Caniatâd i ddymchwel hen adeiladau ysgol yn Lon Ganol, Dinbych Wednesday 13 September 2017

Mae Grŵp Cynefin yn croesawu’n fawr y penderfyniad gan Bwyllgor Cynllunio Cyngor Sir Ddinbych heddiw i ganiatáu dymchwel adeiladau presennol ar safle’r hen ysgol yn Lon Ganol. Mae hyn yn garreg filltir sylweddol i’r prosiect i ddarparu tai gofal ychwanegol sydd wir eu hangen ar gyfer pobl hŷn Dinbych.


Caniatâd i ddymchwel hen adeiladau ysgol yn Lon Ganol, Dinbych

Meddai Rhys Dafis, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Adfywio Grŵp Cynefin “Cafwyd caniatâd cynllunio llawn i’r cynllun 70 fflat, gwerth dros £10m, yn Chwefror 2017, ac rydym yn falch iawn ein bod nawr yn gallu cychwyn ar y gwaith o ddymchwel a chlirio’r safle’n ofalus, er mwyn paratoi ar gyfer cyfnod nesaf y datblygiad.

“Serch hynny, rydym yn cydnabod arwyddocâd hanesyddol yr ysgol wreiddiol i dreftadaeth Dinbych. Byddwn felly yn gweithio gyda phartneriaid lleol megis Amgueddfa Dinbych i sicrhau fod cerrig coffaol a nodweddion arwyddocaol eraill o’r adeilad yn cael eu cadw’n ddiogel a’u lleoli mewn man cyhoeddus gyda bwrdd gwybodaeth.

Hoffem ddiolch i Cyngor Sir Ddinbych am eu cefnogaeth i sicrhau fod y cynllun tai yma’n mynd yn ei flaen.”

Meddai’r Cynghorydd Bobby Feeley, Aelod Arweiniol Cabinet ar gyfer Lles ac Annibyniaeth: “Mae cynlluniau tai gofal ychwanegol wedi dod yn boblogaidd iawn yn Sir Ddinbych ac ar draws Cymru dros y blynyddoedd diwethaf, ac maent yn cael eu cynllunio a’u hadeiladu’n ofalus i ddarparu ar gyfer anghenion pobl hŷn a bregus. Mae’r cartrefi hynny’n gyfforddus, croesawgar a diogel er mwyn galluogi pobl i barhau i fyw’n annibynnol, ond gyda’r sicrwydd ychwanegol fod cymorth a chefnogaeth ar gael 24 awr y dydd, pe bae angen.”

“Mae’r cynllun yn Pentre Canol yn anelu i ddarparu gwasanaeth gofal ychwanegol o’r safon uchaf ar gyfer trigolion Dinbych a’r cymunedau cyfagos; bydd y cyfleusterau hynny yn agos i ganol y dref, ac mae cysylltiadau trafnidiaeth cyhoeddus rheolaidd i mewn ac allan o’r dref.”

“Mae’r penderfyniad yma’n nodi carreg filltir sylweddol arall yn y datblygiad o gynlluniau gofal ychwanegol yn Sir Ddinbych.”


Yn ôl i'r rhestr