Annog unigolion sy’n newydd i’r rôl cyfarwyddwr anweithredol i ymgeisio am le ar Fwrdd Grŵp Cynefin. Monday 9 April 2018

Mae galwad ar unigolion sydd â diddordeb yn y sector tai, sydd hefyd â phrofiad busnes, i ymgeisio am swydd wag ar Fwrdd Rheoli Grŵp Cynefin.


Annog unigolion sy’n newydd i’r rôl cyfarwyddwr anweithredol i ymgeisio am le ar Fwrdd Grŵp Cynefin.

Mae galwad ar unigolion sydd â diddordeb yn y sector tai, sydd hefyd â phrofiad busnes, i ymgeisio am swydd wag ar Fwrdd Rheoli Grŵp Cynefin.

Os nad ydych wedi bod yn aelod o’r Bwrdd yn y gorffennol, ni ddylai hynny eich rhwystro, meddai Elen Williams, aelod newydd a benodwyd yn ddiweddar.

Mae’r gymdeithas dai, sy’n rheoli 4,600 o eiddo ar draws gogledd Cymru a gogledd Powys, yn chwilio am gyfarwyddwyr anweithredol i ymuno â’i Bwrdd Rheoli cryf o 10 aelod, sydd yn y pendraw yn gyfrifol am holl weithgareddau’r sefydliad.

Ymunodd Elen Williams â’r Bwrdd ym mis Gorffennaf 2017. Gyda’i chefndir yn y maes marchnata, mae Elen yn Gyfarwyddwr Menter a Busnes, cwmni annibynnol sy’n helpu unigolion, busnesau a sefydliadau yng Nghymru i gyfrannu tuag at ddatblygu’r economi.

Meddai Elen “Penderfynais ymgeisio oherwydd bod gan Grŵp Cynefin enw da iawn o ran y gwasanaethau maent yn eu darparu a’u dulliau arloesol. Roeddwn wedi clywed llawer o bethau da am y sefydliad.

“Mae gwerthoedd Grŵp Cynefin yr un fath â rhai Menter a Busnes, o ran y defnydd o’r Gymraeg, ei datblygiad cymunedol a’i diddordeb mewn annog pobl i ddod yn weithgar yn economaidd.

“Mae’r ymrwymiad amser fel cyfarwyddwr anweithredol yn rhesymol. Gofynnir i chi ymrwymo cyfwerth â 12-15 diwrnod y flwyddyn. Mae’r cyfarfodydd yn tueddu i fod gyda’r nos. Mae peth hyfforddiant

hefyd, ond gall y rhain fod yn hyblyg, a’u cynnal yn ystod y dydd neu fin nos.”

Yn byw ym Mhorthmadog, graddiodd Elen o Brifysgol Caerdydd mewn polisi cymdeithasol cyn dechrau ei gyrfa mewn gofal cwsmer a gwerthiant, yn gweithio i Ifor Williams Trailers, yn Sir Ddinbych, am bedair blynedd.

Yn 2002, ymunodd â Menter a Busnes fel swyddog datblygu yn cefnogi unigolion a oedd yn cychwyn busnesau ym Mhowys. Yn gwmni annibynnol, mae Menter a Busnes yn helpu unigolion, busnesau a sefydliadau yng Nghymru i gyfrannu tuag at ddatblygu’r economi.

Ar yr un pryd, dechreuodd Elen, a’i gŵr, Arwel, fusnes yn darparu llety gwyliau a llety i fyfyrwyr.

Yn meddu ar ddiploma proffesiynol y Sefydliad Siartredig Marchnata, datblygodd Elen ei gyrfa ym Menter a Busnes hyd nes y cafodd ei phenodi’n gyfarwyddwr yn 2009.

Dywedodd: “Yn benodol, gallaf ddod ag arbenigedd cynllunio busnes a marchnata i ròl aelod Bwrdd Grŵp Cynefin.

“O safbwynt fy ngyrfa bersonol, trwy fod yn aelod Bwrdd, rwyf hefyd yn manteisio ar gyfleoedd i rwydweithio, ac i ddysgu am y diwylliant gwahanol mewn sefydliad arall. Mae weithiau hefyd yn gyfle da i fyfyrio ar yr hyn rydym ni’n ei wneud yn ein cwmni ni.

“Rwy’n annog unrhyw un sydd wedi dechrau ystyried gwneud cais am rôl cyfarwyddwr anweithredol, ac sydd yn awyddus i gyfrannu at sefydliad cymunedol allweddol, i wneud cais.

“Nid oes rhaid i chi fod â chefndir yn y maes tai. Ni ddylech ofni hynny, gan nad yw yn ofyniad. Os oes gennych ddealltwriaeth dda am fusnes neu brofiad mewn disgyblaeth

benodol, ewch amdani.”

Am fwy o wybodaeth, gweler y llythyr a’r pecyn gwybodaeth, neu cysylltwch â Eleri Jones ar 01745 818404 / e-bost: eleri.jones@grwpcynefin.org i drefnu sgwrs anffurfiol gyda Shan Ll. Williams, Prif Weithredwr.

Dyddiad cau Dydd Llun 23 Ebrill 2018.


Yn ôl i'r rhestr