Rhaglen cam-drin domestig Ynys Môn yn ceisio cynorthwyo tadau i ail adeiladu perthynas â phlant Llun 15 Medi 2014

Mae cynllun gwirfoddol arloesol ar Ynys Môn yn helpu tadau ail-adeiladu perthynas gadarnhaol gyda'u plant sy'n cael eu heffeithio gan gam-drin domestig.


Rhaglen cam-drin domestig Ynys Môn yn ceisio cynorthwyo tadau i ail adeiladu perthynas â phlant

Bydd y rhaglen Tadau Gofalgar, a redir gan wasanaeth cymorth cam-drin domestig Gorwel, ac sydd hefyd wedi partneru gyda Tadau Gofalgar Canada, yn helpu tadau ddatblygu perthynas iach tad a phlentyn.

Bydd y sesiynau yn helpu i gynyddu ymwybyddiaeth cyfranogwyr am agweddau, credoau ac ymddygiad sy’n ffurfio perthynas tad-plentyn. Bydd hefyd yn cynyddu eu cyfrifoldeb am ymddygiad camdriniol ac esgeulus ac yn datblygu ymwybyddiaeth o dad sy’n rhoi’r plentyn yn ganolog, wrth ei fagu.

Mae’r rhaglen wythnosol, a gynhelir yn Llangefni yn ystod y pedwar mis nesaf, yn dilyn cynllun peilot llwyddiannus y llynedd. Y bwriad yn y pen draw yw helpu tadau adnabod ymddygiad tad-plentyn afiach a chynllunio ar gyfer perthynas adeiladol yn y dyfodol.

Mae ymchwil yn dangos bod ymgysylltu effeithiol â thadau yn cynyddu’r cyfraniad cadarnhaol y maent yn ei chael ar fywydau eu plant. Mae hyn yn ei dro yn arwain at ystod o fanteision emosiynol, corfforol a gwybyddol ar gyfer eu plant.

Yn ôl Paul Jones, arweinydd rhaglen Tadau Gofalgar: “Mae Gorwel wedi cydnabod yr angen cynyddol i ymgysylltu â thadau. Ein nod yw cynyddu’r cyfraniad cadarnhaol y mae tadau yn ei wneud i fywydau eu plant.

“Rydym yn ymwybodol pan fydd tadau yn ymwneud yn gadarnhaol gyda’u teuluoedd, bod y canlyniadau ar gyfer plant yn llawer mwy. Mae ymchwil wedi dangos y bydd plant wedyn yn cael gwell ymlyniad a bydd yn elwa’n gymdeithasol, yn emosiynol, yn gorfforol ac yn wybyddol. Rydym yn croesawu unrhyw ymholiadau gan dadau sy’n meddwl y byddent yn elwa o ddatblygu eu sgiliau i ymdopi â sefyllfaoedd rhwystredig mewn ffordd iach a phositif.”

Bydd yr holl gyfranogwyr yn mynychu apwyntiad asesiad cychwynnol cyn penderfynu ar eu haddasrwydd ar gyfer y rhaglen.

Mae’r cynllun yn un o nifer o fentrau a redir gan Gorwel, sy’n cael ei reoli gan Grŵp Cynefin.

Mae ‘Siop Un Alwad’ Gorwel yn Llangefni yn darparu gwybodaeth a gwasanaethau sy’n anelu at leihau cam-drin domestig. Mae prosiectau eraill a ddarperir gan Gorwel yn cynnwys lloches, Ymgynghorydd Annibynnol Trais Domestig, cymorth cymunedol a gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc.

I gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen Tadau Gofalgar, gan gynnwys manylion am sut i gymryd rhan yn y rhaglen, cysylltwch â Gorwel ar 01248 750903.


Yn ôl i'r rhestr