Datblygiad Grŵp Cynefin yn rhoi cymaint nôl i gymuned y Rhyl Thursday 9 August 2018

Mae datblygiad tai yn y Rhyl wedi helpu dwy elusen yn y dref yn ogystal â darparu cyfleoedd hyfforddi ychwanegol ar gyfer prentisiaid yn dilyn lansio menter newydd.


Datblygiad Grŵp Cynefin yn rhoi cymaint nôl i gymuned y Rhyl

Grŵp Cynefin, a fydd yn rheoli’r wyth fflat newydd ar Ffordd Brighton, yn sefydlu rhaglen budd-daliadau cymunedol gyda’r cwmni adeiladu G M Jones.

Derbyniodd banc bwyd Kings Storehouse gyfraniad o £1,000 gaiff ei ddefnyddio i helpu adeiladu cartref parhaol iddynt yng Nghlwb Rygbi Y Rhyl ar Ffordd y Dyffryn.

Rhoddodd y datblygiad hefyd £1,000 i Strategaeth Dinas y Rhyl, sy’n helpu pobl â chyflyrau iechyd meddwl i ennill swyddi a meithrin sgiliau cymdeithasol. Bydd yr elusen yn adeiladu cegin a chaffi gyda’r arian, gan ddefnyddio’r cyfleuster i helpu unigolion gymdeithasu a chynnal gweithdai bwyd maethlon.

Cafodd y prentisiaid brofiad gwaith ymarferol gyda G M Jones, sydd bellach wedi cyflawni mwy na 170 wythnos o hyfforddiant i brentisiaid hyd yn hyn.

Yn ychwanegol, diogelodd y datblygiad chwe swydd ac am bob £1 gaiff ei wario ar y gwaith, bydd £1.92 yn cael ei fuddsoddi yn economi Cymru. Sicrhaodd Grŵp Cynefin hefyd fod y datblygiad yn cefnogi busnesau yng Nghymru, gyda 88 y cant o wariant ar nwyddau a gwasanaethau yn digwydd yng Nghymru.

Dywedodd Mike Bettany, sy’n rhedeg banc bwyd Kings Storehouse: “Mae £1,000 wedi dod i ni ar yr union amser iawn. Ar hyn o bryd rydyn ni’n gweithio mewn cynhwysydd ar faes parcio Clwb Rygbi Y Rhyl, ond pan fydd y clwb yn symud o’r lleoliad, byddwn yn gosod sylfaen barhaol ar gyfer y banc bwyd.

“Bydd y gwaith yn cynnwys teilio, ailwampio’r llawr a phrynu rhewgelloedd – felly dyna lle bydd y rhodd yn cael ei wario.”

Yn ôl Elliott Llewellyn, saer prentis yn G M Jones: “Nid oes llawer o bobl ar fy nghwrs coleg wedi cael swydd amrywiol fel hyn i ennill ystod eang o brofiadau. Er enghraifft, dwi wedi bod yn gweithio ar osod grisiau, agwedd na chaiff ei hystyried i brentisiaeth, fel arfer.

“Dwi wedi gallu cael ystod eang o hyfforddiant ar wahanol agweddau o waith saer, sydd wedi fy helpu i ehangu fy mhortffolio.”

Yn ôl Dewi Llwyd Evans, rheolwr cynaliadwyedd ac adfywio Grŵp Cynefin: “Slogan Grŵp Cynefin yw ‘mwy na thai’ ac mae’r prosiect hwn yn enghraifft berffaith o’r neges honno.

“Rydym yn falch bod G M Jones wedi rhoi mwy o amser hyfforddiant na’r hyn gytunwyd, a fydd yn cynorthwyo’r prentisiaid i wneud cynnydd yn eu gyrfaoedd.

“Mae Strategaeth Dinas y Rhyl a The Kings Storehouse ar y rheng flaen wrth helpu pobl y Rhyl, felly roeddem yn hyderus y byddai ein cyfraniadau yn mynd yn bell ac yn cael effaith go iawn.

“Mae’r datblygiad yn dangos sut mae modd darparu buddion cymunedol yn effeithiol, a byddwn yn cymhwyso mwy o fentrau fel hyn i’n contractau yn y dyfodol.”

Mae’r datblygiad yn cynnwys wyth fflat, gan gynnwys un sydd wedi’i addasu ar gyfer byw yn anabl.

Mae Grŵp Cynefin yn darparu mwy na 4,800 o gartrefi rhent ac eiddo fforddiadwy i bobl ar draws gogledd Cymru a gogledd Powys.


Yn ôl i'r rhestr