Diwrnod agored tai fforddiadwy Wednesday 27 May 2015

Cynhelir diwrnod agored mewn datblygiad tai newydd ar gyrion Bangor ac mae croeso cynnes i bobl sydd â diddordeb mewn prynu tŷ fforddiadwy yno.


Mae Gwasanaeth Cynllunio a Uned Strategol Tai Cyngor Gwynedd wedi sicrhau y bydd 58 tŷ fforddiadwy wedi eu cynnwys yn natblygiad Goetre Uchaf – dyma’r nifer uchaf erioed o dai fforddiadwy o fewn unrhyw ddatblygiad yng Ngwynedd. Bydd cyfanswm o 245 o dai ar stad Goetre Uchaf, Penrhosgarnedd ac mae’r gwaith adeiladu wedi dechrau yn barod.

Mae’n ofynnol i unrhyw un sydd â diddordeb yn un o’r unedau fforddiadwy i gofrestru â Tai Teg. Mae’r cynllun yn dal rhestr o bobl sy’n awyddus i fod yn berchen eu cartref eu hunain ond sy’n methu prynu ar y farchnad agored ar hyn o bryd er mwyn ceisio eu paru efo cartrefi addas posib yng Ngwynedd a Môn.

Gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn tŷ fforddiadwy yng Ngoetre Uchaf alw heibio’r diwrnod agored ar y stad ger Bangor ddydd Sadwrn, 30 Mai rhwng 10am a 2pm. Bydd staff yn bresennol i ateb cwestiynau am y gofrestr Tai Teg.

Dywedodd y Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sydd a chyfrifoldeb dros dai fforddiadwy: “Rydw i’n falch fod cymaint o dai fforddiadwy am fod ar gael fel rhan o’r datblygiad hwn a byddwn yn annog unrhyw un sy’n ei chael yn anodd i gael cartref sy’n addas i’w anghenion i fynd draw i’r diwrnod agored.

“Mae helpu pobl i ffeindio cartref sydd o fewn eu cyrraedd yn ariannol yn flaenoriaeth i Gyngor Gwynedd fel y gallwn helpu pobl i aros yn eu cymunedau, yn enwedig yn yr hinsawdd economaidd anodd sydd ohoni pryd mae prisiau tai yn parhau i godi.

“Byddwn yn annog pobl i fynd i’r wefan www.TaiTeg.org.uk i gofrestru efo’r cynllun Tai Teg. Bwriad y cynllun yw helpu pobl i ddod o hyd i gartrefi addas ac hefyd helpu’r Cyngor a’r cymdeithasau tai lleol i greu darlun llawn o’r anghenion tai lleol.”

Am fwy o wybodaeth am gynlluniau tai fforddiadwy’r Cyngor ewch i www.TaiTeg.org.uk

Am fwy o wybodaeth am ddatblygiad Goetre Uchaf ewch i www.redrow.co.uk/developments/goetre-uchaf-bangor


Yn ôl i'r rhestr