Gwaith pontio’r cenedlaethau ar restr fer gwobr genedlaethol Monday 8 October 2018

Mae gwaith Grŵp Cynefin sy'n dod â phobl ifanc a hŷn at ei gilydd drwy'r celfyddydau wedi cyrraedd rhestr fer gwobr bwysig o fewn y diwydiant.


Gwaith pontio’r cenedlaethau ar restr fer gwobr genedlaethol

Mae Grŵp Cynefin wedi eu henwi yng Ngwobr Pat Chown, gwobr a sefydlwyd gan sefydliad cenedlaethol y diwydiant tai, Cartrefi Cymunedol Cymru, i gydnabod atebion creadigol i faterion o fewn cartrefi cymdeithasol.

Ac mae Grŵp Cynefin wedi ennill ei le ar y rhestr fer o ganlyniad i’r rhaglen cysylltu cenedlaethau, oedd â’r brif nod i leihau unigrwydd ym mywydau pobl hŷn sy’n byw mewn cymunedau gwledig.

Daeth y cynllun â phlant ifanc oed cynradd ar ymweliadau â thrigolion gofal ychwanegol Grŵp Cynefin i gymryd rhan mewn gweithgareddau amrywiol ar y cyd fel gwaith celf a chrefft, canu a darllen.

Yn Awel y Coleg, y Bala, roedd disgyblion rhwng pedair a saith oed yn ymuno â thenantiaid hŷn yn eu 70au, 80au a 90au i fwynhau canu cerddoriaeth gyda’i gilydd dan arweinyddiaeth cerddorion proffesiynol o Ganolfan Gerdd William Mathias.

Wedi’r sesiynau, dywedodd un o’r tenantiaid o’r Bala sydd yn ei hwythdegau, Helen Margaret Roberts: “Rwyf wedi mwynhau’r sesiynau yn arw, gan ei fod yn uno fy nau ddiléit pennaf - canu a threulio amser gyda phlant. Mae wedi bod yn chwa o awyr iach cael canu gyda’r plant, ac wedi dwyn i gof atgofion melys iawn o’m cyfnod yn addysgu plant cynradd.”

Parhaodd diwrnod pobl hŷn blynyddol Grŵp Cynefin ei hymgyrch i wella lles ac ymwybyddiaeth gymdeithasol ei thenantiaid, wrth i ddisgyblion o Ysgol Dewi Sant, y Rhyl ymweld â’r trigolion hŷn i ddysgu dawns werin Gymreig draddodiadol iddynt.

Cyhoeddir yr enillydd yng Nghynhadledd Tai Fawr Cartrefi Cymunedol Cymru ym mis Hydref, gyda’r sefydliad buddugol yn derbyn rhodd o £1,000 at elusen Gymreig o’i dewis.

Ond mae’r cynllun eisoes wedi cyrraedd yr uchelfannau, yn ôl rheolwr mentrau cymunedol Grŵp Cynefin, Mair Edwards.

Dywedodd: “Roeddem yn ymwybodol o’r dystiolaeth bod gwaith pontio’r cenedlaethau yn gwella lles pobl, ac roeddem yn awyddus i roi hyn ar waith.

“Drwy gyfathrebu â phlant, mae ein tenantiaid hŷn wedi teimlo’n llai ynysig ac wedi llwyddo i wneud pethau na fyddent fel arfer yn eu gwneud.

“Mae ein slogan ‘mwy na thai’ yn cyfleu’r cynlluniau penodol yma - rydym am i’n preswylwyr fwy bywydau bodlon ac mae’r rhaglen hon wedi helpu’r tenantiaid i gyflawni’r nod honno.”


Yn ôl i'r rhestr