Gweinidog yn lansio Asiantaeth Gofal a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych Tuesday 13 October 2015

Mae Lesley Griffiths Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi wedi lansio’n swyddogol asiantaeth Gofal a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych.


Gweinidog yn lansio Asiantaeth Gofal a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych

Mae’r asiantaeth newydd, a unwyd ar y cyntaf o Orffennaf, yn cynnig gwasanaeth ymweld â‘r cartref rhad ac am ddim sy’n galluogi pobl hŷn i barhau i fyw’n annibynnol yn eu cartrefi, ac mae eisoes wedi dechrau gweld y budd o gydweithio.

Llongyfarchodd Lesley Girffiths y tîm ar ei uniad llwyddiannus yn ystod y lansiad swyddogol yn Llanelwy yr wythnos hon. Roedd nifer o bartneriaid a rhanddeiliaid yn bresennol yn ystod y lansiad.

Gan bod yr asiantaeth yn is-gwmni o fewn strwythur mwy cymdeithas dai Grŵp Cynefin, gall Gofal a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych ganolbwyntio ar ei wasanaeth craidd o gynorthwyo pobl hŷn a phobl fregus o fewn siroedd Conwy a Dinbych. Mae’r asiantaeth yn elwa o gefnogaeth gorfforaethol ac ariannol y gymdeithas dai.

Yn ystod y lansiad, manteisiodd y Gweinidog ar y cyfle i longyfarch y tîm ar ei gwaith a diolch iddynt am gefnogi pobl oedrannus yma yng ngogledd Cymru. Meddai Lesley Griffiths:

“Mae byw mewn cartref diogel a chyfforddus o fewn cymuned gyfarwydd yn hanfodol i fywyd hapus. Dyma pam bod gwaith Gofal & Thrwsio yn gwneud gwaith mor bwysig, a pham ein bod, fel Llywodraeth, wedi ymrwymo i warchod gwasanaethau rheng flaen er gwaetha’r sefyllfa heriol o fod ag adnoddau sy’n lleihau a chyllidebau tynn.

“Rwy’n gwerthfawrogi’r holl waith caled sydd wedi’i wneud i sefydlu Gofal a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych – ac mae’r digwyddiad hwn yn glod i chi gyd, ac rwy’n falch o fod yma i lansio’r asiantaeth newydd. Hoffwn ddymuno’r gorau i chi ar gyfer y dyfodol.”

Gall yr Asiantaeth wella ansawdd bywyd pobl hŷn yn eu cartrefi eu hunain. Mae staff yn cefnogi byw’n annibynnol i bobl dros 60 oed mewn cartrefi diogel, cyfforddus a chynnes.

Gall Gofal a Thrwsio helpu gyda gwelliannau bychan i’r cartref fel trwsio tap sy’n gollwng, gosod rheiliau llaw neu gloeon newydd, i waith adeiladu mawr fel addasu ystafell ymolchi i ddefnyddiwr hŷn neu osod to newydd.

Gall cleientiaid sy’n chwilio am gymorth gysylltu â ni trwy alw 0300 111 2120.

Mae Grŵp Cynefin hefyd yn rheoli asiantaeth Gofal a Thrwsio Gwynedd ac Ynys Môn trwy is-gwmni o’r enw Canllaw.

Yn ôl Gwynne Jones, Cadeirydd asiantaeth Gofal a Thrwsio Conwy a Sir Dinbych: “Mae cydweithio bod yn hanfodol i waith yr asiantaeth newydd. Hoffwn ddiolch i fyrddau’r ddwy asiantaeth flaenorol am wneud hyn yn bosibl.

“Mae wedi bod yn bleser croesawu’r Gweinidog i’r lansiad heddiw, a hoffwn ddiolch i staff Gofal a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych am eu hymroddiad a’i barodrwydd i hwyluso’r broses uno dros y misoedd diwethaf. Rydym yn llwyr sylweddoli bod y cyfan er lles ein cwsmeriaid, rhai ohonynt yn bobl fregus sy’n byw o fewn ein cymunedau, ac rydym yn ddiolchgar i’r tîm o staff am eu gwaith.

Yn ôl Walis George, prif weithredwr Grŵp Cynefin: “Mae cefnogi pobl hŷn a bregus yn eu cartrefi eu hunain yn rhan hanfodol o ddatblygu cymunedau cynaliadwy ledled gogledd Cymru. Ein bwriad yw cynorthwyo er mwyn diogelu’r gwasanaethau hyn ar gyfer y dyfodol ac rydym yn hyderus y gall asiantaeth Gofal a Thrwsio Conwy a sir Ddinbych gyflawni mwy i’n cleientiaid am lai.”


Yn ôl i'r rhestr