Cam pwysig i gynllun newydd iechyd a lles arloesol yng Ngwynedd Wednesday 23 September 2020

Paratoadau ar gyfer dymchwel hen adeiladau ar stryd fawr Penygroes i wneud lle ar gyfer cynllun arloesol i Wynedd, canolfan iechyd a lles newydd sbon


Cam pwysig i gynllun newydd iechyd a lles arloesol yng Ngwynedd

Mae cynlluniau ar droed i ddatblygu prosiect iechyd a lles cymunedol yn Nyffryn Nantlle, Gwynedd ar fin cymryd ei gam cyntaf, yn ôl cymdeithas dai, Grŵp Cynefin.

Ym mhentref Penygroes mae’r freuddwyd ar gychwyn o greu lleoliad modern a phwrpasol i’r gymuned i gyrraedd at wasanaethau iechyd, deintyddol, fferyllfa, gwasanaethau ataliol, gwasanaethau cymdeithasol, gofal i bobl hŷn, swyddfeydd, meithrinfa a gofod celfyddydol ar un safle.

Bydd gweithgareddau cymunedol sy’n annog llesiant yn ganolog i’r cynllun, gan gyfuno elfennau addysgol a gweithgareddau sy’n pontio’r cenedlaethau. Mae trefnu gweithgareddau sy’n dod a phobl hŷn ac ieuengaf cymunedau at ei gilydd i gymdeithasu, wedi profi yn effeithiol iawn o ran iechyd a lles trigolion mewn cymunedau eraill.

Cam cyntaf mewn prosiect uchelgeisiol rhwng cymdeithas dai, Grŵp Cynefin, Cyngor Gwynedd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Chwmni Theatr Bara Caws fydd dymchwel yr hen adeiladau oddi ar y safle yng nghanol y pentref ym Mhenygroes.

Y gobaith yw gweld y gwaith yn dechrau ddiwedd mis Medi a hynny dan gyfyngiadau iechyd a diogelwch caeth, fel rhan o’r broses cynllunio. Prynodd Grŵp Cynefin y safle ar gyfer y cynllun arfaethedig ym Mhenygroes nôl ym mis Awst 2019.

Yn ôl prif weithredwr Grŵp Cynefin, Shan Lloyd Williams: “Mae gwaith aruthrol wedi bod yn digwydd y tu ôl i’r llenni dros y flwyddyn ddiwethaf, i gyrraedd y garreg filltir bwysig hon. Mae’r cynlluniau ar gyfer y cysyniad o greu canolfan iechyd a llesiant cymunedol yn argoeli’n dda.

“Mae ein gwaith ymgysylltu gyda’r gymuned leol i drafod y syniad wedi bod yn gwbl bositif. Rydym wedi cael ymateb cadarnhaol iawn gan bobl ifanc yr ardal a chan aelodau o’r gymuned ym Mhenygroes, Llanllyfni, Groeslon, Llanwnda, Talysarn a’r Fron.

“Mae’n gynllun pellgyrhaeddol all ddod a budd go iawn i Ddyffryn Nantlle ac i Wynedd, ac mae’r ffaith bod y Gymraeg a diwylliant yn rhan mor greiddiol o’r cynllun yn hollbwysig i’r partneriaid a’r gymuned y bydd hi’n ei gwasanaethu. Byddwn yn gweithio ar brif ddogfen cynllun y prosiect fel cam nesaf yn y broses ddatblygu.”

Yn ôl aelod cabinet gofal a dirprwy arweinydd Cyngor Gwynedd, y cynghorydd Dafydd Meurig: “Mae’r cynllun yn un cyffrous a blaengar, a’r cyntaf o’i fath yma yn y gogledd. Fel Cyngor, rydym wedi cytuno i fuddsoddi £3.5m i’r gwaith ac yn edrych ymlaen at gydweithio gyda’r partneriaid i sicrhau’r gyllideb lawn.

“Gyda gwasanaethau allweddol iechyd yn gynyddol cydweithio ar safleoedd fel meddygon lleol, deintyddion a fferyllwyr - mae’r elfen integredig o’r cynllun o fewn y gymuned yn hollbwysig.”

Ychwanegodd Wyn Thomas, Cyfarwyddwr Ardal Cynorthwyol Gofal Sylfaenol i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: “Mae dod â gwasanaethau a gofal yn agosach at gartrefi pobl yn rhan ganolog o weledigaeth y Bwrdd Iechyd ar gyfer darparu gwasanaethau iechyd yn y dyfodol.

“Bydd y datblygiad ym Mhenygroes yn ganolbwynt ar gyfer gofal sylfaenol a gwasanaethau iechyd cymunedol yn yr ardal, yn ogystal â gwasanaethau gan ein partneriaid, o dan yr un to.

“Mae’r datblygiad yn rhoi cyfle i Feddygfa Corwen House, sy’n gwasanaethu’r ardal, gael mynediad i adeilad modern gan weithio’n agos gyda gwasanaethau ac asiantaethau eraill er budd eu cleifion.

“Rydyn ni wedi gweld llwyddiant mawr gyda datblygiadau tebyg mewn rhannau eraill o ogledd Cymru, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at ddatblygu mwy o gynlluniau manwl dros y misoedd nesaf.”

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi sêl bendith ar y weledigaeth ac eisoes wedi cyfrannu’n ariannol trwy grant ICF i ddatblygu’r cynlluniau hyd yma.

Diwedd mis Medi, bydd y gwaith yn dechrau ar y safle o ddymchwel yr hen adeiladau, yn dilyn cyfnod o ddiogelu ffiniau’r safle, proses caffael i apwyntio contractwr a sicrhau bod y caniatâd cynllunio yn ei le gan yr awdurdod lleol i ddymchwel yr hen adeiladau.

Bydd ymgynghoriad pellach yn digwydd yn fuan gyda thrigolion y gymuned leol i rannu dyluniad manwl o’r cynllun sydd wedi ei greu ar gyfer y safle.

Bydd y gwaith o gwblhau prif ddogfen gynllunio hirdymor y prosiect hefyd yn digwydd i osod manylion y cynllun cysyniadol ar bapur. Y gobaith fydd gweld y cynllun yn dwyn ffrwyth ymhen tair blynedd.

Mae Grŵp Cynefin yn rheoli 4800 o dai yng ngogledd Cymru a gogledd Powys. Mae’n gyfrifol am gynlluniau gofal ychwanegol yng Nghaergybi, Porthmadog, Y Bala a Rhuthun. Mae’r gymdeithas hefyd wedi datblygu tair canolfan sy’n cynnig cefnogaeth gymunedol, hyfforddiant neu fusnes yn yr Hwb, Dinbych; Y Shed, Gallt Melyd a Chongl Meinciau, Botwnnog.

Am fwy o wybodaeth, ewch i www.grwpcynefin.org, neu ffoniwch 0300 111 2122.


Yn ôl i'r rhestr