Y swydd orau erioed - gweithio gyda tenantiaid hŷn Grŵp Cynefin Tuesday 2 July 2019

Uchafbwyntiau Diwrnod Tenantiaid Hŷn Grŵp Cynefin 2019


Y swydd orau erioed - gweithio gyda tenantiaid hŷn Grŵp Cynefin

Beth oedd uchafbwynt Diwrnod Tenantiaid Hŷn Grŵp Cynefin 2019 dybed?

• “Cyfarfod hen ffrindiau.”

• “Holl awyrgylch ac amgylchedd y dydd.”

• “Dwi wedi mwynhau’r holl beth, edrych mlaen at flwyddyn nesa’n barod!”

• “Diwrnod allan a chyfarfod pobl faswn i ddim yn dod ar eu traws.”

• “Cael y plant yma i ganu, mae’n braf clywed plant yn cymryd rhan.”

• “Roedd y ffilm dementia yn ddefnyddiol iawn, gan mod i newydd gael diagnosis bod dementia cynnar arna i.”

• “Cyfarfod staff Grŵp Cynefin.”

Wedi’r holl drefnu, paratoi a rhedeg rownd fel ieir heb bennau – does dim gwell clod na balchder i ni fel aelodau staff, o weld ymateb fel hyn ar holiaduron ein tenantiaid hŷn. Mae’n gwneud pob ymdrech, yn werth pob munud!

Gyda bron i 60 o denantiaid hŷn yn cymryd rhan yn ein diwrnod blynyddol, gaiff ei baratoi’n arbennig ar eu cyfer, roedd Gwesty’r Kinmel Manor, Abergele yn barod ar ein cyfer. Daeth tenantiaid o’r Bala, Rhuthun, Caergybi a Phorthmadog, y pedair tref sy’n gartref i’n cynlluniau Gofal Ychwanegol, heb sôn am denantiaid fflatiau a thai mewn trefi eraill.

A’r ‘Celfyddydau’ oedd thema’r dydd, lle’r oedd cyfle i flasu pedwar gweithdy, un yn canolbwyntio ar waith crefft; gosod blodau; ymwybyddiaeth ofalgar a gweithdy drama creadigol. Wrth gwrs, dechreuwyd y diwrnod gyda chyflwyniad byr gan ein Prif Weithredwr, Shan Lloyd Williams a bwrw iddi wedyn i gymryd rhan yn y sesiynau. Ces flas personol ar y sesiwn ymwybyddiaeth ofalgar, a dysgu ambell beth na wyddwn i am gadw’r meddwl a’r enaid yn iach!

Siaradwraig wadd y dydd oedd Cyfarwyddwraig Ymgysylltu Creadigol Theatr Clwyd, Gwennan Mair, sy’n enedigol o Blaenau Ffestiniog. Bu’n sgwrsio’n ddifyr am yr holl waith mae Theatr Clwyd yn ei wneud ac yn ei chynnig i bobl hŷn, gan gynnwys gwaith celfyddydol yn benodol ym maes dementia. Byrdwn y sgwrs oedd bod cyfleoedd ar gael i bobl hŷn gymryd rhan yn y maes celfyddydau. Yn ystod tymor yr hydref, byddwn yn cydweithio gyda Theatr Clwyd i gynnig sesiynau drama yn Hwb Dinbych fel rhan o’n cynllun newydd ‘Presgripsiwn Cymdeithasol’. Cadwch olwg am fwy o fanylion yn nes at yr amser ar ein gwefan!

Roedd cyfle ar ôl cinio bendigedig i bawb grwydro’r stondinau oedd wedi yn y digwyddiad a chasglu gwybodaeth gan TPAS Cymru (corff sy’n datblygu cyfranogiad tenantiaid effeithiol), Versus Arthritis, Action on Hearing Loss, Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr ac Age Cymru.

Ac yn eisin ar dop y gacen, daeth plantos o Ysgol Pen Barras draw i berfformio efo’r oedolion hŷn. A sôn am ganu, roedd gweld wynebau’r tenantiaid a’r plant fel y’i gilydd, yn aur pur! Hwyl, peidiwch â sôn - ar adegau fel hyn, mae gen i’r swydd orau erioed. Sôn am job satisfaction! Diolch pawb am wneud Diwrnod Tenantiaid Hŷn Grŵp Cynefin 2019 yn un gwerth chweil eleni eto!

Hawys Roberts, Swyddog Cymunedol, Tîm Menter Cymunedol


Yn ôl i'r rhestr