Ysgrifennydd y Cabinet dros gymunedau a phlant yn canmol Gofal a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych Monday 14 November 2016

Yn ystod ymweliad arbennig a thîm Gofal a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych yn ddiweddar, agorodd Carl Sargeant AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant swyddfa newydd yr elusen ar Barc Busnes Llanelwy, Sir Ddinbych.


Ysgrifennydd y Cabinet dros gymunedau a phlant yn canmol Gofal a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych

Canmolodd Carl Sargeant y staff am eu hymroddiad a’u penderfyniad wrth gynorthwyo a galluogi bron i 4,000 o bobl hŷn a bregus i barhau i fyw yn annibynnol yn eu cartrefi eu hunain o fewn y ddwy sir.

Unwyd dwy asiantaeth Conwy a Sir Ddinbych yn swyddogol ym mis Gorffennaf 2015 gan ffurfio’r asiantaeth newydd Gofal a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych newydd gaiff ei reoli gan Y Prif Swyddog, Lynda Colwell.

Mae’r swyddfa newydd yn Llanelwy bellach yn gartref i holl staff yr asiantaeth sy’n gweithio fel un tîm cryf, Maent yn cynnig gwasanaeth ymweld â chartrefi pherchnogion neu denantiaid sydd dros 60 oed, gan ddarparu cyngor ac arweiniad, hwyluso atgyweiriadau yn y cartref, cynnal a chadw, addasiadau yn y cartref a gwasanaethau garddio.

Y nod craidd yw galluogi pobl hŷn neu fregus i barhau i fyw yn annibynnol yn eu cartrefi eu hunain yn ddiogel, yn gysurus ac yn gynnes.

Is-gwmni yw’r asiantaeth o fewn strwythur fwy cymdeithas dai Grŵp Cynefin. Gall Gofal a Thrwsio helpu gyda gwelliannau bychan i’r cartref, addasiadau megis trwsio tap sy’n diferu, gosod ffens yn yr ardd, gosod rheiliau llaw a gosod teclyn diogelwch i allweddi. Mae gwasanaethau eraill yn cynnwys cyngor ac arweiniad i greu a gosod ystafelloedd ymolchi wedi’u haddasu’n arbennig.

Mae gweithwyr achos a swyddogion technegol ‘archwiliadau cartrefi iach’ hefyd yn darparu cyngor ac arweiniad i gleientiaid ar beryglon baglu, archwiliadau diogelwch tân yn y cartref yn ogystal â stad gyffredinol yr eiddo a lles y perchnogion tai.

Gall cleientiaid sy’n chwilio am gymorth gysylltu â‘r gwasanaeth drwy ffonio 0300 111 2120.

Wrth sôn am y swyddfa newydd yn Llanelwy, dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, Carl Sargeant: “Mae heddiw yn garreg filltir arbennig i Gofal a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych wrth iddynt agor ei swyddfa newydd. Trwy gydweithio ac uno’r weinyddiaeth, mae’r asiantaeth bellach yn sicrhau bod mwy o arian yn canolbwyntio ar wasanaethau rheng flaen fel ei bod yn helpu mwy o bobl i aros yn eu cartrefi. Rwy’n llongyfarch y tîm am yr hyn maent wedi ei gyflawni hyd yn hyn ac yn dymuno pob llwyddiant yn y gwaith i’r dyfodol.

Yn ôl Gwynne Jones, Cadeirydd Gofal a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych: “Rydym yn falch iawn o groesawu Ysgrifennydd y Cabinet, Carl Sargeant a phartneriaid yr asiantaeth i agoriad swyddogol ein swyddfa newydd. Mae ein hethos wedi ei seilio ar wasanaeth sy’n canolbwyntio ar y cleient, gan ymateb i broblem neu’r angen i sicrhau ‘Gwell Cartrefi, Gwell Iechyd’ ar gyfer ein cwsmeriaid.

“Mae’r swyddfeydd newydd yn dod a’n holl staff ynghyd o dan un to, gan eu galluogi i gyflawni’r ethos hwnnw. Wrth uno ein hadnoddau ac ennill mwy o arbenigedd a chefnogaeth gan Grŵp Cynefin, ein rhiant-gwmni, mae’n gam tuag at sicrhau cyflawni mwy am lai.

“Mae ein partneriaethau lleol, ynghyd â‘n dyheadau i ddatblygu ffyrdd o greu incwm pellach a datblygu cyfleoedd menter gymdeithasol yn golygu ein bod yn ail-fuddsoddi yn ein gwasanaethau rheng flaen, gan gefnogi poblogaeth sy’n heneiddio.”

Yn ystod yr agoriad swyddogol, rhannodd yr asiantaeth ei gweledigaeth gyda’i phartneriaid sef canolbwyntio ar ei gwasanaeth craidd o gefnogi perchnogion tai a thenantiaid preifat dros 60 oed i barhau i fyw yn annibynnol mewn cartrefi diogel, cyfforddus a chynnes yng Nghonwy a Sir Ddinbych.

Yn ymuno ag Ysgrifennydd y Cabinet yn y lansiad roedd cynrychiolwyr o Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr, timau Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai Conwy a Sir Ddinbych , Grŵp Cynefin, Canllaw (Gofal a Thrwsio Gwynedd a Môn) Gofal a Thrwsio Gogledd Ddwyrain ynghyd â staff ag aelodau o Fwrdd Gofal a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych.


Yn ôl i'r rhestr