Cyhoeddi enw swyddfa newydd Dinbych, Tŷ John Glyn - tysteb i un o hoelion wyth y sector dai yng Nghymru Thursday 24 November 2016

Mae Grŵp Cynefin yn falch o gyhoeddi mai ‘Tŷ John Glyn’ fydd enw ei swyddfa ardal newydd yn Ninbych, yn dysteb i un o hoelion wyth y sector dai yng Nghymru.


Cyhoeddi enw swyddfa newydd Dinbych, Tŷ John Glyn - tysteb i un o hoelion wyth y sector dai yng Nghymru

Mae enwi adeilad newydd £3miliwn y Gymdeithas ar ôl y diweddar annwyl John Glyn Jones, swyddog gyntaf Cymdeithas Tai Clwyd, yn ffordd deilwng o gydnabod ei gyfraniad enfawr i ddatblygiad y sector dai yng Nghymru dros chwarter canrif yn ei rôl fel Prif Weithredwr Tai Clwyd.

Roedd cyfraniad John Glyn Jones i weithgareddau diwylliannol tref Dinbych a thu hwnt hefyd yn enfawr. Trwy ei weledigaeth a’i ymroddiad i ogledd Cymru, tyfodd yn un o hoelion wyth y sector dai yng Nghymru.

Yn ôl Rhys Dafis, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Adfywio Grŵp Cynefin: “Pan gollwyd John Glyn yn llawer rhy fuan llynedd, roedd staff ac aelodau Bwrdd y gymdeithas yn unfrydol y dylem roi enw’r gŵr hynaws hwn ar ein swyddfa newydd, fel coffâd iddo yn nhref Dinbych.

“Unwyd Tai Clwyd a Thai Eryri ddwy flynedd a hanner yn ôl gan ffurfio Grŵp Cynefin, ond mae ffrwyth llafur y blynyddoedd o dan arweiniad John Glyn cyn ymddeol yn 2007 yn parhau. Creodd ysbryd teulu ymhlith y staff, gan ennyn brwdfrydedd ac ymroddiad pawb. Mae’r 80 aelod o staff yn Ninbych yn edrych ymlaen at gerdded drwy ddrws Tŷ John Glyn i’w gweithle yn ystod y misoedd nesaf.”

Ar hyn o bryd mae’r staff wedi’u lleoli mewn tair swyddfa ar wahân yn y dref, ar ôl y penderfyniad i ddymchwel yr hen adeilad a chreu gofod gwaith newydd sbon ar y stryd fawr. Mae swyddfa Dinbych yn un o bedair swyddfa ardal Grŵp Cynefin, gyda’r lleill wedi eu lleoli ym Mhenygroes, Gwynedd, Y Bala a Llangefni.

Cwmni penseiri lleol Creu yw dylunwyr yr adeilad newydd a chwmni R L Davies, Bae Colwyn sy’n brysur yn ei godi. Mae muriau a tho’r adeilad bellach bron yn gyflawn, a bydd y gwaith o ddatblygu’r gofod tu fewn yn bwrw yn ei flaen dros fisoedd y gaeaf. Y bwriad yw cwblhau’r datblygiad erbyn y gwanwyn.

Dywedodd Manon Glyn, merch John Glyn Jones, ar ran y teulu: “Fel teulu da ni’n gwerthfawrogi’n fawr fod gwaith Dad, a’i ymroddiad i’r ardal ac i Gymdeithasau Tai lleol a thrwy Gymru gyfan yn cael ei gofio a’i gydnabod mewn ffordd mor nodedig. Roedd o’n falch iawn o’r hyn gwnaeth Tai Clwyd ei gyflawni, a fo fuasai’r cynta i bwysleisio maint cyfraniadau pob un o’r gweithwyr a’u cefnogaeth i feithrin Tai Clwyd o’r dyddiau cyntaf mewn stafell fechan ar dop y dref. Mi fuasai hefyd wedi ymfalchïo yn y swyddfa ecogyfeillgar newydd a bod pawb eto’n cael cydweithio o dan yr un to. Ond yn fwy na hyn, byddai’n hynod o falch fod Grŵp Cynefin wedi llwyddo i gadw’r swyddfa newydd, nid yn unig yn Ninbych, ond yng nghanol y dref.”

Nodwyd yr angen am swyddfa newydd yn Ninbych nifer o flynyddoedd yn ôl, wrth i’r sefydliad dyfu yn rhy fawr i’r adeilad blaenorol ar Stryd y Dyffryn, ac mae’n golled na chafodd John Glyn fyw i weld gwireddu’r freuddwyd.

“Cartref newydd – ond yr un nod â phan sefydlwyd Tai Clwyd a Thai Eryri ddeugain mlynedd yn ôl, sef darparu tai o ansawdd a chefnogi cymunedau ar draws gogledd Cymru,” ychwanegodd Rhys Dafis.

“Rydym yn falch hefyd ein bod yn cefnogi traddodiadau diwylliannol ac ieithyddol gogledd Cymru drwy ein gweithgareddau. Roedd creu sefydliad sy’n gallu gweithio drwy’r Gymraeg a darparu gwasanaeth cwbl ddwyieithog yn agos iawn at galon John Glyn, ac mae’n parhau i fod yn un o gonglfeini amcanion busnes Grŵp Cynefin. Gallwch gerdded i mewn i unrhyw un o’n swyddfeydd, a chael gwasanaeth llawn yn y ddwy iaith ym mhob agwedd o’n gwaith. Hir y parhaed hynny.”


Yn ôl i'r rhestr