Sicrhau £1m ychwanegol i denantiaid diolch i dîm lles cymdeithas dai Thursday 22 October 2020

Mae tîm lles cymdeithas dai wedi sicrhau £1m yn ychwanegol o incwm i’w thenantiaid dros gyfnod o 12 mis yn ogystal â chefnogaeth a thawelwch meddwl gan osgoi’r posibilrwydd o golli eu cartrefi.


Sicrhau £1m ychwanegol i denantiaid diolch i dîm lles cymdeithas dai

Amlygodd adroddiad Grŵp Cynefin hefyd, am bob £1 a wariodd y gymdeithas ar y gwasanaeth, fod enillion cymdeithasol o £14.10 ar y buddsoddiad. Llwyddodd y tenantiaid i elwa ar gymorth budd-dal hanfodol gan gynnwys credyd cynhwysol, buddion tai a gostyngiadau treth gyngor.

Mae’r ffigwr enillion cymdeithasol ar y buddsoddiad yn £985,301 ar gyfer 278 o denantiaid ac mae gwerth cefnogaeth emosiynol, llesiant a chymdeithasol i’r tenantiaid hefyd. Ymysg rhain roedd lleihau pryder a straen, teimlo’n gyffyrddus yn ariannol, annibyniaeth ac adennill rheolaeth ar eu bywydau yn ogystal ag ennyn hyder a sicrhau rhyddhad o ddyled.

Mae’r symiau ariannol a briodolir i bob categori yn dod o astudiaethau tebyg yn y Deyrnas Gyfunol ac o ffynonellau cydnabyddedig fel Ymddiriedolaeth Elusennol y Gymdeithas Dai.

Roedd yr enillion cymdeithasol ar y buddsoddiad hefyd yn cynnwys ffioedd fyddai’n gysylltiedig â cholli cartref. Mae ffigurau gan yr elusen dai Shelter yn nodi bod cost colli cartref i landlord ar gyfartaledd yn £8,200 yr eiddo. Mae hyn ar ben y straen, y pryder a’r drafferth i bawb sy’n gysylltiedig â’r broses.

Trwy weithio’n agos gyda thenantiaid ag ôl-ddyledion rhent, gwnaeth tîm lles Grŵp Cynefin eu cynorthwyo i gamu nôl ar y trywydd cywir gyda’i taliadau a lleihau teimladau negyddol fel pryder.

Yn ôl Olwen Jones, tenant sydd wedi byw mewn eiddo Grŵp Cynefin yn Ninbych ers 23 o flynyddoedd: “Ron i’n cymryd llawer o amser o’r gwaith oherwydd salwch, ac mi achosodd hynny i mi fynd ar ei hôl hi efo’r rhent. Rhoddodd Grŵp Cynefin fi mewn cysylltiad â‘u swyddogion lles ac roedden nhw’n gefnogol iawn ar unwaith.

“Dyma nhw’n fy nghefnogi gyda’m cais Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP) a fy rhoi mewn cyswllt â‘r Bwrdd Dŵr i drafod fy nhaliadau. Gan bod Grŵp Cynefin wedi meithrin perthynas â‘r sefydliadau hyn, gwnaeth hynny hi’n haws i mi siarad â nhw a dangoson nhw ddealltwriaeth o’m sefyllfa. Mi all y swyddogion hefyd siarad ar eich rhan os byddai’n well gennych chi.

“Dwi bellach wedi ymddeol, mae fy ôl-ddyledion wedi dechrau lleihau a dwi’n poeni llai am arian. Fy nghyngor i ydi ewch i siarad â‘r tîm. Dwi wedi darganfod gwasanaethau na fyddwn i’n ymwybodol ohonyn nhw pe na bawn i wedi cysylltu â’r tîm. Ac mewn ychydig ddyddiau, roedden nhw’n gallu rhoi rhywbeth ar waith i’m helpu.”

Mae Anthony Poglettke wedi byw mewn eiddo Grŵp Cynefin yn Coed-llai, Sir y Fflint ers naw mlynedd. Meddai: “Mi dderbyniais i help am y tro cyntaf ychydig flynyddoedd nôl wedi i mi gael gwaedlyn ar yr ymennydd a roddodd ddiwedd ar fy ngwaith am y tro.

“Gwnaeth y tîm fy helpu gyda chostau byw, ceisio am fudd-daliadau a llenwi ffurflenni ar-lein. Gwnaethon nhw hefyd fy nghynorthwyo i ganslo debyd uniongyrchol na allwn ei fforddio ar y pryd a helpodd hynny i dynnu’r pwysau oddi arnaf.

“Mae’r tîm cyfan yn wych ac maen nhw’n cadw mewn cysylltiad â mi yn wythnosol, hyd yn oed trwy neges destun ac e-bost. Fy nghyngor i ydi i estyn allan a byddan nhw’n cysylltu nôl â chi, gan wneud popeth o fewn eu gallu i helpu.

“Mae cyfaddef eich bod angen help yn gallu bod yn beth anodd a brawychus i’w wneud, ond maen nhw’n gwrando arnoch ac yn deall. Dw i ddim yn gwybod beth fyddwn i wedi ei wneud hebddyn nhw.”

Dangosodd yr adroddiad hefyd fod 91 y cant o’r rhai a holwyd wedi elwa ac yn fodlon â‘r gwasanaeth, gyda 93 y cant o’r achosion yn cael eu datrys.

Mae swyddogion lles Grŵp Cynefin yn cynorthwyo tenantiaid i gael mynediad at wasanaethau banc bwyd, cronfeydd caledi, budd-daliadau tai, hawliau lles, credyd treth, gostyngiadau treth y cyngor, credyd pensiwn, lwfans byw i’r anabl, credyd cynhwysol, bathodyn glas a gwasanaethau gofal ac atgyweirio. Maent hefyd yn gallu cyfeirio tenantiaid at amryw o elusennau sy’n cynnig cefnogaeth ariannol ar gyfer materion fel diswyddiadau.

Dywedodd Meleri Williams, swyddog lles Grŵp Cynefin: “Fel swyddogion lles rydym yn cynnig mwy na gwasanaeth landlord i’n tenantiaid; rydym wedi ein hymrwymo i’w helpu.

“Dwi’n hynod falch o wneud swydd sy’n fy ngalluogi i fynd y filltir ychwanegol er mwyn helpu’r tenantiaid sy’n wynebu anawsterau gan gadw cyswllt gyda nhw wedyn. Mae’n un o’r pethau sy’n gwneud i ni sefyll allan fel cymdeithas dai.

“Dwi’n annog unrhyw un sy’n ei chael hi’n anodd neu sy’n meddwl y gallant fod angen cymorth yn y dyfodol, i gysylltu â ni i weld sut y gallwn eich helpu a’ch cefnogi.”

I gysylltu â Grŵp Cynefin neu i gael mwy o wybodaeth a chefnogaeth, ffoniwch 0300 111 2122 a gofyn am un o’r tîm swyddogion lles.


Yn ôl i'r rhestr