Diolch i Grŵp Cynefin am gefnogi tenantiaid mewn angen Monday 5 August 2019

“Bu gwasanaeth lles Grŵp Cynefin o fantais fawr i mi yn ariannol, allai ddim diolch digon iddyn nhw am eu cefnogaeth. Rydw i’n ddiolchgar iawn am bob cymorth.”


Diolch i Grŵp Cynefin am gefnogi tenantiaid mewn angen

Dyna ymateb gŵr o Llanrwst sy’n dathlu 30 mlynedd eleni fel tenant yng nghartrefi Grŵp Cynefin.

Ac mae Dafydd Jones, 73, a’i wraig Sera, yn awyddus i godi ymwybyddiaeth tenantiaid eraill o’r gefnogaeth sydd ar gael iddynt o holi amdano.

“Mi oedd fy iechyd yn dirywio ac mi aeth hi’n anodd arnon ni’n ariannol, am gyfnod byr. Y peth gorau wnaethon ni, oedd codi’r ffôn ar Grŵp Cynefin am sgwrs.

“Mewn cyfarfod grŵp tai y gymdeithas y daethon ni’n ymwybodol bod cymorth ar gael. Daeth Swyddog Lles annwyl iawn, Elin, draw aton ni i Llys Henar, yma’n Llanrwst, am sgwrs gan edrych ar ein amgylchiadau.

Mae Dafydd yn dioddef o nifer o anhwylderau iechyd sy’n cymhlethu ei gilydd, sy’n golygu ei fod yn flinedig iawn ar gyfnodau yn ystod y dydd, bod ei gyhyrau yn tynhau ac yn cloi sydd yn ei dro yn cyfyngu ar ei allu i fynd allan o gwmpas y lle.

“I sicrhau ein bod yn cael ansawdd bywyd go lew, dwi wedi dysgu gwrando ar y corff, a gorffwys ddwywaith neu dair yn ystod y dydd, er mwyn gallu symud a gwneud chydig o bethau rhwng y pyliau o wendid. Dygymod mae rhywun, ond dwi’n ffodus iawn o’i gymharu â nifer o bobl!”

Mae’n dioddef o glefyd y siwgwr hefyd, ond mae’n benderfynol o beidio gadael i’w broblemau iechyd gymryd drosodd ei fywyd.

“Rhaid byw i’r funud a mwynhau fel y gallwch chi, mae Sera a minnau wedi cyrraedd carreg filltir, priodas berl leni, felly bydd rhaid i ni ddathlu!” meddai Dafydd gyda gwên.

O’r sgwrs gychwynnol gydag Elin, y Swyddog Lles, llwyddwyd i sicrhau bod mwy o fudd-daliadau iechyd yn dod i’r cartref, bod cymorthyddion anabledd yn cael eu gosod yn yr ystafell ymolchi a bod Bathodyn Glas yn cael ei osod ar y car i sicrhau bod siopau a mynd am dro, cymaint yn haws, erbyn hyn.

“Allwn ni ddim diolch digon i Elin, mae wedi dod a chysur ariannol i’r ddau ohonom mewn cyfnod lle bu bywyd yn anodd i ni.”

Yn ôl Rhiannon Dafydd, Rheolwr Tai Grŵp Cynefin sy’n gyfrifol am y tîm o swyddogion lles: “Dwi’n ymfalchïo yng ngwaith y swyddogion, mae’r tîm o bedwar yn gweithio’n galed iawn i gefnogi tenantiaid, rhai mewn cyfnodau heriol yn eu bywydau.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, gwelodd y tîm lles 278 o denantiaid am y tro cyntaf gan gynnig cefnogaeth iddynt gyda phob math o achosion amrywiol. Mae gwaith y swyddogion wedi sicrhau bod bron i £1miliwn o arian dyledus wedi dod i goffrau tenantiaid y gymdeithas rhwng 2018 a 2019.”

Gall Swyddogion Lles Grŵp Cynefin gynorthwyo tenantiaid i gyrraedd gwasanaethau Banc Bwyd, Cronfa Caledi, Budd-dal Tai, Hawliau Lles, Credyd Treth, elusennau amrywiol sy’n cynnig cefnogaeth ariannol e.e colli gwaith; Gostyngiadau’r Dreth Gyngor, Credid Pensiwn, Lwfans Byw i’r Anabl, Credyd Cynhwysol, Bathodyn Glas, Gofal a Thrwsio a mwy.

I gysylltu am ragor o wybodaeth a chefnogaeth, cysylltwch â Grŵp Cynefin ar 0300 111 2122 gan holi am y tîm swyddogion Lles.


Yn ôl i'r rhestr