CIH Cymru a Grŵp Cynefin yn croesawu Gweinidog i’r cyfarfod cyntaf mewn cyfres o drafodaethau o amgylch y bwrdd i’r aelodau Monday 19 March 2018

Bydd y Gweinidog Tai ac Adfywio, Rebecca Evans AC, yn mynychu trafodaeth o amgylch y bwrdd yn un o gynlluniau Gofal Ychwanegol Grŵp Cynefin yng Nghaergybi ar 15 Mawrth.


CIH Cymru a Grŵp Cynefin yn croesawu Gweinidog i’r cyfarfod  cyntaf mewn cyfres o drafodaethau  o amgylch y  bwrdd i’r aelodau

Bydd y Gweinidog Tai ac Adfywio, Rebecca Evans AC, yn mynychu trafodaeth o amgylch y bwrdd yn un o gynlluniau Gofal Ychwanegol Grŵp Cynefin yng Nghaergybi ar 15 Mawrth.

Dyma’r sesiwn gyntaf mewn cyfres o drafodaethau anffurfiol gydag aelodau CIH Cymru a phartneriaid y mae’r Gweinidog wedi cytuno i gymryd rhan ynddynt ar draws Cymru.

Y nod yw caniatáu gweithwyr proffesiynol tai, ar bob lefel, i drafod y materion allweddol sy’n wynebu’r sector tai, ac mae’r sesiwn benodol hon yn cael ei chynnal mewn partneriaeth â Grŵp Cynefin yng nghynllun Gofal Ychwanegol Penucheldre yng Nghaergybi.

Dywedodd Matt Dicks, Cyfarwyddwr CIH Cymru:“Mae’n wych bod y Gweinidog wedi cytuno i gymryd rhan yn y trafodaethau anffurfiol hyn gydag aelodau CIH Cymru.

“Mae’n dangos bod Llywodraeth Cymru o ddifrif ynghylch gwrando ar lais y sector a chlywed am y materion y mae aelodau’n eu hwynebu bob dydd.

“Y nhw yw’r rhai sy’n darparu’r gwasanaethau ar lawr gwlad, yn cyflawni strategaeth y llywodraeth i fynd i’r afael â digartrefedd, a’r prinder o ran cyflenwi tai cymdeithasol a fforddiadwy.

“Hoffwn hefyd ddiolch i Grŵp Cynefin am gytuno i gynnal y digwyddiad ym Mhenucheldre”.

Dywedodd y Gweinidog Tai ac Adfywio, Rebecca Evans: “Rwy’n awyddus i wrando a dysgu o brofiadau pobl sy’n gweithio yn y sector dai, er mwyn deall ganddynt beth sy’n gweithio a beth sydd angen i ni wneud yn wahanol.

“Trwy weithio gyda’n gilydd, rwy’n credu y gallwn gyflawni llawer iawn i wella bywydau pobl yng Nghymru, a sicrhau bod gan bawb fynediad i lety diogel, o ansawdd uchel a fforddiadwy.”

Dywedodd Shan Lloyd Williams, Prif Weithredwr Grŵp Cynefin: “Rydym yn hynod falch o gael cynnal y cyfarfod cyntaf erioed rhwng aelodau CIH Cymru a’r Gweinidog Tai ac Adfywio, Rebecca Evans AM.

“Yn ystod ein cyfarfod byddwn yn rhannu ein gweledigaeth ar gyfer Grŵp Cynefin, ac yn wir y sector Tai yng Nghymru, gyda’r Gweinidog, sef darparu cartrefi o safon uchel, gwasanaethau rhagorol a datblygu cymunedau cynaliadwy lle mae pobl yn dymuno byw.

“Byddwn hefyd yn manteisio ar y cyfle i godi materion sy’n wynebu pobl sy’n byw mewn cymunedau gwledig.”


Yn ôl i'r rhestr