau eu biliau ynni ac, yn awyddus i’w gwneud yn ymwybodol o’r cynllun Gostyngiad Cartrefi Cynnes y llywodraeth sy’n golygu bod deiliaid tai sydd ar fudd-daliadau â’r hawl i gael gostyngiad o £140 unwaith yn unig ar filiau trydan rhwng mis Hydref ac Ebrill.

Yn 2016 yn unig, mae Sandra a’i thîm wedi helpu 380 o bobl hawlio £53,200 o arbedion ar y cynllun.

Mae hi hefyd yn helpu deiliaid tai i leihau eu biliau mewn amrywiaeth o feysydd eraill.

“Derbyniodd un wraig oedrannus fil am £2,000 a achosodd sioc a thristwch iddi, ond pan cawson ni drefn ar y cyfan darganfyddom mai bil o £300 ddylai hi fod wedi ei dderbyn.

“Yr enghraifft waethaf o wastraffu ynni rydyn ni wedi ei ddarganfod oedd gwraig a oedd yn cadw’r gwres canolog ymlaen yn uchel ond yn gadael holl ffenestri’r tŷ yn agored i sicrhau bod y cathod yn gallu mynd i mewn ac allan o’r tŷ. Dywedais wrthi y byddai’n haws iddi daflu ei harian drwy’r ffenestr.

“Un o fy awgrymiadau gorau yw peidio â berwi cymaint o ddŵr. Mae’n costio 6c i ferwi digon o ddŵr i wneud paned o de ond 20c i 30c i ferwi tegell llawn yn ystod y dydd,” meddai.

Mae Sandra yn un o 15 o Arwyr Ynni ledled y Deyrnas Gyfunol a bydd ei phennaeth Swyddog Cyflogaeth a Hyfforddiant Grŵp Cynefin, Ieuan Davies, yn ymuno â hi ar 7 Medi i dderbyn ei gwobr.

Ef a’i henwebodd, ac meddai yn ei gyflwyniad: “Aeth Sandra o nerth i nerth wedi iddi ddod yn rhan o’r prosiect ynni cymunedol sy’n mynd i’r afael â thlodi tanwydd, gweithgarwch economaidd a lleihau allyriadau carbon.

“Mae’r prosiect yn darparu lleoliadau gwaith i bobl sydd heb swydd ac wedyn yn gweithio gyda thrigolion mewn cymunedau difreintiedig.

“Mae hi bellach wedi helpu mentora tri warden ynni newydd, mae hi wedi helpu i roi cyngor i tua 1,200 o drigolion ac mae hi hefyd wedi ennill y trydedd wobr fel Tenant y Flwyddyn 2014 yng ngwobrau TPAS Cymru.”


Yn ôl i'r rhestr