Gwahodd darpar denantiaid i gofrestru diddordeb ar gyfer datblygiad tai gofal ychwanegol yn Ninbych Monday 29 April 2019

Mae gwahoddiad ar draws Sir Ddinbych i drigolion cymwys gofrestru eu diddordeb mewn symud i gynllun tai gofal ychwanegol gwerth £12m sydd wrthi'n cael ei adeiladu.


Gwahodd darpar denantiaid i gofrestru diddordeb ar gyfer datblygiad tai gofal ychwanegol yn Ninbych

Mae’r diddordeb sydd eisoes wedi ei ddangos yn Awel y Dyffryn, Dinbych, fel bod Grŵp Cynefin, y gymdeithas tai sydd tu ôl i’r cynllun 66-fflat, wedi annog darpar denantiaid i gofrestru eu diddordeb yn gynt na’n hwyrach er mwyn peidio â cholli cyfle.

Bydd Grŵp Cynefin yn cynnal diwrnod gwybodaeth yn Amgueddfa Dinbych, ddydd Mercher 15 Mai rhwng 2pm a 7pm.

Disgwylir i’r gwaith adeiladu ar safle’r hen ysgol Lôn Ganol ddod i ben yng nghanol 2020.

Rhoddir blaenoriaeth i drigolion Sir Ddinbych sy’n 60 oed a throsodd.

Bydd Awel y Dyffryn yn diwallu anghenion pobl hŷn sydd eisiau byw’n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain, ond gyda gofal a chymorth ar gael 24 awr, pe bai angen.

Bydd tenantiaid yn cael mynediad at gyfleusterau torfol gan gynnwys bwyty; ystafell weithgareddau; lolfeydd cymunedol; golchdy a gerddi wedi eu tirlunio.

Bydd staff Grŵp Cynefin a Chyngor Sir Ddinbych wrth law yn ystod y diwrnod agored, i egluro manylion am y fflatiau, am ystafelloedd a chyfleusterau cymunedol, y gwasanaethau a gynigir, a hefyd sut i wneud cais i gael eu hystyried ar gyfer fflat.

Bydd y manteision ychwanegol a gynigir yn cynnwys digwyddiadau pontio cenedlaethau i fynd i’r afael ag unigrwydd ac iechyd meddwl, ynghyd â gweithgareddau cymdeithasol a hamdden eraill.

Awel y Dyffryn yw pumed cynllun gofal ychwanegol Grŵp Cynefin, a’i hail yn Sir Ddinbych. Mae’r cynlluniau eraill wedi hen sefydlu, yn y Bala, Caergybi, Rhuthun a Phorthmadog.

Bydd y llety yn cynnwys 42 o fflatiau dwy ystafell wely a 24 o fflatiau un ystafell wely.

Mae Awel y Dyffryn yn brosiect ar y cyd rhwng Grŵp Cynefin a Chyngor Sir Ddinbych, gyda chefnogaeth ariannol gan Lywodraeth Cymru,

Dywedodd prif weithredwr Grŵp Cynefin, Shan Lloyd Williams: “Bydd Awel y Dyffryn yn helpu i ddiwallu anghenion tai â chymorth trigolion hŷn a bregus yn y sir.

“Rai blynyddoedd yn ôl, addawodd Grŵp Cynefin ddarparu mwy na dim ond tai i denantiaid. Felly byddwn hefyd yn cynnig llawer o wasanaethau, digwyddiadau a gweithgareddau, i helpu i gefnogi iechyd a lles o fewn y gymuned ehangach. ”

Dywedodd Pennaeth Gwasanaethau Tai, Noela Jones: “Mae ychwanegu datblygiad tai newydd o ansawdd uchel yn chwa o awyr iach i ganol tref Dinbych, safle lle’r oedd yr hen adeilad ysgol ramadeg wedi bod yn dirywio ers nifer o flynyddoedd.”

Dywedodd Phil Gilroy, Pennaeth Gwasanaethau Cefnogaeth Cymunedol Cyngor Sir Ddinbych: “Rydym yn falch o fod yn gweithio gyda Grŵp Cynefin ar y prosiect hwn a fydd yn darparu tai o safon yn ogystal â chefnogi lles preswylwyr.

“Mae tai gofal ychwanegol yn rhan allweddol o’n Cynllun Corfforaethol ac mae cynnig mwy o opsiynau tai i bobl yn Sir Ddinbych yn flaenoriaeth i ni.”

Mae Awel y Dyffryn yn cael ei ddatblygu gan y contractwr lleol, R L Davies, o Fae Colwyn.


Yn ôl i'r rhestr