Prosiect tai gwerth £1.6m yn trawsnewid bywydau teuluol ym Meirionnydd Monday 2 February 2015

Mae tenantiaid mewn datblygiad stad o dai gwerth £1.6m newydd a adeiladwyd gan Grŵp Cynefin yn dweud bod eu bywydau wedi eu trawsnewid gan y tai newydd.


Prosiect tai gwerth £1.6m yn trawsnewid bywydau teuluol ym Meirionnydd

Mae’r buddsoddiad sylweddol gan Grŵp Cynefin yn ne Meirionnydd, wedi sicrhau bod 17 o gartrefi newydd wedi eu hadeiladu yn Nhai Pendre, Tywyn gyda’r pwyslais ar sicrhau bod anghenion pobl leol yn cael eu diwallu.

Mae’r tenantiaid newydd symud i’w cartrefi newydd. O fewn y stad mae pedwar fflat, naw tŷ a phedwar byngalo, gydag un o’r byngalos wedi ei ddylunio’n bwrpasol ar gyfer teulu sydd ag anghenion arbennig.

Mae’r teulu Pitt, sydd â phedwar o blant, yn dweud bod “y byngalo wedi gwneud gwahaniaeth anhygoel i ni i gyd.”

Mae plant iau’r teulu yn dioddef o salwch sy’n cyfyngu ar eu bywydau. Nid oedd eu cartref blaenorol yn ddigon mawr ar gyfer eu hanghenion, yn enwedig gan bod un o’r plant mewn cadair olwyn.

Yn ôl Mrs Jo-Anne Pitt: “Mae’n anodd egluro sut y mae mân newidiadau i’n cartref wedi trawsnewid ein bywyd teuluol yn llwyr, diolch i Grŵp Cynefin.

“Mae ein plant ieuengaf, Anthony, 10 a Annalyse, 2, ag anghenion arbennig, gydag Anthony yn dioddef o barlys yr ymennydd difrifol ac epilepsi. Mae ei quadriplegia yn golygu bod gennym ddau o ofalwyr sy’n cynnig rhywfaint o gefnogaeth i ni yn ystod y dydd, gyda Mark, fy ngŵr, a minnau yn gofalu am Ant yn ystod y nos hefyd.

“Mae’r ffaith bod ein hystafelloedd gwely drws nesa i’n gilydd rŵan ac ar yr un lefel, yn golygu y gallaf godi i ofalu am anghenion Ant yn llawer haws yn ystod y nos. Mae wedi rhoi tawelwch meddwl i ni. Mae yna le rŵan yn ei stafell wely i’r gofalwyr i eistedd ac ymlacio gydag o, lle yn ein hen dŷ doedd dim lle i unrhyw un eistedd yn ei stafell wely.

“Gall Ant hefyd ymuno â ni fel teulu yn ystod prydau bwyd yn y gegin. O’r blaen, roedd yn anodd cael ei gadair olwyn i mewn i’r stafell fwyta gyda phawb arall yn eistedd wrth y bwrdd. Mae o bellach yn ymuno â ni yn y gegin, lle o’r blaen roedd yn gorfod eistedd yn y drws, gan fod hi’n amhosib cael ei gadair olwyn i mewn drwy’r drws.

Mae chwaer a brawd hŷn y teulu, Megan, 14 ac Elliot, 13 hefyd yn falch eu bod bellach yn cael stafell wely yr un yn eu cartref newydd.

Croesawyd Aelod Cynulliad Dwyfor Meirionnydd, Dafydd Elis-Thomas i’r stad gan y tenantiaid iddo gael cyfle i weld sut mae’r tenantiaid yn setlo i’w cartrefi newydd safonol.

“Y pwyslais gyda’r stad yma o gartrefi yn Nhywyn oedd sicrhau bod cartrefi yn cael eu hadeiladu ar gyfer pobl leol,” eglura Walis George, Prif Weithredwr Grŵp Cynefin.

“Rydym wedi gweithio’n agos mewn partneriaeth gyda Chyngor Tref Tywyn a Chyngor Gwynedd i sicrhau bod y polisi gosod lleol ar gyfer y stad tai yn gywir i’r ardal. Ein nod yn y pen draw oedd sicrhau bod anghenion tai lleol yn cael eu bodloni ar gyfer Tywyn,” eglura Walis George.

Yn ôl Dafydd Elis-Thomas AC Dwyfor Meirionnydd: “Mae tenantiaid sydd wedi symud i i’w cartrefi newydd yn dweud bod y tai wedi trawsnewid ansawdd bywyd eu teuluoedd. Mae rhai o’r teuluoedd ifanc wedi eu plesio gyda’r gofod mae’r tai yn ei darparu ar eu cyfer tra bod eraill yn falch o gael gerddi mawr i’w plant fwynhau.

“Dwi’n llongyfarch Grŵp Cynefin am fuddsoddi yn ne Meirionnydd, gan gynnig cartrefi o safon i bobl leol a gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl yng nghefn gwlad Gwynedd.”

Yn ôl y Cynghorydd Ioan Thomas, aelod cabinet tai yng Nghyngor Gwynedd: “Mae’r datblygiad hwn yn Nhywyn wedi dod â llawenydd i’r tenantiaid. Mae cartrefi fforddiadwy o ansawdd ar frig ein hagenda yma yng Ngwynedd, er gwaetha’r wasgfa ariannol sy’n ein hwynebu fel Cyngor.

“Yn ychwanegol, mae Grŵp Cynefin wedi bod yn arbennig o graff yn sicrhau bod dyluniad rhai o’r tai yn golygu y gall teuluoedd sy’n tyfu drawsnewid eu cartrefi yn hytrach na symud i dŷ mwy o faint. Gellir trawsnewid gofod yn y to i greu ystafell wely ychwanegol pan fydd angen, ond heb gael eu cosbi nawr gan bolisi treth ystafell wely Llywodraeth San Steffan,” meddai’r Cynghorydd Thomas.


Yn ôl i'r rhestr