Ymgynghoriad Hen Safle’r Orsaf, Bethesda

Ymgynghoriad cyn-cyflwyno cais cynllunio


Mae Grŵp Cynefin yn bwriadu cyflwyno cais cynllunio llawn ar gyfer codi 17 o gartrefi, addasu’r mynedfa presennol a ffordd fynediad mewnol, atgyfnerthu llwybr Hawl Tramwy Cyhoeddus, draenio a marcio plotiau ar dir Hen safle’r Orsaf, Ffordd Station, Bethesda, Gwynedd. Rydym yn gwahodd preswylwyr i roi sylwadau ar y cynlluniau arfaethedig fel rhan o gyhoeddusrwydd ac ymgynghoriad cyn gwneud cais am ganiatâd cynllunio (Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012).

Bydd sylwadau a dderbynnir yn cael eu cynnwys mewn Adroddiad Ymgynghori Cyn Cais i gyd-fynd â‘r cais cynllunio, yn nodi sut yr ymdriniwyd ag unrhyw sylwadau.

Bydd y cyfnod ymgynghori yn cychwyn ar 20 Medi 2017 a bydd yn dod i ben ar 18 Hydref 2017. Dylid gwneud sylwadau yn ystod y cyfnod hwn yn unig.

Cynhelir diwrnod agored ar 27 Medi rhwng 3.30pm a 6.30pm yn Neuadd Ogwen, Stryd Fawr, Bethesda. LL57 3AN

Dyma gyfle i bartïon â diddordeb drafod y cynlluniau gyda chynrychiolwyr o Grŵp Cynefin.

Gallwch lawrlwytho’r holl ddogfennau perthnasol ar gyfer yr ymgynghoriad ar ochr dde y dudalen yma, ac os ydych am wneud sylw ar y cynlluniau, gallwch gwblhau’r ffurflen isod neu ebostio datblygu@grwpcynefin.org

Nodwch: Gofynnir i chi ddarparu manylion personol ynghyd â’ch sylwadau ar gyfer monitro, ond yn unol â’r Ddeddf Gwarchod Data 1998 byddwn yn celu cyfeiriadau a gwybodaeth gyswllt arall am unigolion preifat yn yr Adroddiad am yr Ymgynghoriad cyn ei gyhoeddi.

Ffurflen Sylwadau


Rhowch y gair a welwch yn y llun isod:Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Mae’r safle yn cael ei uwchraddio, os oes ganddoch unrhyw ymholiadau yna plîs cysylltwch â’r…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy