Merch a oroesodd drais yn y cartref yn diolch i Gorwel am eu cymorth ‘anhygoel’ Wednesday 11 October 2017

Mae merch a lwyddodd i oresgyn trais yn y cartref wedi diolch o waelod calon i wasanaeth lloches i ferched yng Ngogledd Cymru am eu gwaith “anhygoel” yn ei helpu i roi ei bywyd yn ôl mewn trefn.


Merch a oroesodd drais yn y cartref yn diolch i Gorwel am eu cymorth ‘anhygoel’

Y lloches sy’n cael ei rhedeg gan Gorwel oedd yr unig un allan o 323 yn y Deyrnas Unedig oedd yn fodlon ei derbyn.

Yn awr mae’r ddioddefwraig, a helpwyd gan Gorwel trwy gydol ei arhosiad saith mis, ei hun wedi dechrau gweithio i gefnogi eraill a ddioddefodd drais yn y cartref.

Penderfynodd adrodd ei hanes er mwyn diolch i staff Gorwel ac annog dioddefwyr eraill i ofyn am gymorth. Gwnaeth hynny ar yr amod nad oedd ei henw’n cael ei ddatgelu.

Mae Gorwel yn cynnig amrediad o wasanaethau cefnogi i bobl hŷn, dioddefwyr trais yn y cartref a phobl sy’n wynebu digartrefedd.

Wedi ei sefydlu yn 2006 fel uned fusnes o fewn cymdeithas dai Grŵp Cynefin, yn ddiweddar unodd Gorwel gyda Gwasanaeth Trais yn y Cartref De Gwynedd.

Mae gwasanaethau Gorwel yn helpu 500 o bobl fregus bob wythnos gyda 54 o staff ymroddedig.

Siaradodd y ferch a lwyddodd i oresgyn trais yn y cartref am ei phrofiad mewn cyfarfod lle cafodd y gwasanaeth ei ail-lansio ar ei newydd wedd gan yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, Aelod Cynulliad Dwyfor Meirionnydd.

Bu’n byw yn y Deyrnas Unedig am dair blynedd ar ôl dod yma o Rwsia.

Meddai: “Gweithiais i gwmni llongau mordeithiau moethus am saith mlynedd fel crwpier-ariannwr yn y casino, ac fel tywysydd teithiau.

“Roedd yn benderfyniad mawr imi roi heibio swydd gyfforddus, teulu a ffrindiau a symud i fyw i wlad arall i ymuno â’m cariad.

“Roedd fy mhartner yn berson arbennig o hudolus a charismataidd. Fe’m perswadiodd nad oedd raid imi weithio mwyach. Dywedodd y byddai ef yn darparu drosof a gadael imi fyw fel tywysoges. Credais y byddai’n cynnig gofal ond fy rheoli a wnaeth mewn gwirionedd.”

Ychwanegodd:

“Trodd fy mywyd teuluol yn hunllef llawn sarhad, camdriniaeth, cyfyngu a gwahardd. Es yn fwy a mwy dryslyd a digalon.”

Wedi 18 mis, trodd geiriau cas ei phartner yn gamdriniaeth corfforol. Yn y diwedd, rhedodd i ffwrdd, heb ddim ond bag bach ac £8 yn ei phoced.

Meddai: “Treuliais saith mis yn y lloches lle cefais fy amgylchynnu gan dîm o bobl garedig, gofalgar a phroffesiynol. Roedd fy ngweithwyr cefnogi yn anhygoel o dda yn fy helpu’n emosiynol, yn feddyliol ac yn ariannol.

“Gyda’n gilydd, llwyddom i ddatrys llawer o anawsterau wrth ddelio a’m statws mewnfudo, fy sefydlogrwydd ariannol, fy iechyd corfforol ac emosiynol a’m hangen am gartref newydd.

“Cefais gymorth cwnsela ac, yn bwysicach na dim, gwnes ffrindiau newydd.

“Dymunaf ddiolch i bob un ohonoch a’m helpodd i ddechrau bywyd newydd.”

Meddai Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol Grŵp Cynefin, Carina Roberts:

“Mae Gorwel wedi hen arfer gweithio gydag asiantaethau partner yng Ngwynedd, Ynys Môn a Sir Ddinbych i gynnig cymorth arbenigol i bobl hŷn, plant a phobl ifanc, ac unigolion sydd eisiau help gyda’u hanghenion tai.

“Buom yn cydweithio’n agos gyda Gwasanaeth Trais yn y Cartref De Gwynedd ers llawer o flynyddoedd. Felly mae iddynt uno gyda Gorwel yn ddatblygiad synhwyrol dros ben.

“Yr hysbyseb orau bosibl i’n gwaith yw derbyn canmoliaeth gan y rhai sy’n derbyn ein gwasanaeth. Gobeithio y bydd stori lwyddiannus hon yn annog pobl eraill a allai gael budd o wasanaethau Gorwel i ddod atom am gymorth.”

Nid oedd gan y person yma’r hawl i aros yn y Deyrnas Unedig. Gorwel oedd yr unig ddarparwr a gytunodd i gynnig lloches a gweithio gyda hi i gael y gwaith papur angenrheidiol iddi fedru aros.

Mae hi bellach yn byw yng ngogledd Cymru ac yn gwirfoddoli mewn siop elusen. Mae’n chwilio am waith cyflogedig ac yn dechrau’r broses o gymhwyso i weithio fel gwirfoddolwr Cymorth i Ferched.


Yn ôl i'r rhestr