Buddsoddiad o £25,000 yn hwb i wireddu cynllun trydan dŵr arloesol Tuesday 26 April 2016

MAE trigolion Dyffryn Ogwen gam yn nes at gynhyrchu trydan ar garreg eu drws diolch i fuddsoddiad sylweddol gan Grŵp Cynefin.


Buddsoddiad o £25,000 yn hwb i wireddu cynllun trydan dŵr arloesol

Cyhoeddodd y gymdeithas dai y bydd yn prynu gwerth £25,000 o gyfranddaliadau mewn cynllun darparu ynni glân i dai lleol – ynni wedi ei gynhyrchu gan cynllun trydan dŵr arloesol uwchlaw rhaeadr Pont Ogwen.

Caiff prosiect Ynni Ogwen ei arwain gan fenter gymdeithasol Partneriaeth Ogwen Cyf gyda chefnogaeth tri chyngor cymuned a rhwydwaith o wirfoddolwyr lleol. Mae’n ffrwyth dwy flynedd o
waith paratoi.

Ochr yn ochr â phrosiect Ynni Ogwen, mae’r cynllun peilot Ynni Lleol yn recriwtio 100 o dai ym Methesda, Mynydd Llandygai, Rachub a Thregarth, lle gall pobl fanteisio ar y datblygiad er nad oes ganddynt o bosibl yr arian i brynu cyfranddaliadau.

Mae Grŵp Cynefin yn rheoli dros 4,500 o dai fforddiadwy ar draws Gogledd Cymru. Meddai Dewi Llwyd Evans,eu rheolwr adfywio a chynaliadwyedd:

“Rydym yn awyddus iawn i gefnogi prosiectau arloesol ac mae gennym hanes da o gyflwyno cynlluniau ynni adnewyddol yn ein hardal weithredu. Bydd Ynni Ogwen yn cynhyrchu ynni gwyrdd a glan gan greu incwm arwyddocaol i brosiectau sy’n gwella ansawdd bywyd yr ardal.

“Mae’n gyffrous cydweithio ag Ynni Ogwen hefyd ar gynllun cyfochrog Ynni Lleol – cynllun lle gellir efallai defnyddio elw’r cynllun trydan dŵr i leihau biliau trydan ein tenantiaid a phreswylwyr eraill.

“Bydd cynllun Ynni Ogwen yn arbed tua 245 tunnell o Co2 y flwyddyn rhag cael ei ollwng i’r amgylchedd. Disgwylir iddo gynhyrchu elw o £450,000 dros yr 20 mlynedd nesaf - arian a gaiff ei ail fuddsoddi yn y gymuned a phrosiectau amgylcheddol lleol.”

Meddai prif swyddog Partneriaeth Ogwen, Meleri Davies: “Rydym yn falch dros ben fod Grŵp Cynefin wedi buddsoddi yn ein cynllun.

“Mae Ynni Ogwen yn gweithio tuag at greu dyfodol cadarn a chynaliadwy i’n cymunedau. Braf gweld fod Grŵp Cynefin yn cytuno â’r weledigaeth honno.”


Yn ôl i'r rhestr