Adeiladu cynllun tai gofal ychwanegol newydd yn rhoi hwb i swyddi a chyfleoedd hyfforddi lleol Friday 13 September 2019

Mae mwy na 90 y cant o'r buddsoddiad mewn cynllun tai gofal ychwanegol newydd yn cael ei wario gydag isgontractwyr a chyflenwyr mawr yng Nghymru.


Adeiladu cynllun tai gofal ychwanegol newydd yn rhoi hwb i swyddi a chyfleoedd hyfforddi lleol

Ar ben hynny, mae pedair rhan o bump o benodiadau isgontractwyr a’r cyflenwyr mawr wedi eu lleoli fewn 30 milltir i safle gwerth £12m Awel y Dyffryn, sydd wrthi’n cael ei adeiladu yn Ninbych ar gyfer cymdeithas dai Grŵp Cynefin.

Mae prentisiaid lleol a gweithwyr dan hyfforddiant sy’n dysgu sgiliau ym maes adeiladu, hefyd yn elwa o ddatblygiad y cynllun 66 fflat ar gyfer pobl hŷn yn nhref Dinbych.

Hyd yma, cynhaliwyd 550 wythnos o hyfforddiant ar y safle, tra bod nifer o ymweliadau ysgol a diwrnodau agored hefyd wedi bod ar y safle.

Ymhlith y gweithwyr dan hyfforddiant sy’n elwa o’r profiad gwaith mae rheolwyr is gontractau israddedig, a nifer o brentisiaid gosod brics o Goleg Llandrillo.

Wedi’i leoli ar safle adfeiliol yr hen ysgol ramadeg ar Lôn Ganol, mae disgwyl i Awel y Dyffryn gael ei gwblhau ganol 2020.

Mae’n cael ei ddatblygu gan y contractwr lleol, R L Davies, o Fae Colwyn.

Dywedodd Cyfarwyddwr Gwasanaethau Adfywio Grŵp Cynefin, Dylan Roberts: “Un o brif flaenoriaethau Grŵp Cynefin wrth ddatblygu yw sicrhau bod cymaint o fudd â phosib o’n buddsoddiadau yn dod i bobl a busnesau lleol.

“Yn Awel y Dyffryn, dwi’n arbennig o falch o’r gyfran uchel o swyddi lleol a grëwyd trwy benodi cymaint o is-gontractwyr a chyflenwyr lleol.

“Mae hefyd yn arbennig o braf bod ein prif gontractwr, R L Davies o Fae Colwyn, wedi gwneud cymaint o waith gyda cholegau addysg bellach, ac yn sicrhau bod ystod o gyfleoedd hyfforddi yn digwydd gan fyfyrwyr lleol.

“Rydyn ni’n falch iawn gyda chanlyniadau eu gwaith hyd yn hyn o ran y buddion cymunedol.”

Dywedodd rheolwr masnachol R L Davies, Delyth Davies: “Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod cymaint o drigolion lleol yn elwa o fuddsoddiad mor fawr yn nhref Dinbych. Mae’n gysur gwybod bod cymaint o bobl sy’n byw yn y gymuned leol yn cael profiad gwaith, ac yn ennill is-gontractau, yn Awel y Dyffryn. ”

Bydd y cynllun yn diwallu anghenion pobl hŷn sydd eisiau byw’n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain, ond gyda gofal a chefnogaeth ar gael 24 awr os bydd angen.

Rhoddir blaenoriaeth tenantiaeth i drigolion Sir Ddinbych sy’n 60 oed neu’n hŷn.

Bydd tenantiaid yn gallu defnyddio cyfleusterau fel bwyty; ystafell weithgareddau; lolfeydd cymunedol; gerddi wedi eu tirlunio ac adnoddau golchi dillad.

Bydd y buddion ychwanegol a gynigir yn cynnwys digwyddiadau pontio cenedlaethau i fynd i’r afael ag unigrwydd ynghyd â gweithgareddau cymdeithasol a hamdden eraill.

Awel y Dyffryn yw pumed cynllun gofal ychwanegol Grŵp Cynefin, a’r ail yn Sir Ddinbych. Mae ei gynlluniau eraill wedi hen sefydlu, draw yn y Bala, Caergybi, Rhuthun a Porthmadog.

Bydd y lleoliad yn cynnwys 42 o fflatiau dwy ystafell wely a 24 fflat un ystafell wely.

Mae Awel y Dyffryn yn brosiect ar y cyd rhwng Grŵp Cynefin a Chyngor Sir Dinbych, gyda chefnogaeth ariannol gan Lywodraeth Cymru.

Dywedodd y Cynghorydd Bobby Feeley, aelod arweiniol dros Les ac Annibyniaeth Cyngor Sir Dinbych: “Mae Awel y Dyffryn yn enghraifft wych o weithio mewn partneriaeth ac mae’r Cyngor yn falch o fod yn rhan o’r prosiect hwn.

“Bydd y cynllun yn darparu llety i gynorthwyo pobl hŷn i fyw’n annibynnol a lleihau’r angen am ofal preswyl, sy’n flaenoriaeth i’r Cyngor o dan ein Cynllun Corfforaethol.

“Mae sicrhau bod buddion prosiectau fel hyn yn aros yn lleol gan helpu i dyfu’r economi leol a chreu swyddi yn rhywbeth y gallwn ni i gyd fod yn falch ohono.”

Ychwanegodd Noela Jones, Pennaeth Gwasanaethau Tai Grŵp Cynefin: “Rydyn ni’n awyddus i ledaenu’r neges os oes gan breswylwyr ddiddordeb mewn fflat yn Awel y Dyffryn ac yn teimlo y gallant elwa o gael sgwrs gyfrinachol ynglŷn â’r rhent a’r costau, yna cysylltwch â ni er mwyn i ni gynnig cefnogaeth a chyngor i chi uchafu eich incwm.”


Yn ôl i'r rhestr