Chloe a Jade yn cynrychioli Cymru yng Nghwpan y Byd Digartref Thursday 25 July 2019

Mae dwy ferch a fydd yn cynrychioli Cymru yng Nghwpan y Byd Digartref wedi bod yn siarad am eu balchder o gael eu dewis i chwarae i’r tîm cenedlaethol - a sut maent yn gobeithio y bydd y llwyfan yn helpu pobl mewn angen.


Chloe a Jade yn cynrychioli Cymru yng Nghwpan y Byd Digartref

Bydd Chloe Byrne, 18, a Jade Winder, 25, yn gobeithio sicrhau llwyddiant i Gymru pan fydd y twrnamaint, sy’n cael ei gynnal ym Mharc Bute Caerdydd, yn cychwyn ddydd Sadwrn 27 Gorffennaf.

Mae’r ddwy ferch yn byw yn Yr Hafod, llety sy’n cynnig cefnogaeth yn Ninbych, sy’n cael ei redeg gan Gorwel, uned fusnes o fewn cymdeithas dai Grŵp Cynefin.

Dewiswyd y ddwy i fod yn y garfan wyth person ar ôl creu argraff mewn treialon ac maent wedi bod yn teithio i Dde Cymru am hyfforddiant wythnosol cyn Cwpan y Byd.

Ac i Chloe a Jade, mae’r wefr o chwarae yn y twrnamaint wedi darparu manteision ehangach ac mae hefyd yn gyfle i gyflwyno negeseuon allweddol am ddigartrefedd.

Dywedodd Chloe, sy’n dod o Brestatyn yn wreiddiol: “Rwyf wedi byw yn yr Hafod am chwe mis. Fe brofais gam-driniaeth ddomestig yn y teulu, a phan fu farw fy nain roeddwn yn ddigartref.

“Mae Gorwel wedi bod yn dda iawn ac wedi darparu llawer o gefnogaeth i mi gyda phethau fel cyllidebu ariannol, coginio, gwella fy lles, a hyfforddiant i ddysgu sgiliau newydd.

“Hoffem hefyd ddiolch i Gemma Donnellan Thomas sy’n gweithio i Gorwel am deithio gyda ni i hyfforddi bob wythnos yng Nghasnewydd a Chaerdydd.

“Rwy’n gobeithio y bydd y twrnamaint yn taflu goleuni cadarnhaol ar ddigartrefedd a’r gefnogaeth sydd ar gael ledled y wlad. Fy nghyngor i unrhyw un sydd ar fin bod yn ddigartref yw i gael gafael ar yr holl gymorth y gallwch chi, gwrando ar yr hyn sy’n cael ei ddweud, a pheidio â rhoi’r gorau iddi.

“Rydw i wastad wedi mwynhau chwarae pêl-droed ac roeddwn i’n arfer chwarae dros y Rhyl a thim marched Phrestatyn fel amddiffynwr. Mae’n wirioneddol gyffrous ein bod ni’n chwarae yng Nghwpan y Byd a’r nod, wrth gwrs, yw i ennill!”

Ychwanegodd Jade, a dreuliodd lawer o’i phlentyndod yn Colwyn Heights: “Dim ond tri mis yn ôl y dechreuais i chwarae pêl-droed, a rwan rydw i ar fin chwarae yng Nghwpan y Byd!

“Mae hynny i gyd oherwydd staff yr Hafod. Fe wnaethon nhw fy annog i fynychu’r treialon a chefais fy newis. Mae’n enghraifft arall ohonynt yn eich cefnogi yn fwy na dim ond darparu llety i ni.

“Rwy’n dal i gofio cyrraedd a’r croeso cyfeillgar a gefais. Ar y pryd roeddwn i’n isel ac yn ddig ac yn troi at ddiod ar ôl marwolaeth fy mam a’m nain o fewn dwy flynedd i’w gilydd. Mae Gorwel wedi bod yn anhygoel ac yn helpu pobl eraill fel fi.

“Oddi ar y cae, mae fy nghydweithwyr wedi fy helpu gyda phethau fel coginio: dysgodd un ohonynt fi i wneud pasta, caws a ffa a dyma fy hoff bryd bwyd erbyn hyn!

“Ar y cae, rydym yn mynd i ennill Cwpan y Byd a gobeithio y byddwn yn curo Lloegr yn rhacs!”

Yn ystod 17eg Cwpan y Byd Digartref bydd 500 o chwaraewyr o 50 o wledydd yn cymryd rhan mewn gemau 4-bob-ochr, ac, fel y gwesteion, bydd Cymru yn chwarae yn y gêm agoriadol.

Bydd Chloe a Jade yn parhau â‘u taith pêl-droed pan fyddant yn ymuno â Chlwb Pêl-droed Merched Trefnant ar ôl Cwpan y Byd.

Dywedodd Osian Elis, rheolwr cynorthwyol Gorwel: “Mae’r ymrwymiad a ddangoswyd gan Chloe a Jade wedi bod yn anhygoel. Mae hyn y tu allan i’r arferol iddynt ac mae wedi eu herio yn feddyliol ac yn gorfforol gyda’r treialon ar ben yr hyfforddiant wythnosol yng Nghaerdydd.

“Maen nhw’n ysbrydoliaeth.”

Dywedodd y Cynghorydd Bobby Feeley, aelod arweiniol Cyngor Sir Ddinbych dros Les ac Annibyniaeth: “Mae Tîm Atal Digartrefedd Cyngor Sir Ddinbych yn gweithio’n agos gyda Grŵp Cynefin ac maent yn gyd-gomisiynwyr y prosiect a oedd yn cefnogi Jade a Chloe yn ogystal â phobl ifanc eraill sydd dan fygythiad o fod yn ddigartref.

“Mae’r tîm yn darparu cymorth ariannol i’w galluogi i gymryd rhan yng Nghwpan y Byd ac mae’r Cyngor yn dymuno pob lwc iddynt.”

Mae Gorwel yn darparu gwasanaethau i gefnogi unigolion a theuluoedd sy’n dioddef camdriniaeth ddomestig a’r rhai sydd mewn perygl o golli eu cartrefi, yn ogystal â gweithio i atal digartrefedd.

Rhennir y twrnamaint yn gystadleuaeth rhyw cymysg yn ogystal â digwyddiad i ferched yn unig. Dewiswyd y timau gan y partneriaid cenedlaethol lleol sy’n cefnogi rhaglenni pêl-droed a datblygu mentrau cymdeithasol ledled y byd.

Mae’r ddau dîm yng Nghymru yn cynnwys chwaraewyr rhwng 17 a 43 oed, pob un ohonynt wedi bod yn ddigartref yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Cawsant eu recriwtio gan Street Football Wales, elusen sy’n hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol drwy bêl-droed.

Am fwy o wybodaeth ewch i https://homelessworldcup.org/


Yn ôl i'r rhestr