Oes angen mwy o dai fforddiadwy yn Ynys Môn? Thursday 28 November 2019

Oes angen mwy o dai fforddiadwy yn Ynys Môn? Dyna’r cwestiwn y bydd yr Hwylusydd Tai Gwledig, Dylan Owen, yn ei holi i gymuned yn Ynys Môn wrth weithio ar y dasg o asesu anghenion tai pobl leol.


Oes angen mwy o dai fforddiadwy yn Ynys Môn?

“Mae’n waith gwych,” eglura Dylan, sydd wedi gweithio fel hwylusydd tai ers tair blynedd. “Dwi’n cael y dasg o siarad â chymunedau lleol, cynghorau cymuned, busnesau a gwahanol asiantaethau i weld beth yw barn pobl am anghenion tai ledled Ynys Môn.”

A phrynhawn dydd Mercher, 4 Rhagfyr, bydd Dylan yn Neuadd Bentref Llanfaelog ar arfordir gorllewinol Ynys Môn yn gofyn i gymunedau Llanfaelog, Llanfair yn neubwll, Bryngwran, Aberffraw a rhannau o Walchmai a Bodorgan a oes angen darparu mwy o dai fforddiadwy ar gyfer pobl leol.

“Rydyn ni’n annog pobl o fewn radiws 6km i Bryn Du i gofrestru eu hangen am dai fforddiadwy newydd.”

Gan weithio gyda Chyngor Sir Ynys Môn a Chyngor Cymuned Llanfaelog, mae’r hwylusydd tai yn awyddus i hyrwyddo’r digwyddiad yn Llanfaelog gan annog bobl leol i ddod draw.

“Mae diwrnod agored o’r natur yma’n rhoi cyfle i bobl nad ydyn nhw efallai ar restrau tai fynegi eu hanghenion yn yr ardal. Dylai pobl leol, sydd wedi byw a gweithio yn yr ardal am o leiaf bum mlynedd, neu bobl sydd â chysylltiad â‘r ardal, ddod draw i fynegi beth yw eu hanghenion tai,” esboniodd Dylan Owen.

Gan weithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol a chymdeithasau tai, mae hwyluswyr tai gwledig yn casglu gwybodaeth am leoliadau o fewn cymunedau gwledig lle mae tystiolaeth bod angen cartrefi fforddiadwy newydd ar gyfer tenantiaid.

Dywedodd Dylan Roberts, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Adfywio Grŵp Cynefin: “Fel cymdeithas dai, rydym bob amser yn chwilio am safleoedd datblygu newydd posib er mwyn darparu tai ar gyfer pobl leol sydd angen cartrefi. Mae Grŵp Cynefin yn awyddus i adeiladu cartrefi o safon sy’n addas ar gyfer ardaloedd gwledig ym mhob rhan o Ogledd Cymru.”

“Mae safle datblygu newydd posib gerllaw ein cartrefi presennol yn Stad y Felin, Bryn Du, ac rydyn ni’n awyddus i ddarganfod a yw pobl leol yn chwilio am gartrefi ynni effeithlon gyda gerddi preifat a digon o le parcio.”

Yn ôl Dylan Owen: “Dyma gyfle i bobl leisio eu barn, a cheisio atebion i unrhyw gwestiynau sydd ganddynt am ddatblygiad tai newydd yma ar Ynys Môn. Byddwn yn annog unrhyw un sydd â diddordeb i ymweld â Neuadd Bentref Llanfaelog rhwng 3:30yp a 6:30yp dydd Mercher, 4 Rhagfyr i gael dysgu a deall mwy.”

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â‘r Hwyluswyr Tai Gwledig ar 01286 889292 neu e-bostiwch HTG@grwpcynefin.org


Yn ôl i'r rhestr