Asiantaethau Gofal a Thrwsio yng Nghonwy a Sir Ddinbych yn gweithio gyda'i gilydd Wednesday 1 April 2015

O Ebrill 1, bydd yr asiantaeth Gofal a Thrwsio yng Nghonwy yn dod yn is-gwmni o Grŵp Cynefin.


Mae’r asiantaeth Gofal a Thrwsio yn Sir Ddinbych yn cael ei reoli eisoes gan Grŵp Cynefin. Dros y misoedd nesaf, bydd is gwmni newydd yn trosglwyddo i ffurfio un asiantaeth o’r enw Gofal a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych.

Ni fydd unrhyw newid i’r gwasanaeth a dderbynnir gan ddefnyddwyr presennol y ddau wasanaeth gofal a thrwsio.

Trwy weithio gyda’i gilydd bydd yn helpu lleihau costau rhedeg, a dilyn polisi Llywodraeth Cymru i leihau nifer yr asiantaethau gofal a thrwsio yng Nghymru o 2015-2016.

Bydd asiantaethau Gofal a Thrwsio Gwynedd ac Ynys Môn, y ddau’n cael eu rheoli eisoes gan Grŵp Cynefin fel is-gwmni Canllaw, hefyd yn uno yn ystod y misoedd nesaf.

Mae’r gwasanaeth Gofal a Thrwsio yn wasanaeth ymweld â‘r cartref rhad ac am ddim sy’n galluogi pobl hŷn i barhau i fyw’n annibynnol yn eu cartrefi a’u cymunedau eu hunain.

Mae’r asiantaethau yn gallu gwella ansawdd bywyd pobl hŷn yn eu cartrefi eu hunain. Maent yn cefnogi byw’n annibynnol i bobl dros 60 oed mewn cartrefi diogel, cyfforddus a chynnes.

Gall Gofal a Thrwsio helpu gyda gwelliannau bychan i’r cartref fel trwsio tap sy’n gollwng, gosod rheiliau llaw neu gloeon newydd, i waith adeiladu mawr fel addasu ystafell ymolchi i ddefnyddiwr hŷn neu osod to newydd.

Yn ôl Gwynne Jones, fydd yn cadeirio asiantaeth Gofal a Thrwsio Sir Ddinbych: “Trwy ddod â‘r asiantaethau Gofal a Thrwsio at ei gilydd, byddwn yn gallu darparu mwy am lai a sicrhau bod gennym wasanaeth cynaliadwy sy’n helpu pobl hŷn fyw’n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain.

“Wrth wneud hyn, byddwn mewn sefyllfa dda i ymateb i’r heriau ariannol sy’n wynebu asiantaethau Gofal a Thrwsio ledled Cymru. Trwy weithredu o dan Grŵp Cynefin, bydd yr asiantaeth newydd yn cael budd o gymorth ariannol y gymdeithas dai a gwasanaethau corfforaethol.”

“Ni fydd ein cleientiaid yn siroedd Conwy a Dinbych yn sylwi ar unrhyw newid yn y gwasanaeth o ansawdd a ddarperir i’n cleientiaid.”

Yn ôl Walis George, prif weithredwr Grŵp Cynefin: “Mae cefnogi pobl hŷn a bregus yn eu cartrefi eu hunain yn rhan hanfodol o ddatblygu cymunedau cynaliadwy ledled Gogledd Cymru.

“Mae dod ag asiantaethau Gofal a Thrwsio siroedd Conwy a Dinbych ynghyd, yn ogystal â Gwynedd a Môn yn y dyfodol agos, yn helpu i ddiogelu’r gwasanaethau hyn ar gyfer y blynyddoedd nesaf.”


Yn ôl i'r rhestr