Dathlu a rhannu arfer da wrth bontio’r cenedlaethau Tuesday 2 April 2019

Gwaith arloesol Grŵp Cynefin mewn partneriaeth â nifer o sefydliadau eraill fydd pwnc trafod cynhadledd arbennig ‘Cysylltu’r Cenedlaethau – Dathlu a Dysgu’ ym Mangor.


Dathlu a rhannu arfer da wrth bontio’r cenedlaethau

Wedi gwaith arloesol ym maes cysylltu, cyfathrebu a chydweithio rhwng plant a phobl hŷn mewn sawl lleoliad dros y blynyddoedd diwethaf, mae Grŵp Cynefin yn awyddus i bwysleisio prif amcan y gwaith - gwella lles a lleihau unigrwydd ym mywydau’r henoed sy’n byw mewn cymunedau gwledig.

Mae’r gynhadledd a drefnir gan Brifysgol Bangor, yn gydweithio rhwng Grŵp Cynefin, Cyngor Gwynedd a CADR sef y ganolfan ymchwil heneiddio a dementia. Bwriad y diwrnod fydd rhannu ymchwil, arfer da a dathlu llwyddiannau o fewn y maes.

Y siaradwr gwadd fydd arbenigwr yn y maes, Stephen Burke, a sefydlodd ‘United for all ages’ bron i ddeg mlynedd yn ôl i daclo problemau cymdeithasol ac economaidd mawr fel unigrwydd ac addysg, gofal a thai. Mae’n arbenigo ym maes pontio cenedlaethau ac wedi dylanwadu ac ysgogi nifer o ymgyrchoedd llwyddiannus mewn sectorau gofal plant a chyrff henoed.

Mae Grŵp Cynefin wedi gweithio ar nifer o gynlluniau pontio cenedlaethau ar draws y gogledd. Mewn un cynllun yng Ngwynedd trefnwyd bod plant ifanc, oed cynradd yn ymweld â thrigolion cynllun gofal ychwanegol Grŵp Cynefin er mwyn cymryd rhan mewn gweithgareddau amrywiol ar y cyd fel gwaith celf a chrefft, canu a darllen.

Awel y Coleg, y Bala fu un o’r lleoliadau lle’r oedd disgyblion rhwng pedair a saith oed yn ymuno â thenantiaid hŷn yn eu 70au, 80au a 90au ar sawl achlysur i fwynhau canu cerddoriaeth gyda’i gilydd. Mewn un prosiect penodol, gweithiwyd gyda cherddorion proffesiynol o Ganolfan Gerdd William Mathias hefyd.

Wedi’r sesiynau, dywedodd un o’r tenantiaid o’r Bala sydd yn ei hwythdegau, Helen Margaret Roberts: “Rwyf wedi mwynhau’r sesiynau yn arw, gan ei fod yn uno fy nau ddiléit pennaf - canu a threulio amser gyda phlant. Mae wedi bod yn chwa o awyr iach cael canu gyda’r plant, ac wedi dwyn i gof atgofion melys iawn o’m cyfnod yn addysgu plant cynradd.”

Yn ystod diwrnod pobl hŷn blynyddol Grŵp Cynefin llynedd gwelodd eu hymgyrch i wella lles ac ymwybyddiaeth gymdeithasol ei thenantiaid yn dwyn ffrwyth, trwy wahodd disgyblion o Ysgol Dewi Sant, y Rhyl at y trigolion hŷn i ddysgu dawns werin Gymreig draddodiadol iddynt.

Mae gwaith tebyg hefyd wedi bod yn digwydd yn Llys Awelon, Rhuthun gydag ymweliadau gan ddisgyblion Ysgol Pen Barras, Rhuthun.

Fydd Dr Catrin Hedd Jones, darlithydd yn Mhrifysgol Bangor yn arwain y diwrnod ac yn rannu ffrwth llafur ymchwil sydd wedi ei gynnal ar effaith Pontio’r Cenedlaethau tra roedd rhaglen ‘Hen Blant Bach a’r Toddlers that took on dementia’ yn cael ei ffilmio mewn canolfanau dydd ar draws Cymru. Dywedodd Dr Jones, “Fydd y diwrnod yn gyfle gwych i arddangos y gwaith arloesol sydd ar waith yng Nghymru a thu hwnt.”

“Byddwn yn rhannu cansgliadau cynnar ein ymchwil gan gynnwys ymafer da led led y byd.”

Yn ôl rheolwr mentrau cymunedol Grŵp Cynefin, Mair Edwards: “Roeddem yn ymwybodol o’r dystiolaeth bod gwaith pontio’r cenedlaethau yn gwella lles pobl, ac roeddem yn awyddus i roi hyn ar waith.

“Drwy gyfathrebu â phlant, mae ein tenantiaid oedrannus wedi teimlo’n llai ynysig ac wedi llwyddo i wneud pethau na fyddent fel arfer yn eu gwneud.”

Yn ôl Shan Lloyd Williams, prif weithredwr Grŵp Cynefin: “Mae ein slogan ‘mwy na thai’ yn cyfleu’r cynlluniau penodol yma - rydym am i’n preswylwyr fwy bywydau bodlon ac mae’r cynlluniau rhain wedi helpu’r tenantiaid i gyflawni’r nod honno.

“Ein gobaith yw rhannu arferion da gyda’r cynadleddwyr, dysgu mwy am waith ymchwil o fewn y maes a gweld sut allwn ni barhau i gydweithio gan roi iechyd a lles ein trigolion yn gyntaf.”

Cynhelir y digwyddiad ddydd Iau, 11 o Ebrill yn Neuadd Reichel, Prifysgol Bangor.


Yn ôl i'r rhestr