Cefnogaeth Gymunedol i ardal Porthmadog Tuesday 18 July 2017

Mae nifer o fudiadau a grwpiau cymunedol ardal Gwynedd yn dathlu o dderbyn hwb ariannol gan Grŵp Cynefin, gwerth £20,000 fel rhan o’i gytundeb cymunedol i gynorthwyo trigolion lleol wrth ddatblygu tai gofal ychwanegol newydd yn y dref, Hafod y Gest ym Mhorthmadog.


Cefnogaeth Gymunedol i ardal Porthmadog

Yn ôl Sharon Jones, Arweinydd Cylch Ti a Fi Porthmadog bydd babanod a phlant bach yr ardal yn elwa o dderbyn offer a theganau newydd i’r Cylch, diolch i gyfraniad £500 gan Grŵp Cynefin.

“Roedd hi’n hen bryd i ni fuddsoddi mewn beiciau bach tair olwyn a sgwteri i’r plant bach yn y Cylch, felly mae’n newyddion grêt!” eglurodd Sharon sy’n arwain y Cylch o’r Ganolfan ym Mhorthmadog ers dros 20 mlynedd.

Ymysg y mudiadau eraill sy’n llawenhau o dderbyn cymorth ariannol ar gyfer eu prosiectau, mae Cylch Meithrin Chwilog, papur bro’r Wylan, adnewyddu Parc Gwerin y Coed ym Mhenrhyndeudraeth, gwella ardal chwarae tu allan Gorlan Fach, Tremadog, adnewyddu Cae Chwarae Minffordd a phrynu diffibrilydd i Dalsarnau.

Yn ôl Sharon Jones, Cylch Ti a Fi Porthmadog: “Mae’r esgid yn gwasgu gyda nifer o fudiadau lleol ac yma yn y Cylch Ti a Fi mae niferoedd y plant wedi lleihau dros y blynyddoedd diwethaf. Mi aeth pethau’n ddigon anodd a bu raid i ni eistedd i lawr ac ail strwythuro’r amserlen er mwyn sicrhau dyfodol tymor hir y Cylch Ti a Fi.

“Erbyn hyn mae pethau wedi setlo, ac rydyn ni ar agor bob bore Iau i groesawu rhieni, babanod a phlant bach am ddwy awr o chwarae o 9 tan 11 y bore a chael paned, sgwrs a mwynhau.

“Cawson ni’r newydd da bod Grŵp Cynefin wedi edrych yn ffafriol ar ein cais, felly gallwn ni fuddsoddi mewn offer newydd i’r Cylch. Rydyn ni’n ddiolchgar iawn i’r gymdeithas dai am yr arian, ac yn edrych ymlaen at ddatblygu cornel arbennig ar gyfer y babanod, gyda theganau meddal a lliwgar i’w diddanu gyda’r arian yn ogystal â’r beiciau a’r sgwteri bach.”

Nepell o leoliad y Cylch Meithrin ar draws y dref, mae datblygiad newydd Hafod y Gest ar gyfer bobl hŷn yr ardal, yn symud yn ei flaen yn hwylus. Mae’r tai gofal ychwanegol yn cael ei ddatblygu gan Grŵp Cynefin mewn partneriaeth â Chyngor Gwynedd i gynnig cartref cyfforddus i bobl hŷn a phobl fregus allu byw’n annibynnol.

Mae’r cynllun gwerth £8.5m yn cynnig llety gofal ychwanegol i bobl hŷn yr ardal gyda 40 o fflatiau un a dwy lofft gyda gofal 24 awr; canolbwynt cymunedol ar gyfer gweithgareddau; ystafelloedd hobïau, ffitrwydd, harddwch a therapi; lolfa a bwyty, ynghyd ag adnoddau cymdeithasol a hamdden. Hefyd bydd gwasanaethau gofal a chefnogi ar gael ar y safle fel bo angen.

Yn ôl Carina Roberts, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Grŵp Cynefin: “Mae’r gwaith adeiladu yn mynd rhagddo yn hwylus ac rydym yn anelu at gwblhau’r gwaith erbyn Gwanwyn 2018.

“Mae’n braf iawn gallu rhyddhau’r arian cymunedol a gytunwyd fel rhan o’r broses gynllunio gychwynnol gyda Cyngor Gwynedd a’r cwmni adeiladu, Anwyl Construction. Mae’n hollbwysig i Grŵp Cynefin gefnogi’r cymunedau sy’n cael eu heffeithio wrth i waith adeiladu ddigwydd o fewn cymuned. Ein gobaith yw gweld adnodd o’r radd flaenaf yn agored yn fuan ar gyfer bobl hŷn yr ardal, adnodd sy’n cynnig parch ag urddas iddynt ei fwynhau.”

Yn ôl Cynghorydd Gwynedd dros ward Gorllewin Porthmadog, Selwyn Griffiths: “Rwy’n hynod o falch o weld parodrwydd Grŵp Cynefin, sy’n datblygu’r unedau tai gofal ychwanegol Hafod y Gest, i gefnogi gweithgareddau cymunedol lleol yn ariannol.

“Mae’r grwpiau yma’n rhan bwysig o fywyd dyddiol ein cymuned ac mae cefnogaeth fel hyn yn gymorth mawr i sicrhau eu dyfodol. Mewn ychydig fisoedd bydd Hafod y Gest yn dod yn rhan o gymuned Porthmadog ac mae cefnogaeth fel hyn i rannau eraill o’r ardal yn symudiad positif i gydgysylltu gweithgareddau cymunedol.”


Yn ôl i'r rhestr